Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Plėtros dokumentų rinkinys. Komisija skelbia ataskaitas dėl Vakarų Balkanų šalių partnerių ir Turkijos

Briuselis, 2018 m. balandžio 17 d.

Šiandien Europos Komisija priėmė metinį plėtros dokumentų rinkinį, į kurį įtrauktos septynios atskiros ataskaitos, kuriame vertinama, kaip įgyvendinama Europos Sąjungos plėtros politika, grindžiama nustatytais kriterijais ir teisingomis bei griežtomis sąlygomis.

Pažanga, daroma einant europiniu keliu, yra objektyvus ir pasiekimais pagrįstas procesas, priklausantis nuo konkrečių kiekvienos šalies rezultatų. Ypatingas prioritetas turi būti skiriamas teisinei valstybei, teisingumo sistemai ir pagrindinėms teisėms. Siekiant įtikinamos plėtros perspektyvos reikia nuolatinių pastangų ir negrįžtamų reformų. ES plėtra – tai investicija į taiką, saugumą ir stabilumą Europoje: narystės ES perspektyva turi didelį keičiamąjį poveikį procese dalyvaujančioms partnerėms, kuriose vyksta teigiami demokratiniai, politiniai, ekonominiai ir visuomenės pokyčiai.

Šiandien Komisija rekomendavo Tarybai priimti sprendimą pradėti derybas dėl narystės su buvusiąja Jugoslavijos Respublika Makedonija ir Albanija atsižvelgiant į jų padarytą pažangą, išlaikytą ir vis didėjantį dabartinių reformų pagreitį. Kalbant konkrečiau apie buvusiąją Jugoslavijos Respubliką Makedoniją, tolesnė šalies pažanga priklausys nuo neatidėliotinų reformų prioritetų įgyvendinimo. Albanijai bus ypač svarbu padaryti pažangą svarbioje teisinės valstybės srityje, visų pirma įgyvendinant visus penkis pagrindinius reformų prioritetus, taip pat pasiekti konkrečių ir apčiuopiamų teisėjų ir prokurorų pakartotinio vertinimo (tikrinimo) rezultatų. Siekdama remti šiuos procesus Komisija derybų skyriams dėl teismų ir pagrindinių teisių bei teisingumo, laisvės ir saugumo taikys griežtesnį požiūrį. Šis postūmis ilgai trunkančiame procese dera su pasiekimais grindžiamu požiūriu ir griežtomis sąlygomis, neseniai patvirtintomis Komisijos strategijoje dėl Vakarų Balkanų. Kaip teigiama Strategijoje dėl Vakarų Balkanų, pati ES turi būti pasirengusi priimti naujas nares, be kita ko – instituciškai ir finansiškai, kai tik jos įvykdys sąlygas. Prieš plėsdamasi Europos Sąjunga turi sustiprėti, sutvirtėti ir tapti veiksmingesne.

Vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai bei Komisijos pirmininko pavaduotoja Federica Mogherini sakė: Šiandien buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos ir Albanijos žengtas žingsnis pirmyn yra postūmis visam Vakarų Balkanų regionui. Mūsų strateginis dėmesys ir dalyvavimas leidžia regiono žmonėms pajusti praktinę pažangą ir naudą. Vis dėlto, atsižvelgiant į partnerių ir į Europos Sąjungos interesus, reikia tęsti reformas ir modernizavimo darbą.

Už Europos kaimynystės politiką ir plėtros derybas atsakingas Komisijos narys Johannesas Hahnas sakė: Mūsų plėtros politika ir toliau yra labiausiai reformas Vakarų Balkanų šalyse skatinantis veiksnys. Ją vykdant modernėja regiono šalių ekonomika ir visuomenė, dėl to šis regionas vis labiau klesti ir yra stabilesnis, o tai ES ypač svarbu. Šiandien paskelbtose rekomendacijose buvusiajai Jugoslavijos Respublikai Makedonijai ir Albanijai pripažįstama padaryta pažanga. Tai svarbus žingsnis pirmyn, tačiau akivaizdu – ir tai galioja visoms Vakarų Balkanų šalims – trumpesnio kelio į ES nėra. Tebėra didelių trūkumų. Reikia, kad reformos, visų pirma teisinės valstybės srityje, būtų vykdomos aktyviau ir duotų tvarių rezultatų. Šios reformos nėra skirtos „Briuseliui“. Veiksmingos teisminės institucijos, veiksminga kova su korupcija ir organizuotu nusikalstamumu, veiksmingas viešasis administravimas, stipresnė ekonomika – visa tai bus tiesiogiai naudinga regionui, jo piliečiams ir visai Europai.

