Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Udvidelsespakken: Kommissionen offentliggør rapporter om partnerlandene på Vestbalkan og om Tyrkiet

Bruxelles, den 17. april 2018

I dag vedtog Europa-Kommissionen sin årlige udvidelsespakke, der omfatter syv individuelle rapporter. Udvidelsespakken indeholder en vurdering af gennemførelsen af Den Europæiske Unions udvidelsespolitik, der er baseret på fastlagte kriterier og retfærdig og streng konditionalitet.

Fremskridt på den europæiske vej er en objektiv og meritbaseret proces, som afhænger af de konkrete resultater, hvert enkelt land opnår, og hvor retsstatsprincippet, retsplejen og de grundlæggende rettigheder har den allerhøjeste prioritet. Et troværdigt udvidelsesperspektiv kræver en vedvarende indsats og irreversible reformer. EU's udvidelsespolitik er en investering i fred, sikkerhed og stabilitet i Europa: Udsigten til EU-medlemskab har en meget kraftig forandringseffekt på partnerne i processen og forankrer positive demokratiske, politiske, økonomiske og samfundsmæssige ændringer.

Kommissionen har i dag henstillet til, at Rådet træffer afgørelse om at indlede tiltrædelsesforhandlinger med Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien og Albanien, i lyset af de fremskridt, der er gjort, og for at bevare og styrke det nuværende momentum i reformerne. Mere konkret er det afgørende for Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedoniens videre fremskridt, at landet skaber resultater, når det drejer sig om de hastende reformprioriteter. For Albanien er det afgørende, at der sker fremskridt på det vigtige område retsstatsprincippet, særlig hvad angår de fem vigtigste reformprioriteter, og at landet fortsat leverer konkrete og håndgribelige resultater, for så vidt angår reevalueringen af dommere og anklagere (undersøgelse). For at støtte dette vil Kommissionen anvende en styrket tilgang til forhandlingskapitlerne om retsvæsenet og grundlæggende rettigheder og om retfærdighed, frihed og sikkerhed. Dette skridt fremad i en lang proces er i overensstemmelse med den meritbaserede tilgang og strenge konditionalitet, hvilket senest er blevet bekræftet i Kommissionens strategi for Vestbalkan. Som anført i Strategien for Vestbalkan er EU selv nødt til at være klar til at modtage nye medlemmer af familien – når de opfylder betingelserne – herunder ud fra et institutionelt og finansielt perspektiv. Unionen skal være stærkere, mere robust og mere effektiv, før den kan være større.

Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og næstformand for Europa-Kommissionen, Federica Mogherini, udtaler: "Det skridt fremad, som Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien og Albanien tager i dag, er et skridt fremad for hele den vestlige Balkanregion. Vores strategiske fokus og engagement giver konkrete fremskridt og fordele for befolkningen i regionen. Det er dog nødvendigt, at arbejdet med reformer fortsætter. Det er i partnerlandenes og Den Europæiske Unions interesse."

Johannes Hahn, kommissær med ansvar for europæisk naboskabspolitik og udvidelsesforhandlinger, udtaler: "Vores udvidelsespolitik er fortsat den primære kraft, der driver reformerne i landene på Vestbalkan. Den moderniserer regionens økonomier og samfund og gør gradvist regionen mere velstående og stabil, hvilket også er i EU's egen interesse. De henstillinger, vi i dag har offentliggjort for Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien og Albanien, er en anerkendelse af de fremskridt, der er gjort. Det er et vigtigt skridt fremad, men det er klart - og det gælder alle landene på Vestbalkan - at der ikke findes smutveje på vejen til EU-medlemsskab. Der er stadig væsentlige huller, der skal lukkes. Vi er nødt til at se, at reformerne, særlig hvad angår retsstaten, gennemføres i videre omfang og giver holdbare resultater. Reformerne er ikke til "for Bruxelles' skyld" - et effektivt retsvæsen, en effektiv bekæmpelse af korruption og organiseret kriminalitet, en effektiv offentlig administration og en stærkere økonomi er til direkte gavn for regionen og dens borgere og for Europa som helhed."

Vurderingen af de fremskridt, der er gjort, og konstateringen af mangler giver landene incitament og vejledning til at gennemføre de nødvendige vidtrækkende reformer. For at tiltrædelsesperspektivet kan blive til virkelighed, skal landene prioritere reformer på grundlæggende områder, nemlig retsstaten, menneskerettigheder, demokratiske institutioner og reform af den offentlige administration såvel som den økonomiske udvikling og konkurrenceevne, som alle er områder, hvor der stadig er strukturelle mangler. Landene skal sikre, at reformerne gennemføres på ordentlig vis, og de skal påvise konkrete resultater. Kommissionen vil fortsat støtte reformbestræbelserne politisk og gennem målrettet finansiel støtte.

De økonomiske reformprogrammer

For første gang offentliggjorde Kommissionen sammen med udvidelsespakken også sine årlige vurderinger af de økonomiske reformprogrammer for landene på Vestbalkan og Tyrkiet. De årlige vurderinger af de økonomiske reformprogrammer for landene på Vestbalkan og Tyrkiet viser fortsat økonomisk vækst og bestræbelser på at styrke den makroøkonomisk og finanspolitisk stabilitet i lyset af den aktuelle sårbarhed. Sunde politikker skal opretholdes og styrkes og reformerne fremskyndes for at mindske de vedvarende makroøkonomiske risici, frigive kilder til bæredygtig langsigtet vækst og fremskynde konvergensen med EU.

De økonomiske reformprogrammer spiller en vigtig rolle i at forbedre planlægningen af den økonomiske politik og styre de reformer, som skal styrke konkurrenceevnen og forbedre betingelserne for inklusiv vækst og jobskabelse. De hjælper partnerlandene med at opfylde de økonomiske kriterier for tiltrædelse og forberede deres deltagelse i det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker i EU efter tiltrædelsen. I år er de to pakker for første gang synkroniseret, hvilket understreger, hvor væsentlig en velfungerende økonomi er på vejen mod EU.

BAGGRUND

Udvidelsesprocessen

Den nuværende udvidelsesdagsorden dækker partnerlandene på Vestbalkan og Tyrkiet. Der er indledt forhandlinger med kandidatlandene Montenegro (2012), Serbien (2014) og Tyrkiet (2005). Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien har været kandidatland siden 2005, og Albanien fik kandidatstatus i 2014. Bosnien-Hercegovina (der ansøgte om tiltrædelse til EU i februar 2016) og Kosovo (som stabiliserings- og associeringsaftalen trådte i kraft med i april 2016) er potentielle kandidatlande.

Find detaljerede oplysninger om og anbefalinger til de enkelte lande her:

Strategidokument: https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/20180417_strategy_paper_en.pdf

Montenegro: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3409_en.htm

Serbien: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3406_en.htm

Tyrkiet: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3407_en.htm

Den tidligere jugoslaviske republik Makedonien http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3405_en.htm

Albanien: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3403_en.htm

Bosnien-Hercegovina: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3408_en.htm

Kosovo: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3404_en.htm

IP/18/3342

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar