Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Laienemispakett: komisjon avaldab aruanded Lääne-Balkani partnerite ja Türgi kohta

Brüssel, 17. aprill 2018

Täna võttis Euroopa Komisjon vastu oma iga-aastase laienemispaketi, kaasa arvatud seitse individuaalset aruannet, milles hinnatakse seda, kuidas väljatöötatud kriteeriumidel ning ausal ja rangel tingimuslikkusel põhinevat Euroopa Liidu laienemispoliitikat on rakendatud.

Euroopa Liiduga ühinemine on objektiivne ja tulemustepõhine protsess, mis sõltub iga konkreetse riigi konkreetsetest tulemustest ning mille puhul on ülima tähtsusega õigusriigi põhimõtete järgimine, õigusküsimused ja põhiõigused. Reaalsete laienemisväljavaadete eelduseks on jätkuvad jõupingutused ja tagasipööramatud reformid. ELi laienemine on investeering Euroopa rahusse, julgeolekusse ja stabiilsusse: ELi liikmeks saamise väljavaatel on protsessis osalejate jaoks võimas ümberkujundav mõju, mis hõlmab positiivseid demokraatlikke, poliitilisi, majanduslikke ja ühiskondlikke muudatusi.

Komisjon andis täna soovituse, et nõukogu võtaks tehtud edusammude valguses ja praeguste hoogsate reformide jätkumist ja süvendamist silmas pidades vastu otsuse liitumisläbirääkimiste alustamiseks endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigi ja Albaaniaga. Endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigi jaoks on kiireloomuliste reformiprioriteetide järgimine riigi edasiste edusammude seisukohalt otsustava tähtsusega. Albaania jaoks on võtmetähtsusega edusammud õigusriigi valdkonnas, eelkõige viie peamise prioriteedi rakendamisel, ning konkreetsete ja käegakatsutavate tulemuste jätkuv saavutamine kohtunike ja prokuröride sobivuse ümberhindamisel (kontrollimine). Selle toetamiseks kasutab komisjon kohtusüsteemi ning põhiõigusi ning õigust, vabadust ja turvalisust käsitlevate läbirääkimispeatükkide puhul jõulisemat lähenemisviisi. See samm pikal teekonnal on kooskõlas tulemustepõhise lähenemise ja range tingimuslikkusega, mida hiljuti kinnitati ka komisjoni Lääne-Balkanit käsitlevas strateegias. Nagu märgitakse Lääne-Balkanit käsitlevas strateegias, peab ka EL ise olema valmis uute liikmete vastuvõtmiseks – pärast seda, kui nad on tingimused täitnud – seda nii institutsioonilises kui ka rahanduslikus mõttes. Enne laienemist peab liit saama tugevamaks, kindlamaks ja tõhusamaks.

ELi välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja Euroopa Komisjoni asepresident Federica Mogherini sõnas: „Tänane otsus endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigi ja Albaania kohta on tähtis samm kogu Lääne-Balkani piirkonna jaoks. Meie strateegiline fookus ja tegevus on andnud praktilisi tulemusi ja toonud kasu kogu piirkonna elanikele. Siiski tuleb tööd reformide ja moderniseerimise kallal jätkata, seda nii partnerite kui ka Euroopa Liidu huvides.

Euroopa naabruspoliitika ja laienemisläbirääkimiste volinik Johannes Hahn märkis: „Meie laienemispoliitika on jätkuvalt peamine reformide kannustaja Lääne-Balkani riikides. See ajakohastab piirkonna majandust ja ühiskonda, muutes nimetatud riigid üha edukamaks ja stabiilsemaks, mis on ka ELi enda huvides. Täna esitatud soovitused endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi ja Albaania kohta tunnustavad tehtud edusamme. See on oluline samm edasi, kuid on selge – ja see kehtib kõigi Lääne-Balkani riikide kohta: ELiga ühinemisel ei saa ühtegi etappi vahele jätta. Jäänud on olulisi lünkasid. Me soovime näha, et reforme rakendataks jõulisemalt, eriti õigusriigi valdkonnas, ning et need annaksid jätkusuutlikke tulemusi. Need reformid ei ole „Brüsseli jaoks“. Tõhus kohtusüsteem, tulemuslik võitlus korruptsiooni ja organiseeritud kuritegevuse vastu, tõhus avalik haldus ja tugevam majandus – kõik see toob otsest kasu piirkonnale ja selle elanikele ning Euroopale tervikuna.“

Tehtud edusammude hindamine ja puuduste kindlakstegemine pakub riikidele stiimuleid ja suuniseid vajalike ulatuslike reformide jätkamiseks. Et ühinemisväljavaade muutuks reaalsuseks, peavad riigid seadma esmatähtsale kohale reformid põhivaldkondades, milleks on õigusriik, inimõigused, demokraatlikud institutsioonid ja avalik haldus, samuti majanduslik areng ja konkurentsivõime. Kõigis neis valdkondades esineb veel struktuurilisi puudusi. Riigid peavad tagama, et reformid viiakse korralikult ellu ja et näidatakse konkreetseid tulemusi. Komisjon jätkab reformialaste jõupingutuste toetamist poliitika toetusprogrammide ja sihipärase finantsabi kaudu.

Majandusreformikavad

Esimest korda avaldas komisjon koos laienemispaketiga ka Lääne-Balkani riikide ja Türgi majandusreformikavade iga-aastase hinnangu. Lääne-Balkani riikide ja Türgi majandusreformikavade iga-aastane hindamine annab tunnistust jätkuvast majanduskasvust ja pingutustest makromajandusliku ja eelarvelise stabiilsuse tugevdamiseks, arvestades praegusi haavatavusi. Usaldusväärset poliitikat tuleks jätkata ja tugevdada ning reforme kiirendada, et vähendada ikka veel püsivaid makromajanduslikke riske, kasutada ära jätkusuutliku pikaajalise majanduskasvu allikaid ja kiirendada lähenemist ELile.

Majandusreformikavadel on oluline roll majanduspoliitika kavandamise parandamisel ning reformide juhtimisel, eesmärgiga suurendada konkurentsivõimet ning parandada tingimusi kaasavaks majanduskasvuks ja töökohtade loomiseks. Kavad aitavad partnerriikidel täita ühinemiseks vajalikke majanduslikke kriteeriume ja valmistada ette osalemist majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaastas pärast ühinemist. Sel aastal on esimest korda kaks paketti ühtlustatud, rõhutamaks toimiva majanduse tähtsust ELiga integreerumise teel.

TAUST

Laienemisprotsess

Praegune laienemisstrateegia hõlmab Lääne-Balkani riike ja Türgit. Ühinemisläbirääkimisi on alustatud kandidaatriikide Montenegro (2012), Serbia (2014) ja Türgiga (2005). Endine Jugoslaavia Makedoonia vabariik on kandidaatriik alates 2005. aastast ja Albaania sai kandidaatriigi staatuse aastal 2014. Potentsiaalsed kandidaatriigid on Bosnia ja Hertsegoviina (esitas ELiga ühinemise taotluse 2016. aasta veebruaris) ja Kosovo (stabiliseerimis- ja assotsieerimisleping jõustus aprillis 2016).

Vt üksikasjad ja soovitused igale riigile:

Strateegiadokument: https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/20180417_strategy_paper_en.pdf

Montenegro: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3409_en.htm

Serbia: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3406_en.htm

Türgi: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3407_en.htm

Endine Jugoslaavia Makedoonia vabariik: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3405_en.htm

Albaania: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3403_en.htm

Bosnia ja Hertsegoviina: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3408_en.htm

Kosovo: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3404_en.htm

IP/18/3342

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar