Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Integration av migranter: Kommissionen och OECD offentliggör en checklista till hjälp för lokala, regionala och nationella myndigheter

Bryssel den 18 april 2018

Idag offentliggör EU-kommissionen och OECD en rapport som identifierar de största utmaningarna när det gäller integration av migranter och fastställer politiska rekommendationer för att hantera dessa utmaningar.

I rapporten samlas bästa praxis från större städer i Europa, bland annat från Göteborg men också Amsterdam, Berlin och Paris och den innehåller 12 huvudpunkter som lokala, regionala och nationella beslutsfattare och aktörer kan ha nytta av när de utvecklar och genomför lokala integrationsprogram. Rekommendationerna är främst inriktade på sektorer som hälsa, arbete, boende och utbildning och sträcker sig från bättre matchning av migranternas kunskaper med lokala ekonomiska möjligheter till att skapa delade rum för gemenskap och samhörighet.

– Efter flyktingtillströmningen till Europa under 2015 och 2016 och våra framgångsrika insatser för att minska antalet nya irreguljära migranter är det nu dags att gemensamt diskutera hur vi på bästa sätt kan integrera dem som har fått skydd, säger Dimitris Avramopoulos, kommissionär med ansvar för migration, inrikes frågor och medborgarskap. Det ligger i allas intresse att de som har rätt att stanna får stöd för att integreras. Detta gynnar både den sociala sammanhållningen och den ekonomiska konkurrenskraften.

– Migrationen är till stora delar en lokal och urban fråga, säger Corina Crețu, kommissionär med ansvar för regionalpolitik. Rapporten är en konkret checklista för offentliga åtgärder. Tanken är att den ska hjälpa lokala myndigheter att bana väg för en lyckad integration med stöd från de sammanhållningspolitiska fonderna. Jag tror att sammanhållningspolitiken kommer att spela en ännu större roll i framtiden.

– Integrationen måste börja så snart migranterna har anlänt och sedan fortsätta på längre sikt, säger Mari Kiviniemi, OECD:s biträdande generalsekreterare. Lokala ledare vet var de bästa möjligheterna finns för nyanlända och hur de kan bidra genom att exempelvis fylla luckor på arbetsmarknaden eller skapa en mer diversifierad kultur som alla har glädje av. Regeringarna måste arbeta med de lokala ledarna från första början för en lyckad integration.

I rapporten analyseras migranternas situation i OECD-länderna: Var de slog sig ner, hur effektiva deras vägar till integration har varit och vilka utmaningar de har mött, t.ex. för att komma in på den lokala arbetsmarknaden. Den innehåller också förslag på lösningar för att komma till rätta med splittringen i den nationella integrationspolitiken och främja mer samarbete på nationell, regional och lokal nivå. Rapporten pekar också på behovet av förbättrad uppföljning och att detta bäst kan uppnås genom att icke-statliga organisationer, näringslivet och migranterna själva engageras i utvärderingar och enkäter. Slutligen beskrivs även hur man kan få bättre tillgång till EU-medel för utveckling av integrationsprogrammen.

Bakgrund

Över fem miljoner människor migrerade permanent till länder inom Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) under 2016. Även om integration av migranter främst är de enskilda ländernas ansvar är det en av de stora utmaningar vi måste hantera tillsammans som union under de kommande årtiondena. Städerna i Europa kommer att spela en avgörande roll för att integrationen ska lyckas i praktiken. Enligt en Eurobarometerundersökning som offentliggjordes i april 2018 anser 69 % av européerna att integrationsåtgärder är en nödvändig investering på lång sikt, och ungefär lika många anser att integration är en tvåvägsprocess för såväl migranter som värdsamhällen.

Rapporten har beställts av EU-kommissionen och ingår i en bredare insats för att stödja migranternas sociala och yrkesmässiga integration i EU-länderna. OECD studerade nio större europeiska städer (Amsterdam, Aten, Barcelona, Berlin, Glasgow, Göteborg, Paris, Rom och Wien) och den mindre staden Altena i Tyskland för att bedöma hur effektivt de hade hanterat utmaningen – vad de hade gjort, vad som fungerade bra och vad som kunde göras bättre. OECD undersökte även 61 andra städer och nätverk som Eurocities, och byggde upp en databas med typiska kännetecken för den senaste tidens migration i OECD-länder, på lokal och regional nivå.

I EU-kommissionens meddelande om den europeiska migrationsagendan från 2015 framhölls att migrationspolitiken bara kan lyckas om vi underbygger den med en effektiv integrationspolitik. I EU:s handlingsplan för integration 2016 fastställdes åtgärder för att ge incitament och stöd i medlemsländernas arbete med att främja integrationen av personer från länder utanför EU. Hit hör bland annat särskilda medel och instrument för att ta itu med social och ekonomisk sammanhållning i medlemsländerna. Nyligen lade kommissionen fram en verktygslåda som ska hjälpa EU-länderna att arbeta fram strategier och projekt för integration av migranter och se vilka EU-medel som finns tillgängliga.

Mer information:

Samarbete för lokal integration av migranter och flyktingar – en OECD-rapport

Faktablad om rapporten

@CorinaCretuEU@EU_Regional

@Avramopoulos @EUHomeAffairs

@OECD

IP/18/3321

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar

Documents


OECD_Factsheet.pdf