Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Migrantu integrācija: Komisija un ESAO publicē kontrolsarakstu, kas palīdzēs vietējām, reģionu un valsts iestādēm

Briselē, 2018. gada 18. aprīlī

Šodien Eiropas Komisija un ESAO publicē ziņojumu, kurā ir nosauktas migrantu integrācijas lielākās problēmas un sniegti konkrēti politikas ieteikumi to risināšanai.

Ziņojumā ir sakopoti piemēri par paraugpraksi tādās Eiropas lielpilsētās kā Amsterdama, Atēnas, Berlīne, Parīze un Roma un izcelti 12 svarīgi punkti, ko vietējie, reģionu un valsts politikas veidotāji un ieviesēji var apsvērt, izstrādājot un ieviešot vietējās integrācijas programmas. Ieteikumi ir orientēti uz tādām politikas jomām kā veselība, nodarbinātība, mājokļi un izglītība un ietver no migrantu prasmju labākas pieskaņošanas vietējam darba tirgum līdz kopīgas dzīves telpas radīšanai, kur kopienām satikties un brāļoties.

Migrācijas, iekšlietu un pilsonības komisārs Dimitris Avramopuls: “Pēc bēgļu masīvā ieplūduma Eiropā 2015. un 2016. gadā un mūsu veiksmīgajiem centieniem samazināt nelegālo jaunatbraucēju skaitu, ir pienācis laiks mūsu visu uzmanību tagad veltīt tam, lai cilvēkus, kuri ieguvuši aizsardzību, efektīvi integrētu mūsu sabiedrībā. Palīdzēt integrēties tiem, kuriem ir tiesības šeit palikt, ir mūsu visu interesēs. Tas palīdzēs saliedēt sabiedrību un uzlabos ekonomisko konkurētspēju.”

Reģionālās politikas komisāre Korina Krecu: “Migrācija ir lielākoties vietējs un pilsētu jautājums. Šis ziņojums ir īsts publisko pasākumu kontrolsaraksts. Tam vajadzētu palīdzēt vietējām iestādēm nogludināt ceļu migrantu integrācijai ar kohēzijas politikas fondu atbalstu. Es domāju, ka nākotnē kohēzijas politikai šajā jautājumā būs vēl lielāka nozīme.”

“Migrantu integrēšanas centieni jāsāk līdz ar viņu ierašanos un laika gaitā jāturpina”, saka ESAO ģenerālsekretāra vietniece Mari Kiviniemi. “Vietējā līmeņa vadītāji zina, kur jaunatbraucējiem ir vislabākās iespējas, un viņi zina, kā migranti var piedalīties, piemēram, aizpildot robus darba tirgū vai ieviešot dažādību kultūrā, par ko ir prieks visiem iedzīvotājiem. Lai izdotos migrantus integrēt, valstu valdībām jau no pirmās dienas jāsadarbojas ar vietējā līmeņa vadītājiem.”

Ziņojumā analizēta migrantu situācija ESAO valstīs: kur viņi ir apmetušies, cik efektīvs laika gaitā ir bijis viņu ceļš līdz integrācijai un ar kādiem šķēršļiem viņi ir saskārušies, piemēram, mēģinot iekļūt vietējā darba tirgū. Tajā arī ierosināti risinājumi, kā risināt valstu integrācijas politikas sadrumstalotību un sekmēt koordināciju visos līmeņos – valsts, reģionu un vietējā. Ziņojumā ir uzsvērta vajadzība pastiprināt pārraudzību un secināts, ka to vislabāk var panākt, NVO, uzņēmējdarbības partnerus un pašus migrantus iesaistot novērtējumos un aptaujās. Visbeidzot, ziņojumā aprakstīts labākais veids, kā tikt pie finanšu līdzekļiem, piemēram, ES fondiem, integrācijas programmu izstrādei.

Priekšvēsture

2016. gadā vairāk nekā pieci miljoni cilvēku ir emigrējuši uz Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (ESAO) dalībvalstīm. Lai gan migrantu integrācija aizvien ir galvenokārt valstu pašu atbildība, tas ir arī viens no svarīgākajiem jautājumiem, kas mums kā Savienībai būs jārisina nākamajos gadu desmitos. Eiropas pilsētām būs ārkārtīgi liela nozīme sekmīgā integrācijā uz vietas. Kā liecina 2018. gada aprīlī publicēta Eirobarometra aptauja, 69 % Eiropas iedzīvotāju uzskata, ka integrācijas pasākumi ir vajadzīgs ieguldījums ilgtermiņā, un līdzīga daļa respondentu integrāciju uzskata par procesu divos virzienos, jo tas skar gan migrantus, gan uzņēmējvalstu sabiedrību.

Šis ir Eiropas Komisijas pasūtīts ziņojums, kas ir daļa no plašākiem centieniem atbalstīt migrantu sociālu un profesionālu integrāciju ES valstīs. ESAO izpētīja deviņas Eiropas lielpilsētas (Amsterdamu, Atēnas, Barselonu, Berlīni, Glāzgovu, Gēteborgu, Parīzi, Romu un Vīni) un Vācijas mazpilsētu Altenu, lai novērtētu, cik efektīvi tās ir risinājušas šo problēmu ‒ kas ir darīts, kas ir darbojies labi un ko varēja darīt labāk. ESAO apsekoja vēl 61 citu pilsētu un tādus pilsētu tīklus kā Eurocities un izveidoja datubāzi, kur nesenā migrācija ESAO valstīs ir raksturota vietējā un reģionu līmenī.

2015. gada paziņojumā par Eiropas programmu migrācijas jomā Eiropas Komisija norādīja, ka migrācijas politika būs veiksmīga tikai tad, ja to papildinās efektīva integrācijas politika. ES 2016. gada integrācijas rīcības plānā noteica pasākumus, ar kuriem stimulēt un atbalstīt dalībvalstis to centienos sekmēt trešo valstu valstspiederīgo integrāciju. To vidū ir īpaši atvēlēts finansējums un instrumenti, kas veicina sociālo un ekonomisko kohēziju dalībvalstīs. Nesen Komisija nāca klajā ar instrumentu kopumu, kas palīdzēs ES valstīm izstrādāt migrantu integrācijas stratēģijas un projektus un saprast, kādi ES līdzekļi ir pieejami.

Plašāka informācija:

ESAO ziņojums par sadarbību migrantu un bēgļu vietējā integrācijā

Faktu lapa par ziņojumu

@CorinaCretuEU@EU_Regional

@Avramopoulos @EUHomeAffairs

@OECD

IP/18/3321

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar

Documents


OECD_Factsheet.pdf