Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Maahanmuuttajien kotouttaminen: komission ja OECD:n tarkastuslista viranomaisille

Bryssel 18. huhtikuuta 2018

Euroopan komissio ja OECD julkaisevat tänään kertomuksen maahanmuuttajien kotoutumisen suurimmista haasteista. Siinä annetaan myös konkreettisia suosituksia haasteisiin vastaamiseksi.

Kertomukseen on kerätty hyviä käytäntöjä eurooppalaisista suurkaupungeista, kuten Amsterdamista, Ateenasta, Berliinistä, Pariisista ja Roomasta. Kertomuksessa korostetaan 12:ta pääkohtaa, jotka paikallisten, alueellisten ja kansallisten päätöksentekijöiden ja toimijoiden on hyvä ottaa huomioon laatiessaan ja toteuttaessaan paikallisia kotouttamisohjelmia. Suositukset kohdistuvat eri aloille, kuten terveydenhoitoon, työnsaantiin, asumiseen ja koulutukseen. Tavoitteena on muun muassa sovittaa yhteen maahanmuuttajien osaaminen ja paikallisten työmarkkinoiden tarpeet ja luoda yhteistiloja, joissa maahanmuuttajat ja paikalliset voivat tutustua toisiinsa.

Muuttoliike-, sisä- ja kansalaisasioista vastaava komissaari Dimitris Avramopoulos muistuttaa, että Eurooppaan saapui valtavasti pakolaisia vuosina 2015 ja 2016. Sen jälkeen unioni on onnistunut vähentämään sääntelemätöntä maahanmuuttoa. ”Nyt on aika keskittyä EU:sta suojelua saaneiden kotouttamiseen. On kaikkien edun mukaista tukea niiden henkilöiden kotoutumista, jotka ovat saaneet luvan jäädä tänne. Se edistää niin sosiaalista yhteenkuuluvuutta kuin taloudellista kilpailukykyäkin.”

Muuttoliike koskettaa aluepolitiikasta vastaavan komissaarin Corina Crețun mukaan ensisijaisesti kaupunkeja ja paikallisyhteisöjä. ”Tämä kertomus on lähinnä julkisten toimien tarkastuslista. Sen tarkoituksena on auttaa paikallisviranomaisia helpottamaan maahanmuuttajien kotoutumista koheesiopolitiikan rahastojen tuella. Odotan koheesiopolitiikalta suurempaa roolia tällä alalla tulevaisuudessa.”

”Maahanmuuttajien kotouttaminen on aloitettava heti kun he saapuvat, ja sitä on jatkettava”, totesi OECD:n apulaispääsihteeri Mari Kiviniemi. ”Paikallisjohtajat tietävät, missä tulokkaille on tarjolla eniten mahdollisuuksia ja missä maahanmuuttajia tarvitaan: täyttämään aukkoja työmarkkinoilla ja luomaan monipuolista kulttuuria, josta on hyötyä kaikille asukkaille. Maiden hallitusten on työskenneltävä paikallisjohtajien kanssa ensimmäisestä päivästä alkaen, jotta muuttajien kotouttaminen onnistuu.”

Kertomuksessa arvioidaan maahanmuuttajien tilannetta OECD-maissa. Minne he ovat asettautuneet, kuinka tehokkaita kotoutumispolut ovat olleet ja millaisia haasteita he ovat kohdanneet esimerkiksi paikallisille työmarkkinoille pääsyssä. Siinä ehdotetaan myös ratkaisuja: miten torjutaan kansallisten kotoutumispolitiikkojen pirstaloitumista ja lisätään koordinointia kansallisella, alue- ja paikallistasolla. Kertomuksessa korostetaan tehokkaamman seurannan tarvetta. Seuranta onnistuu kertomuksen mukaan parhaiten, kun siihen osallistuvat kansalaisjärjestöt, liike-elämän edustajat ja muuttajat itse osallistavien kyselyjen ja tutkimusten kautta. Kertomuksessa kuvataan myös, miten taloudellisia resursseja, kuten EU:n rahastoja, voidaan hyödyntää aiempaa paremmin kotouttamisohjelmien laatimisessa.

Tausta

Vuonna 2016 yli 5 miljoonaa ihmistä muutti pysyvästi Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestöön (OECD) kuuluviin maihin. Maahanmuuttajien kotoutuminen on ensisijaisesti maiden omalla vastuulla. Se on yksi suurimpia haasteita, joihin Euroopan unionin on vastattava tulevina vuosikymmeninä. Eurooppalaisilla kaupungeilla on keskeinen merkitys siinä, että muuttajien kotoutuminen onnistuu käytännössä. Huhtikuussa 2018 julkaistun Eurobarometri-kyselyn mukaan 69 prosenttia eurooppalaisista uskoo, että kotouttamistoimiin on investoitava pitkällä aikavälillä. Lähes yhtä moni on sitä mieltä, että kotoutuminen on kaksisuuntainen prosessi sekä muuttajien että vastaanottavien yhteiskuntien kannalta.

Tämä Euroopan komission tilaama kertomus on osa laajempaa pyrkimystä tukea maahanmuuttajien sosiaalista ja ammatillista integroitumista yhteiskuntaan EU:ssa. OECD tutki, miten tehokkaasti 9 suuressa eurooppalaisessa kaupungissa (Amsterdam, Ateena, Barcelona, Berliini, Glasgow, Göteborg, Pariisi, Rooma ja Wien) ja pienessä saksalaisessa kaupungissa, Altenassa, vastattiin tähän haasteeseen. Tutkimuksessa arvioitiin, mitä ne tekivät, mikä toimi ja mitä olisi voitu tehdä paremmin. OECD tutki myös 61:tä muuta kaupunkia sekä kaupunkeja edustavia yhdistyksiä (esim. Eurocities) ja perusti tietokannan. Se sisältää tiedot OECD-maihin viime aikoina suuntautuneen muuttoliikkeen erityispiirteistä aluetasolla.

Euroopan muuttoliikeagendasta vuonna 2015 annetussa Euroopan komission tiedonannossa korostettiin, että muuttoliikepolitiikka onnistuu vain, jos sitä tuetaan tehokkaalla kotouttamispolitiikalla. EU otti vuonna 2016 esittämässään kotouttamista koskevassa toimintasuunnitelmassa käyttöön toimenpiteitä, joilla kannustetaan ja tuetaan jäsenvaltioiden pyrkimyksiä edistää kolmansien maiden kansalaisten kotouttamista. Tähän sisältyvät kohdennettu rahoitus ja välineet, joilla edistetään sosiaalista ja taloudellista yhteenkuuluvuutta eri jäsenvaltioissa. Komissio on äskettäin esitellyt välinekokoelman, jolla autetaan EU-maita hyödyntämään käytettävissä olevia EU:n resursseja ja kehittämään strategioita ja hankkeita maahanmuuttajien kotouttamiseksi.

Lisätietoja:

Yhteistyötä maahanmuuttajien ja pakolaisten kotouttamiseksi paikallistasolla – OECD:n kertomus

Tietokooste kertomuksesta

@CorinaCretuEU@EU_Regional

@Avramopoulos @EUHomeAffairs

@OECD

IP/18/3321

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar

Documents


OECD_Factsheet.pdf