Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Laajentumispaketti: Komissiolta Länsi-Balkanin maita ja Turkkia koskevat raportit

Bryssel 17. huhtikuuta 2018

Euroopan komissio on tänään hyväksynyt vuotuisen laajentumispakettinsa. Paketti käsittää seitsemän eri raporttia, joissa arvioidaan EU:n laajentumispolitiikan toteutumista. Politiikka perustuu vakiintuneisiin kriteereihin sekä oikeudenmukaisiin ja tiukkoihin ehtoihin.

Jäsenyysprosessin eteneminen perustuu objektiiviseen arvioon kunkin maan konkreettisista saavutuksista. Ehdoton etusija annetaan oikeusvaltioperiaatteen noudattamiselle, oikeuslaitokselle ja perusoikeuksille. Uskottavat jäsenyysnäkymät edellyttävät jatkuvia ponnisteluja ja peruuttamattomia uudistuksia. Euroopan unionin laajentumispolitiikan tavoitteena on edistää rauhaa, turvallisuutta ja vakautta Euroopassa. Mahdollisuus liittyä unioniin on kumppanimaille voimakas kimmoke tehdä myönteisiä demokraattisia, poliittisia, taloudellisia ja yhteiskunnallisia muutoksia.

Komissio on tänään suosittanut, että neuvosto tekisi päätöksen liittymisneuvottelujen aloittamisesta entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian ja Albanian kanssa. Suosituksen perustana ovat näiden maiden jo saavuttama edistys ja valmiudet ylläpitää ja vauhdittaa myönteistä uudistumiskehitystä. Entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian tulevan kehityksen kannalta ratkaisevan tärkeää on toteuttaa kiireelliset ensisijaiset uudistukset. Albanialle on keskeistä edistää oikeusvaltioperiaatetta viiden keskeisen uudistuksen yhteydessä ja jatkaa oikeuslaitoksen kehittämistä tuomareiden ja syyttäjien uudelleenarvioinnissa jo saavutettujen konkreettisten tulosten pohjalta. Kehityksen tukemiseksi komissio aikoo noudattaa tiukkaa linjaa oikeuslaitosta ja perusoikeuksia sekä oikeutta, vapautta ja turvallisuutta koskevissa neuvotteluissa. Suositus on uusi etappi pitkässä lähentymisprosessissa, jonka kulmakiviä ovat Länsi-Balkanin maita koskevan komission strategian mukaisesti tunnustuksen antaminen ansioista ja tiukka ehdollisuus. Kuten Länsi-Balkanin strategiassa todetaan, EU:n itsensä on oltava valmis ottamaan vastaan uudet jäsenensä, kun ne täyttävät jäsenyysehdot. Tämä vaatimus koskee sekä institutionaalisia rakenteita että rahoitusta. Unionin on oltava vahvempi, yhtenäisempi ja tehokkaampi ennen kuin se voi laajentua.

Unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja, komission varapuheenjohtaja Federica Mogherini katsoo, että entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian ja Albanian saavuttama edistys vie koko aluetta eteenpäin. ”EU:n strategiset painotukset ja vuorovaikutus tukevat koko Länsi-Balkanin alueen edistymistä ja hyödyttävät sen ihmisiä. On EU:n ja sen kumppanien edun mukaista, että uudistustyötä jatketaan,” Mogherini sanoo.

EU:n laajentumispolitiikka toimii edelleen Länsi-Balkanin uudistusten keskeisenä työntövoimana” toteaa puolestaan Euroopan naapuruuspolitiikasta ja laajentumisneuvotteluista vastaava komissaari Johannes Hahn. Hänen mukaansa laajentumispolitiikka tukee alueen talouksien ja yhteiskuntien uudistamista ja tekee niistä asteittain vauraampia ja vakaampia, mikä on myös EU:n intressien mukaista. Tänään annetut suositukset liittymisneuvottelujen aloittamisesta entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian ja Albanian kanssa ovat tunnustus näiden maiden saavuttamasta edistyksestä. ”Suositukset ovat merkittävä askel eteenpäin, mutta on selvää, ettei unioniin ole tarjolla oikotietä – tämä koskee kaikkia Länsi-Balkanin maita. Vakavia puutteita on edelleen. Varsinkin oikeusvaltioon liittyviä uudistuksia on toteutettava määrätietoisemmin ja niiden tulosten on oltava kestäviä”, Hahn toteaa. ”Kyseiset uudistukset – toimiva oikeuslaitos ja julkishallinto, korruption ja järjestäytyneen rikollisuuden tehokas torjunta ja vahva talous – eivät suinkaan ole Brysseliä varten, vaan niistä hyötyvät ennen kaikkea alue itse ja sen kansalaiset, ja viime kädessä koko Eurooppa”, hän jatkaa.

