Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Δελτίο Τύπου

Δέσμη μέτρων για τη διεύρυνση: Η Επιτροπή δημοσιεύει εκθέσεις για τους εταίρους των Δυτικών Βαλκανίων και την Τουρκία

Βρυξέλλες, 17 Απριλίου 2018

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα την ετήσια δέσμη μέτρων της για τη διεύρυνση, η οποία περιλαμβάνει επτά επιμέρους εκθέσεις και αξιολογεί την εφαρμογή της πολιτικής διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που βασίζεται σε καθορισμένα κριτήρια και δίκαιες και αυστηρές προϋποθέσεις.

Η πρόοδος στην ευρωπαϊκή πορεία μιας χώρας είναι μια αντικειμενική και αξιοκρατική διαδικασία που εξαρτάται από τα συγκεκριμένα αποτελέσματα που επιτυγχάνει κάθε χώρα, κατά προτεραιότητα στους τομείς του κράτους δικαίου, της δικαιοσύνης και των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Οι συνεχείς προσπάθειες και οι μη αναστρέψιμες μεταρρυθμίσεις είναι απαραίτητες για μια αξιόπιστη προοπτική διεύρυνσης. Η διεύρυνση της ΕΕ αποτελεί επένδυση στην ειρήνη, την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην Ευρώπη: η προοπτική προσχώρησης στην ΕΕ αποτελεί ισχυρό κίνητρο για αλλαγή, καθώς οι ενδιαφερόμενες χώρες υιοθετούν θετικές μεταρρυθμίσεις δημοκρατικού, πολιτικού, οικονομικού και κοινωνικού χαρακτήρα.

Η Επιτροπή συνέστησε σήμερα στο Συμβούλιο να αποφασίσει την έναρξη διαπραγματεύσεων προσχώρησης με την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας και την Αλβανία, δεδομένης της προόδου που έχει σημειωθεί, για τη διατήρηση και εμβάθυνση της τρέχουσας δυναμικής μεταρρυθμίσεων. Πιο συγκεκριμένα, για την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, η υλοποίηση των επειγουσών μεταρρυθμιστικών προτεραιοτήτων θα είναι αποφασιστικής σημασίας για την περαιτέρω πρόοδο της χώρας. Για την Αλβανία, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να επιτευχθεί πρόοδος στον καίριο τομέα του κράτους δικαίου, ιδίως όσον αφορά τις πέντε βασικές προτεραιότητες για μεταρρυθμίσεις, καθώς και να συνεχιστεί η επίτευξη συγκεκριμένων και απτών αποτελεσμάτων στον τομέα της επαναξιολόγησης (ελέγχου) των δικαστών και των εισαγγελέων. Για να υποστηρίξει αυτή την πρόοδο, η Επιτροπή θα εφαρμόσει την ενισχυμένη προσέγγιση για τα διαπραγματευτικά κεφάλαια που αφορούν το δικαστικό σύστημα και τα θεμελιώδη δικαιώματα, και τη δικαιοσύνη, την ελευθερία και την ασφάλεια. Αυτό το βήμα προόδου σε μια μακρά διαδικασία συνάδει με την αξιοκρατική προσέγγιση και την επιβολή αυστηρών προαπαιτούμενων, που επιβεβαιώθηκαν πρόσφατα στη στρατηγική της Επιτροπής για τα Δυτικά Βαλκάνια. Όπως αναφέρεται στη στρατηγική για τα Δυτικά Βαλκάνια, η ίδια η ΕΕ πρέπει να είναι έτοιμη για τα νέα μέλη —εφόσον έχουν εκπληρώσει τους όρους— μεταξύ άλλων από θεσμική και χρηματοδοτική άποψη. Η Ένωση πρέπει να είναι ισχυρότερη, σταθερότερη και αποτελεσματικότερη προτού μπορέσει να γίνει μεγαλύτερη.

Η Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας και αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κα Φεντερίκα Μογκερίνι δήλωσε τα εξής: «Το σημερινό βήμα προόδου για την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας και την Αλβανία είναι ένα βήμα προόδου για ολόκληρη την περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων. Η στρατηγική εστίαση και η δέσμευσή μας αποφέρουν πρόοδο στην πράξη και οφέλη για τους πληθυσμούς της περιοχής. Εντούτοις, το έργο που επιτελείται για την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων και τον εκσυγχρονισμό πρέπει να συνεχιστεί, καθώς εξυπηρετεί το συμφέρον των εταίρων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ο αρμόδιος για την Ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας και τις διαπραγματεύσεις για τη διεύρυνση επίτροπος κ. Γιοχάνες Χαν δήλωσε τα εξής: «Η πολιτική διεύρυνσης εξακολουθεί να αποτελεί κινητήρια δύναμη για την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων στα Δυτικά Βαλκάνια. Συμβάλλει στον εκσυγχρονισμό των οικονομιών και των κοινωνιών της περιοχής, ενισχύοντας σταδιακά την ευημερία και τη σταθερότητά της, κάτι που είναι επίσης προς το συμφέρον της ΕΕ. Στις συστάσεις που εκδόθηκαν σήμερα για την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας και την Αλβανία αναγνωρίζουμε την πρόοδο που έχει σημειωθεί. Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα προόδου, αλλά είναι επίσης σαφές —και αυτό αφορά όλα τα Δυτικά Βαλκάνια— ότι στον δρόμο για την ΕΕ δεν επιτρέπονται παρακάμψεις. Εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές ελλείψεις. Χρειάζεται αποφασιστικότερη εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων, ιδίως στον τομέα του κράτους δικαίου, με βιώσιμα αποτελέσματα. Οι μεταρρυθμίσεις αυτές —για ένα αποτελεσματικό δικαστικό σύστημα, αποτελεσματική καταπολέμηση της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος, αποτελεσματική δημόσια διοίκηση και ισχυρότερη οικονομία— δεν είναι μεταρρυθμίσεις «για τις Βρυξέλλες»: θα ωφελήσουν άμεσα την περιοχή και τους πολίτες της, αλλά και την Ευρώπη συνολικά.»