Vertinant padarytą pažangą ir nustatant trūkumus siekiama paskatinti šalis vykdyti būtinas plataus užmojo reformas ir nubrėžti atitinkamas gaires. Kad narystės perspektyva taptų tikrove, šalys pirmenybę turi skirti reformoms svarbiausiose srityse: teisinės valstybės, žmogaus teisių, demokratinių institucijų ir viešojo administravimo, taip pat ekonominės plėtros ir konkurencingumo. Visose šiose srityse vis dar yra struktūrinių trūkumų. Šalys privalo užtikrinti, kad reformos būtų tinkamai įgyvendintos ir kad būtų matomi konkretūs jų rezultatai. Komisija ir toliau rems šias reformų pastangas teikdama politinę ir tikslinę finansinę paramą.

Ekonominių reformų programos

Pirmą kartą kartu su plėtros dokumentų rinkiniu Komisija taip pat paskelbė metinį Vakarų Balkanų šalių ir Turkijos ekonominių reformų programų vertinimą. Iš metinių Vakarų Balkanų šalių ir Turkijos ekonominių reformų programų vertinimų matyti nuolatinis ekonomikos augimas ir pastangos stiprinti makroekonominį ir fiskalinį stabilumą atsižvelgiant į dabartines pažeidžiamumo problemas. Reikėtų toliau įgyvendinti tinkamą politiką ir ją stiprinti, taip pat sparčiau vykdyti reformas siekiant sumažinti vis dar egzistuojančią makroekonominę riziką, skirti išteklių tvariam ilgalaikiam augimui ir paspartinti konvergenciją su ES.

Ekonominių reformų programos labai svarbios – jos padeda geriau planuoti ekonominę politiką ir vykdyti reformas, kuriomis siekiama didinti konkurencingumą ir gerinti įtraukiam augimui bei darbo vietų kūrimui reikalingas sąlygas. Šios programos padeda šalims partnerėms įvykdyti ekonominius stojimo kriterijus ir pasirengti po įstojimo dalyvauti Europos ekonominės politikos koordinavimo semestre. Šiemet pirmą kartą du dokumentų rinkiniai pateikti kartu – taip pabrėžiama veikiančios ekonomikos svarba siekiant narystės ES.

PAGRINDINIAI FAKTAI

Plėtros procesas

Dabartinė plėtros darbotvarkė apima Vakarų Balkanų šalis partneres ir Turkiją. Stojimo derybos pradėtos su šiomis šalimis kandidatėmis: Juodkalnija (2012 m.), Serbija (2014 m.) ir Turkija (2005 m.). Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija šalimi kandidate tapo 2005 m., o Albanijai šis statusas suteiktas 2014 m. Bosnija ir Hercegovina (prašymas stoti į ES pateiktas 2016 m. vasario mėn.) ir Kosovas (Stabilizacijos ir asociacijos susitarimas įsigaliojo 2016 m. balandžio mėn.) yra potencialios šalys kandidatės.

Išsamios išvados ir rekomendacijos kiekvienai šaliai pateiktos šiuose pranešimuose:

Strategijos dokumentas https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/20180417_strategy_paper_en.pdf

Juodkalnija http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3409_en.htm

Serbija http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3406_en.htm

Turkija http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3407_en.htm

Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3405_en.htm

Albanija http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3403_en.htm

Bosnija ir Hercegovina http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3408_en.htm

Kosovas http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3404_en.htm

IP/18/3342

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar