Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Migrantų integracija. Komisija ir EBPO paskelbė kontrolinį sąrašą, siekdamos paremti vietos, regionų ir nacionalines valdžios institucijas

Briuselis, 2018 m. balandžio 18 d.

Šiandien Europos Komisija ir EBPO paskelbė ataskaitą, kurioje nustatytos pagrindinės migrantų integracijos problemos ir išdėstytos konkrečios politikos rekomendacijos joms spręsti.

Remiantis gerąja didelių Europos miestų, tokių kaip Amsterdamas, Atėnai, Berlynas, Paryžius ir Roma, patirtimi ataskaitoje pabrėžiama 12 pagrindinių punktų, į kuriuos vietos, regiono ir nacionalinės politikos formuotojai ir vykdytojai turėtų atsižvelgti rengdami ir įgyvendindami integracijos vietoje programas. Rekomendacijose daugiausia dėmesio skiriama tokiems politikos sektoriams kaip sveikata, darbas, būstas ir švietimas ir jos apima tokius klausimus kaip geresnis migrantų įgūdžių suderinimas su vietos darbo rinkų poreikiais ir bendrų erdvių, skirtų bendruomenėms susitikti ir užmegzti ryšius, kūrimas.

Už migraciją, vidaus reikalus ir pilietiškumą atsakingas Europos Komisijos narys Dimitris Avramopoulos teigė: „Po to, kai 2015 m. ir 2016 m. smarkiai išaugo į Europą atvykstančių pabėgėlių srautas ir mes sėkmingai sumažinome naujų neteisėtai atvykstančių migrantų skaičių, atėjo laikas mūsų visų dėmesį nukreipti į tai, kaip veiksmingai integruoti tuos, kurie mūsų visuomenėse gavo prieglobstį. Visiems yra aktualu, kad būtų remiama integracija tų, kurie turi teisę pasilikti gyventi. Tai padės siekti ir socialinės sanglaudos, ir ekonominio konkurencingumo.“

Už regioninę politiką atsakinga Komisijos narė Corina Crețu kalbėjo: „Migracija yra daugiausia vietos ir miestų realija. Ši ataskaita yra tikras viešųjų veiksmų kontrolinis sąrašas; jo tikslas – padėti vietos valdžios institucijoms sudaryti sėkmingos migrantų integracijos sąlygas pasinaudojant sanglaudos politikos fondų teikiama parama. Tikiuosi, kad ateityje sanglaudos politikos vaidmuo šiuo klausimu bus dar svarbesnis.“

EBPO generalinio sekretoriaus pavaduotoja Mari Kiviniemi pridūrė: „Pastangos integruoti migrantus turi prasidėti vos tik jiems atvykus ir turi būti tęsiamos ir vėliau. Vietos vadovai žino, kur yra geriausios galimybės naujiems atvykėliams ir jie žino, kaip migrantai gali prisidėti – jie gali užpildyti darbo rinkos spragas ir sukurti įvairesnę kultūrą, kuri bus naudinga visiems gyventojams. Nacionalinės vyriausybės nuo pat pradžių turi bendradarbiauti su vietos vadovais, kad užtikrintų sėkmingą migrantų integraciją.“

Ataskaitoje analizuojama migrantų EBPO šalyse padėtis; kur jie įsikūrę, jų integracijos kelio veiksmingumas ir su kokiomis problemomis jie susidūrė, pavyzdžiui, siekdami patekti į vietos darbo rinkas. Joje taip pat siūlomi sprendimai, kaip spręsti nacionalinės integracijos politikos susiskaidymo problemą ir skatinti geresnį koordinavimą nacionaliniu, regionų ir vietos lygmenimis. Ataskaitoje pabrėžiama, kad reikia sustiprinti stebėsenos pastangas, ir prieinama prie išvados, kad geriausiai tai galima pasiekti įtraukiant NVO, verslo partnerius ir pačius migrantus pasinaudojus dalyvaujamaisiais vertinimais ir tyrimais. Galiausiai, ataskaitoje aprašoma, kaip rengiant integracijos programas rasti geresnių galimybių gauti finansavimą, pvz., iš ES fondų.

Pagrindiniai faktai

2016 m. į Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) šalis visam laikui migravo daugiau kaip penki milijonai žmonių. Nors migrantų integracija pirmiausia tebėra nacionalinė atsakomybė, per ateinančius dešimtmečius tai bus vienas iš pagrindinių uždavinių, kurį mes, kaip Sąjunga, turėsime išspręsti. Europos miestų vaidmuo integracijos sėkmei bus labai svarbus. Pagal 2018 m. balandžio mėn. paskelbtą Eurobarometro apklausą, 69 proc. europiečių mano, kad integracijos priemonės yra būtina ilgalaikė investicija, o panaši dalis apklaustųjų mano, kad integracija yra dvipusis procesas, apimantis ir migrantus, ir juos priimančias visuomenes.

Ši Europos Komisijos užsakyta ataskaita yra platesnio masto pastangų remti socialinę ir profesinę migrantų įtrauktį ES visuomenėse dalis. EBPO tyrė padėtį devyniuose dideliuose Europos miestuose (Amsterdame, Atėnuose, Barselonoje, Berlyne, Glazge, Geteborge, Paryžiuje, Romoje ir Vienoje) ir viename mažesniame Vokietijos mieste Altenoje, kad įvertintų, kaip efektyviai jie sprendė šį klausimą – kas buvo nuveikta, kas pasiteisino ir kas galėjo būti atlikta geriau. EBPO taip pat ištyrė kitą 61 miestą, taip pat miestų asociacijas, tokias kaip EUROCITIES, ir parengė naujausios migracijos į EBPO šalis ypatumų subnacionalinio lygmens duomenų bazę.

2015 m. Europos Komisijos komunikate „Europos migracijos darbotvarkė“ pabrėžta, kad mūsų migracijos politika bus sėkminga tik tada, jei bus paremta veiksminga integracijos politika. 2016 m. Integravimo veiksmų plane ES pateikė priemonių, kuriomis skatinamos ir remiamos pastangos siekti trečiųjų šalių piliečių integracijos valstybėse narėse. Be kita ko, numatytas specialus finansavimas ir priemonės, kuriais siekiama socialinės ir ekonominės sanglaudos visose valstybėse narėse. Neseniai Komisija pristatė priemonių rinkinį, skirtą padėti ES šalims nustatyti turimus ES išteklius ir parengti migrantų integracijos strategijas bei projektus.

Daugiau informacijos

EBPO ataskaita. Bendros pastangos siekiant migrantų ir pabėgėlių integracijos

Ataskaitos informacinė suvestinė

@CorinaCretuEU@EU_Regional

@Avramopoulos @EUHomeAffairs

@OECD

IP/18/3321

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar

Documents


OECD_Factsheet.pdf