Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Vključevanje migrantov: Komisija in OECD objavila kontrolni seznam v podporo lokalnim, regionalnim in nacionalnim organom

Bruselj, 18. aprila 2018

Evropska komisija in OECD sta danes objavila poročilo, v katerem so opredeljeni glavni izzivi pri vključevanju migrantov in konkretna priporočila glede politike v odziv nanje.

V poročilu so zbrani primeri najboljših praks velikih evropskih mest, med njimi Amsterdama, Aten, Berlina, Pariza in Rima, navedenih pa je tudi 12 točk, ki jih lahko upoštevajo lokalni, regionalni in nacionalni oblikovalci politik ter strokovnjaki pri pripravi in izvajanju lokalnih programov vključevanja. Priporočila so osredotočena na sektorje politike, npr. zdravje, delo, stanovanjska vprašanja in izobraževanje, in zajemajo različne vidike, od boljšega povezovanja znanj in spretnosti migrantov s potrebami lokalnih trgov dela do oblikovanja skupnih prostorov za srečevanje skupnosti in tkanje vezi.

Evropski komisar za migracije, notranje zadeve in državljanstvo Dimitris Avramopoulos je povedal: „Po porastu prihodov beguncev v Evropi leta 2015 in 2016 ter uspešnih prizadevanjih za zmanjšanje novih nedovoljenih prihodov je čas, da pozornost preusmerimo na uspešno vključevanje tistih, ki so prejeli zaščito v naši družbi. V interesu vseh je, da tisti, ki imajo pravico ostati, dobijo podporo pri vključevanju. To bo spodbujalo tako družbeno kohezijo kot gospodarsko konkurenčnost.“

Komisarka za regionalno politiko Corina Crețu je dodala: „Z migracijami se srečujemo predvsem na lokalni in mestni ravni. To poročilo je pravi kontrolni seznam javnih ukrepov, ki naj bi lokalnim organom pomagal pri nemotenem uspešnem vključevanju migrantov ob podpori iz skladov kohezijske politike. Menim, da bo kohezijska politika pri tem v prihodnosti še pomembnejša.“

Namestnica generalnega sekretarja OECD Mari Kiviniemi je dejala: „Za vključevanje migrantov si je treba začeti prizadevati takoj ob njihovem prihodu in ta prizadevanja nato nadaljevati. Lokalni voditelji vedo, kje so najboljše priložnosti za priseljence in kako lahko migranti prispevajo k skupnosti, od zapolnitve vrzeli na trgu dela do ustvarjanja bolj raznolike kulture, ki koristi vsem prebivalcem. Za uspešno vključevanje migrantov morajo nacionalne vlade sodelovati z lokalnimi voditelji od prvega dne naprej.“

V poročilu so analizirane razmere migrantov v državah OECD: kje so bili nastanjeni, kako učinkovito je bilo njihovo vključevanje in s katerimi ovirami so se spopadali, npr. pri dostopu do lokalnih trgov dela. Predlagane so tudi rešitve za odpravo razdrobljenosti nacionalnih politik vključevanja in spodbujanje usklajevanja na vseh ravneh, torej na nacionalni, regionalni in lokalni. V poročilu je poudarjeno, da je treba okrepiti spremljanje prizadevanj in da je to mogoče najbolje doseči z vključitvijo nevladnih organizacij, poslovnih partnerjev ter prek ocen udeležbe in anket tudi samih migrantov. V poročilu je poleg tega opisan boljši dostop do finančnih virov (npr. skladov EU) za pripravo programov za vključevanje.

Ozadje

V države članice Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) se je leta 2016 za stalno priselilo več kot pet milijonov ljudi. Čeprav so za vključevanje migrantov pristojni predvsem nacionalni organi, bo to v prihodnjih desetletjih postalo eden glavnih izzivov, s katerim se bomo morali spopasti kot Unija. Pri uspešnem vključevanju migrantov v praksi bodo imela evropska mesta ključno vlogo. Glede na raziskavo Eurobarometer, objavljeno aprila 2018, 69 % Evropejcev meni, da so ukrepi vključevanja dolgoročno nujna naložba, podobni delež pa je mnenja, da je vključevanje dvosmerni proces, ki vključuje tako migrante kot skupnost, ki jih sprejme.

Poročilo, ki ga je naročila Evropska komisija, je del širših prizadevanj za podporo družbenemu in poklicnemu vključevanju migrantov v družbo EU. OECD je preučila devet velikih evropskih mest (Amsterdam, Atene, Barcelono, Berlin, Glasgow, Göteborg, Pariz, Rim in Dunaj) ter manjše nemško mesto Alteno, da bi ocenila, kako učinkovita so pri reševanju tega izziva: kateri ukrepi so bili izvedeni, kateri so bili uspešni in kaj bi bilo mogoče izboljšati. OECD je anketirala 61 drugih mest in združenj mest (npr. Eurocities) ter na podnacionalni ravni vzpostavila podatkovno zbirko o značilnostih nedavne migracije v države OECD.

V sporočilu Evropske komisije iz leta 2015 o evropski agendi o migracijah je bilo poudarjeno, da bo evropska migracijska politika uspešna le, če bo podprta z učinkovitimi politikami vključevanja. EU je v akcijskem načrtu za vključevanje iz leta 2016 določila ukrepe, s katerimi želi spodbuditi države članice in jih podpreti pri njihovih prizadevanjih za vključevanje tujcev. To vključuje namensko financiranje in instrumente za socialno in ekonomsko kohezijo med državami članicami. Komisija je nedavno predstavila priročnik v pomoč državam EU pri iskanju razpoložljivih virov EU ter pripravi strategij in projektov za vključevanje migrantov.

Več informacij:

Skupna prizadevanja za lokalno vključevanje migrantov in beguncev (poročilo OECD)

Informativni pregled o poročilu

@CorinaCretuEU, @EU_Regional

@Avramopoulos, @EUHomeAffairs

@OECD

IP/18/3321

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar

Documents


OECD_Factsheet.pdf