Μέσω της αξιολόγησης της προόδου που έχει σημειωθεί και του προσδιορισμού των ελλείψεων, παρέχονται κίνητρα και καθοδήγηση σε αυτές τις χώρες για να προβούν στις αναγκαίες φιλόδοξες μεταρρυθμίσεις. Για να γίνει η προοπτική προσχώρησης πραγματικότητα, οι ενδιαφερόμενες χώρες πρέπει να δώσουν προτεραιότητα στις μεταρρυθμίσεις στους θεμελιώδεις τομείς του κράτους δικαίου, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των δημοκρατικών θεσμών και της μεταρρύθμισης της δημόσιας διοίκησης, καθώς και στην οικονομική ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα. Σε όλους αυτούς τους τομείς εξακολουθούν να υφίστανται διαρθρωτικά προβλήματα. Οι χώρες πρέπει να μεριμνήσουν για την κατάλληλη εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων και να αποδείξουν την επίτευξη συγκεκριμένων αποτελεσμάτων. Η Επιτροπή θα συνεχίσει να υποστηρίζει αυτές τις μεταρρυθμιστικές προσπάθειες μέσω της υποστήριξης των συναφών πολιτικών και εστιασμένης χρηματοδοτικής συνδρομής.

Προγράμματα οικονομικών μεταρρυθμίσεων

Για πρώτη φορά, μαζί με τη δέσμη μέτρων για τη διεύρυνση, η Επιτροπή δημοσίευσε επίσης τις ετήσιες αξιολογήσεις των προγραμμάτων οικονομικών μεταρρυθμίσεων για τα Δυτικά Βαλκάνια και την Τουρκία. Οι ετήσιες αξιολογήσεις των προγραμμάτων οικονομικών μεταρρυθμίσεων για τα Δυτικά Βαλκάνια και την Τουρκία καταδεικνύουν τη συνέχιση της οικονομικής ανάπτυξης, καθώς και τις προσπάθειες για την ενίσχυση της μακροοικονομικής και δημοσιονομικής σταθερότητας δεδομένων των υφιστάμενων αδυναμιών. Θα πρέπει να διατηρηθούν και να ενισχυθούν οι ορθές πολιτικές και να επιταχυνθούν οι μεταρρυθμίσεις με στόχο τη μείωση των συνεχιζόμενων μακροοικονομικών κινδύνων, την αποδέσμευση πόρων για τη βιώσιμη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη, καθώς και την επιτάχυνση της σύγκλισης με την ΕΕ.

Τα προγράμματα οικονομικών μεταρρυθμίσεων διαδραματίζουν καίριο ρόλο στη βελτίωση του σχεδιασμού της οικονομικής πολιτικής και στην προώθηση μεταρρυθμίσεων που αποσκοπούν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και στη βελτίωση των συνθηκών για την επίτευξη χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Βοηθούν τις χώρες εταίρους να συμμορφωθούν με τα οικονομικά κριτήρια προσχώρησης και να προετοιμαστούν για τη συμμετοχή τους στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό της οικονομικής πολιτικής στην ΕΕ μετά την προσχώρησή τους. Για πρώτη φορά φέτος, οι δύο δέσμες μέτρων εκδίδονται ταυτόχρονα, υπογραμμίζοντας έτσι τη σημασία της καλής λειτουργίας της οικονομίας για την επίτευξη προόδου στην πορεία προς την ΕΕ.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Διαδικασία διεύρυνσης

Το τρέχον θεματολόγιο διεύρυνσης περιλαμβάνει τους εταίρους των Δυτικών Βαλκανίων και την Τουρκία. Έχουν ξεκινήσει οι διαπραγματεύσεις προσχώρησης με το Μαυροβούνιο (2012), τη Σερβία (2014) και την Τουρκία (2005) ως υποψήφιες χώρες. Η πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας είναι υποψήφια χώρα από το 2005 και η Αλβανία απέκτησε καθεστώς υποψήφιας χώρας το 2014. Η Βοσνία και Ερζεγοβίνη (υποβολή αίτησης για προσχώρηση στην ΕΕ τον Φεβρουάριο του 2016) και το Κοσσυφοπέδιο (έναρξη ισχύος της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης τον Απρίλιο του 2016) είναι δυνάμει υποψήφιες χώρες.

Για λεπτομερή συμπεράσματα και συστάσεις σχετικά με κάθε χώρα, βλέπε:

Έγγραφο στρατηγικής: https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/20180417_strategy_paper_en.pdf

Μαυροβούνιο: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3409_en.htm

Σερβία: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3406_en.htm

Τουρκία: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3407_en.htm

Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3405_en.htm

Αλβανία: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3403_en.htm

Βοσνία και Ερζεγοβίνη: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3408_en.htm

Κοσσυφοπέδιο: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3404_en.htm

IP/18/3342

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Ερωτήσεις του κοινού: Europe Direct τηλεφωνικά 00 800 67 89 10 11 ή με ηλεκτρονικό μήνυμα


Side Bar