Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Balíček týkající se rozšíření: Komise zveřejňuje zprávy týkající se partnerských zemí západního Balkánu a Turecka

Brusel 17. dubna 2018

Evropská komise dnes přijala svůj každoroční balíček týkající se rozšíření, včetně sedmi individuálních zpráv, v němž je posuzováno provádění politiky rozšíření Evropské unie na základě stanovených kritérií a spravedlivých a přísně vymezených podmínek.

Pokrok na cestě do Evropské unie je objektivní, na výsledcích založený proces, který závisí na konkrétních úspěších každé jednotlivé země a v němž jsou zásady právního státu, spravedlnost a základní práva tou nejvyšší prioritou. Přesvědčivá perspektiva rozšíření vyžaduje vytrvalé úsilí a nezvratné reformy. Rozšiřování EU je investicí do míru, bezpečnosti a stability v Evropě: vyhlídka na členství v EU má na partnerské země během uvedeného procesu silný transformační účinek, protože s sebou nese pozitivní demokratické, politické, hospodářské a společenské změny.

Komise dnes doporučila, aby Rada přijala rozhodnutí ohledně zahájení přístupových jednání s Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií a Albánií, a to ve světle dosaženého pokroku a při zachování a posílení současné dynamiky reforem. Konkrétně v případě Bývalé jugoslávské republiky Makedonie bude mít plnění naléhavých reformních priorit rozhodující význam pro další pokrok této země. Pro Albánii bude zásadní dosáhnout pokroku v klíčové oblasti právního státu – zejména při provádění všech pěti klíčových reformních priorit – a dalších konkrétních a hmatatelných výsledků, pokud jde o hodnocení soudců a státních zástupců (prověřování). Za tímto účelem by Komise uplatnila posílený přístup ke kapitolám jednání týkajícím se soudnictví a základních práv a rovněž spravedlnosti, svobody a bezpečnosti. V rámci dlouhého procesu je tento krok vpřed v souladu s přístupem založeným na výsledcích a přísné podmíněnosti, což bylo v nedávné době potvrzeno ve strategii Komise pro západní Balkán. Ve strategii pro západní Balkán je uvedeno, že sama EU musí být z institucionálního a finančního hlediska připravena k přijetí nových členů, jakmile tyto země splní podmínky. Než se Unie může rozrůst, musí získat na síle, pevnosti a efektivitě.

Vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a místopředsedkyně Komise Federica Mogheriniová uvedla: „Bývalá jugoslávská republika Makedonie a Albánie dnes udělaly krok vpřed, a to znamená krok vpřed pro celý region západního Balkánu. Naše strategické zaměření a angažovanost vedou ke skutečnému pokroku a znamenají přínos pro obyvatele regionu. Práce na reformách a modernizaci však musí v zájmu našich partnerů i Evropské unie pokračovat.

Komisař EU pro evropskou politiku sousedství a jednání o rozšíření Johannes Hahn doplnil: „Naše politika v oblasti rozšíření bude i nadále hlavním motorem, jenž pohání reformy v zemích západního Balkánu. Modernizuje ekonomiky a společnosti tohoto regionu, a tak posiluje jeho prosperitu a stabilitu, což je rovněž ve vlastním zájmu EU. Doporučení pro Bývalou jugoslávskou republikou Makedonii a Albánii, která jsme dnes vydali, oceňují pokrok, jehož tyto země dosáhly. Je to sice důležitý krok vpřed, avšak jedno musí být jasné, a to platí pro všechny země západního Balkánu: na cestě do EU nelze použít žádné zkratky. Významné nedostatky přetrvávají. Reformy, a to zejména v oblasti právního státu, musí být prováděny intenzivněji a přinášet udržitelné výsledky. Tyto reformy nejsou „pro Brusel“: účinné soudnictví, účinný boj proti korupci a organizované trestné činnosti, účinná veřejná správa, silnější ekonomika – to vše bude mít přímý přínos pro tento region a jeho občany i pro Evropu jako celek.“

Posouzení dosaženého pokroku a určení nedostatků fungují jako pobídka a návod, jak mají dotčené země provádět nezbytné dalekosáhlé reformy. Aby se perspektiva přistoupení stala skutečností, musí dotčené země prioritně provést reformy v zásadních oblastech, jako je právní stát, lidská práva, demokratické instituce a reforma veřejné správy, a také v oblasti hospodářského rozvoje a konkurenceschopnosti, což jsou všechno oblasti, ve kterých stále přetrvávají strukturální nedostatky. Země musí zajistit, aby reformy byly řádně prováděny. Musí být také schopny doložit konkrétní výsledky. Komise bude toto reformní úsilí nadále podporovat prostřednictvím podpory politiky a cílené finanční pomoci.

Programy hospodářských reforem

Společně s balíčkem týkajícím se rozšíření dnes Komise poprvé zveřejnila také své roční posouzení programů hospodářských reforem pro země západního Balkánu a Turecko. Z ročního posouzení programů hospodářských reforem pro země západního Balkánu a Turecko vyplývají trvalý hospodářský růst a snahy o posílení makroekonomické a fiskální stability s ohledem na současné slabiny. Solidní a zdravé politiky by měly být zachovány a posíleny a  reformy zrychleny, aby se omezila přetrvávající makroekonomická rizika, uvolnily zdroje pro udržitelný dlouhodobý růst a uspíšilo sbližování s EU.

Programy hospodářských reforem jsou zásadní pro lepší plánování hospodářské politiky a řízení reforem zaměřených na zvýšení konkurenceschopnosti a zlepšení podmínek pro růst podporující začlenění a tvorbu pracovních míst. Pomáhají partnerským zemím splnit hospodářská kritéria pro přistoupení a připravit je na to, že se budou po přistoupení účastnit evropského semestru pro koordinaci hospodářských politik v EU. Tento rok poprvé byly oba balíčky synchronizovány, čímž se vyzdvihl význam fungující ekonomiky pro pokrok na cestě do EU.

SOUVISLOSTI

Proces rozšíření

Současná agenda rozšíření zahrnuje partnerské země západního Balkánu a Turecko. Přístupová jednání byla zahájena s kandidátskými zeměmi Černou Horou (2012), Srbskem (2014) a Tureckem (2005). Bývalá jugoslávská republika Makedonie je kandidátskou zemí od roku 2005 a Albánie získala status kandidátské země v roce 2014. Bosna a Hercegovina (žádost o přistoupení k EU byla podána v únoru 2016) a Kosovo (dohoda o stabilizaci a přidružení vstoupila v platnost v dubnu 2016) jsou potenciálními kandidátskými zeměmi.

Podrobné závěry a doporučení o příslušných zemích viz:

Strategický dokument: https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/20180417_strategy_paper_en.pdf

Černá Hora: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3409_en.htm

Srbsko: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3406_en.htm

Turecko: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3407_en.htm

Bývalá jugoslávská republika Makedonie: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3405_en.htm

Albánie: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3403_en.htm

Bosna a Hercegovina: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3408_en.htm

Kosovo: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3404_en.htm

IP/18/3342

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar