Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Integration af migranter: Kommissionen og OECD offentliggør tjekliste, der kan hjælpe lokale, regionale og nationale myndigheder

Bruxelles, den 18. april 2018

Europa-Kommissionen og OECD offentliggør i dag en rapport, der identificerer de vigtigste udfordringer, der står i vejen for integrationen af migranter, samt konkrete politiske anbefalinger til at overkomme disse.

Indsamlingen af eksempler på bedste praksis fra store europæiske byer foregik bl.a. i Amsterdam, Athen, Berlin, Paris og Rom, og i rapporten fremhæves 12 vigtige områder, som lokale, regionale og nationale politiske beslutningstagere og dem, der fører politikkerne ud i livet, kan tage med i overvejelserne, når de udvikler og gennemfører lokale integrationsprogrammer. Anbefalingerne fokuserer på politikområder såsom sundhed, arbejdsmarkedet, boliger og uddannelse og spænder lige fra, hvordan man bedre kan matche migranters kvalifikationer med behovene på de lokale arbejdsmarkeder, til, hvordan man skaber fælles rum, hvor folk kan mødes og lære hinanden at kende.

Kommissær med ansvar for migration, indre anliggender og medborgerskab, Dimitris Avramopoulos, udtaler: "Efter den voldsomme stigning, vi så i antallet af flygtninge, der ankom til Europa i 2015 og 2016, og vores vellykkede indsats for at nedbringe antallet af irregulære migranter er det nu på tide, at vi flytter fokus til, hvordan vi bedst kan integrere de af dem, der har fået beskyttelse. Det er i alles interesse, at de, der har ret til at blive boende, bliver støttet i at integrere sig. Dette vil gavne både sammenhængskraften i samfundene, men også vores økonomiske konkurrenceevne."

Kommissær med ansvar for regionalpolitik, Corina Crețu, udtaler: "Migration er mest af alt en lokal og bymæssig udfordring. Denne rapport er en reel tjekliste for den offentlige indsats i den forbindelse. Den er en hjælp for de lokale myndigheder til, hvordan de bedre kan lykkes med at integrere migranter – med støtte fra samhørighedspolitiske fonde. Jeg forventer, at samhørighedspolitikken vil spille en endnu større rolle i denne forbindelse i fremtiden."

OECD's vicegeneralsekretær Mari Kiviniemi siger: "Indsatsen for at integrere migranter skal begynde, lige så snart de ankommer, og fortsætte over tid. Det er på lokalt plan, at man ved, hvor de bedste muligheder for nyankomne migranter ligger, og hvordan migranterne kan bidrage – lige fra at udfylde huller på arbejdsmarkedet til at skabe en mere diversificeret kultur, der er til gavn for alle borgere. De nationale regeringer er nødt til at arbejde sammen med de lokale myndigheder fra starten af for at sikre en vellykket integration af migranter."

I rapporten analyseres migranternes situation i OECD-landene, eksempelvis hvor de slog sig ned, hvor godt de er blevet integreret, og hvilke udfordringer de blev mødt med, i forhold til at komme ind på de lokale arbejdsmarkeder. Der foreslås også løsninger til at afhjælpe den opsplitning, der ses i nationale integrationspolitikker, og til at skabe større koordinering på alle niveauer – nationale, regionale og lokale. I rapporten fremhæves behovet for en bedre overvågningsindsats, og det konkluderes, at dette bedst kan opnås ved at inddrage NGO'er, forretningspartnere og migranterne selv via deltagerbaserede vurderinger og undersøgelser. Afslutningsvist beskrives det i rapporten, hvordan der opnås bedre adgang til finansielle ressourcer, såsom EU-fonde til udvikling af integrationsprogrammer.

Baggrund

I 2016 emigrerede over fem millioner mennesker permanent til OECD-landene (Organisation for Economic Co-operation and Development). Selv om integrationen af migranter først og fremmest forbliver et nationalt ansvar, vil det i de kommende årtier være en af de vigtigste udfordringer, vi som Union er nødt til at forholde os til. Europæiske byer vil spille en afgørende rolle i at lykkes med integrationen på det praktiske plan. Ifølge en Eurobarometerundersøgelse, der blev offentliggjort i april 2018, mener 69 % af EU-borgerne, at integrationsindsatsen er en nødvendig investering i det lange løb, og et lignende antal ser integration som en proces, der både kræver involvering fra migranterne selv og fra værtssamfundene.

Rapporten, der er bestilt af Kommissionen, er en del af en bredere indsats for at støtte den sociale og arbejdsmæssige inklusion af migranter i de europæiske samfund. Ni store europæiske byer (Amsterdam, Athen, Barcelona, Berlin, Glasgow, Göteborg, Paris, Rom og Wien) og den mindre by Altena i Tyskland blev undersøgt af OECD for at vurdere, hvor godt den ovennævnte udfordring er blevet håndteret – hvad der blev gjort, hvad der fungerede godt, og hvad der kunne være gjort bedre. OECD har også undersøgt 61 andre byer, samt sammenslutninger af byer såsom Eurocities, og oprettet en database med karakteristika for den seneste migration i OECD-landene (på subnationalt niveau).

I Europa-Kommissionens meddelelse fra 2015 om en europæisk dagsorden for migration blev det understreget, at migrationspolitikken kun bliver en succes, hvis den underbygges af integrationspolitikker, der virker. I handlingsplanen for integration fra 2016 fastlagde EU foranstaltninger, der skal motivere og støtte medlemsstaterne i deres indsats for at fremme integrationen af tredjelandsstatsborgere. Der er bl.a. tale om øremærket finansiering og instrumenter til fremme af den sociale og økonomiske samhørighed på tværs af medlemsstaterne. For nylig fremlagde Kommissionen et vademecum, der kan være en hjælp, når EU-landene skal identificere de tilgængelige EU-midler og udforme strategier og projekter med henblik på at integrere migranter.

Yderligere oplysninger:

Samarbejde om lokal integration af migranter og flygtninge – OECD's rapport

Faktaark om rapporten

@CorinaCretuEU@EU_Regional

@Avramopoulos @EUHomeAffairs

@OECD

IP/18/3321

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar

Documents


OECD_Factsheet.pdf