Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Rändajate lõimimine: komisjon ja OECD avaldavad kontrollnimekirja, et toetada kohalikke, piirkondlikke ja riiklikke ametiasutusi

Brüssel, 18. aprill 2018

Täna avaldavad Euroopa Komisjon ja OECD aruande, milles määratakse kindlaks peamised probleemid seoses rändajate lõimimisega ja esitatakse konkreetsed poliitikaalased soovitused nende lahendamiseks.

Tuginedes sellistes Euroopa suurlinnades nagu Amsterdam, Ateena, Berliin, Pariis ja Rooma rakendatavate parimate tavade näidetele, tuuakse aruandes esile 12 põhipunkti, mida kohalikud, piirkondlikud ja riiklikud poliitikakujundajad ning poliitika elluviijad võiksid kohalike lõimimisprogrammide väljatöötamisel ja rakendamisel arvesse võtta. Soovitustes keskendutakse eelkõige tervishoiu-, tööhõive-, eluaseme ja haridusvaldkonnale. Muu hulgas püütakse viia rändajate oskused vastavusse kohaliku tööturu vajadustega ning luua kohalike ja rändajate kokkusaamisvõimalusi.

Rände, siseasjade ja kodakondsuse volinik Dimitris Avramopoulos ütles: „Kui 2015. ja 2016. aastal suurenes järsult Euroopasse saabuvate pagulaste arv, õnnestus meil siiski uute ebaseaduslike rändajate sissevoolu vähendada. Nüüd on kätte jõudnud aeg, mil peame kõik pöörama tähelepanu sellele, et need kaitset saanud isikud tõhusalt meie ühiskonda lõimida. See on meie kõigi huvides, et toetatakse nende isikute lõimimist, kellel on õigus siia jääda. Sellest saab kasu nii sotsiaalne ühtekuuluvus kui ka majanduslik konkurentsivõime“.

Regionaalpoliitika volinik Corina Crețu märkis: „Ränne on suures osas kohalik ja linnadega seotud reaalsus. Käesolev aruanne kujutab endast tõelist riiklike meetmete kontrollnimekirja. See peaks aitama kohalikel omavalitsustel sillutada (ühtekuuluvuspoliitika rahastamisvahendite abiga) teed rändajate tõhusaks lõimimiseks. Loodan, et ühtekuuluvuspoliitikal saab tulevikus olema selles küsimuses veelgi suurem roll“.

OECD asepeasekretär Mari Kiviniemi märkis: „Rändajate lõimimisega tuleb hakata tegelema niipea, kui nad saabuvad ning see peab olema järjepidev. Kohaliku tasandi juhid teavad, millised võimalused on uute tulijate jaoks parimad, ning kuidas rändajad saavad kohalikku ellu panustada – alates tööturul esinevate lünkade täitmisest ning lõpetades mitmekesisema kultuuriruumi kujundamisega, millest saaksid kasu kõik piirkonna elanikud. Riikide valitsused peavad tegema koostööd kohalike juhtidega, et tagada rändajate edukas lõimimine“.

Aruandes analüüsitakse rändajate olukorda OECD riikides: kuhu nad elama asusid, kui tõhusad on olnud nende lõimimiseks võetud meetmed, ning milliste probleemidega on nad pidanud silmitsi seisma (näiteks juurdepääsul kohalikule tööturule). Samuti pakutakse selles välja lahendusi riiklike integratsioonipoliitikate killustatusega seotud probleemidele ning propageeritakse tõhusamat koordineerimist kõigil tasanditel: riiklikul, piirkondlikul ja kohalikul. Aruandes rõhutatakse, et on vaja tõhusamat järelevalvet ning jõutakse järeldusele, et kõige parem viis selle saavutamiseks on kaasata vabaühendused, äripartnerid ja ka rändajad, kasutades selleks osalushindamisi ja küsitlusi. Aruandes kirjeldatakse ka seda, kuidas saada lõimimisprogrammide arendamiseks rahalisi vahendeid (nt ELi rahastud).

Taustteave

2016. aastal rändas Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) riikidesse alaliselt elama üle viie miljoni inimese. Kuigi rändajate lõimimise eest vastutavad peaasjalikult liikmesriigid, saab see järgmiste kümnendite jooksul olema üks peamisi mureküsimusi, millele peame lahendusi leidma kogu liidu tasandil. Euroopa linnadel on oluline roll selles, et kohapealne lõimimine oleks tulemuslik. 2018. aasta aprillis avaldatud Eurobaromeetri uuringu kohaselt on 69% eurooplastest arvamusel, et lõimimismeetmeid tuleks käsitada olulise pikaajalise investeeringuna ning umbes sama palju inimesi leiab ka, et lõimimine on kahesuunaline protsess, millest saavad kasu nii rändajad kui ka neid vastuvõtvad kogukonnad.

Euroopa Komisjoni tellitud aruanne on osa laiaulatuslikematest jõupingutustest, mille eesmärk on toetada rändajate sotsiaalset ja tööalast kaasamist ELi ühiskonda. OECD uuris üheksat Euroopa suurlinna (Amsterdam, Ateena, Barcelona, Berliin, Glasgow, Göteborg, Pariis, Rooma ja Viin) ning ühte väiksemat Saksamaa linna Altenat, et hinnata, kui tõhusalt on nad rändajate lõimimisega tegelenud – mida on saavutatud, mis andis häid tulemusi ning mida oleks saanud teha paremini. OECD uuris ka 61 muud linna ja linnade ühendusi (nt Eurocities) ning koostas andmebaasi OECD riikidesse viimasel ajal toimunud rändajate sissevoolu tunnuste kohta piirkondlikul tasandil.

Euroopa Komisjoni 2015. aasta teatises Euroopa rände tegevuskava kohta rõhutati, et rändepoliitika saab olla tulemuslik vaid siis, kui seda toetab tõhus lõimimispoliitika. EL kehtestas oma 2016. aasta integratsiooni tegevuskavas meetmed, millega toetatakse liikmesriike kolmandate riikide kodanike lõimimise soodustamisel. See hõlmab sihtotstarbelist rahastamist ja vahendeid, mis on suunatud liikmesriikide sotsiaalsele ja majanduslikule ühtekuuluvusele. Komisjon tutvustas hiljuti töövahendit, mis aitab ELi riikidel rändajate lõimimiseks välja töötada strateegiad ja projektid ning teha kindlaks kättesaadavad ELi vahendeid.

Lisateave:

Working together for local integration of migrants and refugees – the OECD report („Teeme koostööd rändajate ja pagulaste kohapealseks lõimimiseks“ – OECD aruanne)

Aruannet käsitlev teabeleht

@CorinaCretuEU@EU_Regional

@Avramopoulos @EUHomeAffairs

@OECD

IP/18/3321

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar

Documents


OECD_Factsheet.pdf