Edistyksen arviointi ja puutteiden toteaminen toimivat maiden suuntaan kannustimina ja ohjeina jatkaa välttämättömiä ja kauaskantoisia uudistuksia. Jotta liittymisnäkymistä tulisi totta, maiden on nostettava etusijalle oikeusvaltiota, ihmisoikeuksia, demokraattisia instituutioita ja julkishallintoa koskevat perustavanlaatuiset uudistukset yhdessä talouden ja kilpailukyvyn kehittämisen kanssa. Ne ovat kaikki aloja, jotka kärsivät rakenteellisista heikkouksista. Maiden on varmistettava, että uudistukset toteutetaan asianmukaisesti ja että ne tuottavat konkreettisia tuloksia. Komissio tukee uudistuksia jatkossakin politiikan ja kohdennetun rahoituksen avulla.

Talouden uudistusohjelmat

Komissio julkaisee ensimmäistä kertaa laajentumispaketin yhteydessä myös Länsi-Balkanin maiden ja Turkin talouden uudistusohjelmien vuosiarviot. Länsi-Balkanin maiden ja Turkin talouden uudistusohjelmien vuotuiset arvioinnit osoittavat, että maiden talouskasvu jatkuu ja että ne pyrkivät lujittamaan makrotalouden ja finanssipolitiikan vakautta selviytyäkseen nykyisistä haavoittuvuustekijöistä. Tervettä politiikkaa olisi jatkettava ja tehostettava ja uudistuksia nopeutettava jäljellä olevien makrotaloudellisten riskien vähentämiseksi ja resurssien vapauttamiseksi tukemaan pitkän aikavälin kestävää kasvua. Myös lähentymistä unioniin olisi vauhditettava.

Talouden uudistusohjelmat ovat avainasemassa pyrittäessä parantamaan talouspolitiikan suunnittelua ja ohjaamaan uudistuksia, joilla tavoitellaan parempaa kilpailukykyä, osallistavaa kasvua ja työllisyyttä. Ohjelmat auttavat kumppanimaita täyttämään jäsenyyden taloudelliset ehdot ja valmistavat niitä EU:n talouspoliittiseen ohjaukseen liittymisen jälkeen. Tänä vuonna nämä kaksi ohjelmapakettia julkaistaan samanaikaisesti, millä halutaan korostaa toimivan talouden merkitystä tiellä EU-jäsenyyteen.

TAUSTA

Laajentumisprosessi

Laajentumisagenda käsittää nykyisellään Länsi-Balkanin maat ja Turkin. Ehdokasmaista liittymisneuvottelut on aloitettu Montenegron (2012), Serbian (2014) ja Turkin (2005) kanssa. Entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia on ollut ehdokasmaa vuodesta 2005 ja Albania vuodesta 2014. Bosnia ja Hertsegovina (jäsenyyshakemus helmikuussa 2016) ja Kosovo (vakautus- ja assosiaatiosopimus voimaan huhtikuussa 2016) ovat mahdollisia ehdokasmaita.

Yksityiskohtaiset havainnot ja suositukset maittain:

Strategia-asiakirja: https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/20180417_strategy_paper_en.pdf

Montenegro: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3409_en.htm

Serbia: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3406_en.htm

Turkki: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3407_en.htm

Entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3405_en.htm

Albania: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3403_en.htm

Bosnia ja Hertsegovina: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3408_en.htm

Kosovo: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3404_en.htm

IP/18/3342

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar