Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Интеграция на мигрантите: Комисията и ОИСР представят контролен списък в помощ на местните, регионалните и националните органи

Брюксел, 18 април 2018 r.

Днес Европейската комисия и ОИСР публикуват доклад, в който са набелязани основните трудности пред интеграцията на мигрантите и са представени конкретни препоръки за тяхното преодоляване.

Подбирайки примери за най-добри практики от големи европейски градове, в т.ч. Амстердам, Атина, Берлин, Париж и Рим, докладът разкрива 12 ключови фактора, които да послужат на местните, регионалните и националните участници от политиката и практиката при разработването и изпълнението на програми за интеграция на местно равнище. Препоръките са насочени към области на политика като здравеопазване, заетост, жилищно настаняване и образование и варират от по-добро съгласуване на уменията на мигрантите с нуждите на местните трудови пазари до изграждане на пространства за споделено ползване, позволяващи опознаването и сплотяването на различните общности.

Комисарят по въпросите на миграцията, вътрешните работи и гражданството Димитрис Аврамопулос заяви: След неотдавнашния пик в притока на бежанци към Европа през 2015 г. и 2016 г. и успешните ни усилия да намалим броя на новите незаконно пристигащи мигранти, дойде моментът да насочим нашите общи усилия към действителното интегриране на получилите закрила в нашите общества. Подкрепата за интегрирането на лицата, които имат право да останат, е в интерес на всички. Това ще се отрази благоприятно на социалното сближаване и на икономическата конкурентоспособност.“

Комисарят по въпросите на регионалната политика Корина Крецу коментира: „Миграцията е преди всичко местен и градски феномен. Настоящият доклад в действителност представлява контролен списък на възможните публични действия; целта му е да подпомогне местните органи за постигане на успешна интеграция на мигрантите с подкрепата на средства по линия на политиката на сближаване. В тази връзка очаквам политиката на сближаване да играе още по-основна роля в бъдеще.“

Мари Кивиниеми, заместник генерален секретар на ОИСР, заяви: „Усилията за интегриране на мигрантите трябва да започнат веднага след тяхното пристигане и да продължават с течение на времето. Местните лидери знаят кои са най-подходящите възможности за реализация на новопристигналите и са наясно с какво мигрантите могат да допринесат — от попълването на недостига на работна ръка до внасяне на културно разнообразие в полза на всички граждани. За да се гарантира успешната интеграция на мигрантите, националните правителства трябва от самото начало да работят с местните лидери.“

В доклада се анализира положението на мигрантите в страните от ОИСР — къде са се установили, доколко ефективно е протекъл процесът на тяхната интеграция и с какви пречки са се сблъскали, например при получаване на достъп до местните трудови пазари. В него също така се предлагат решения за преодоляване на разпокъсаността на националните политики за интеграция и за насърчаване на по-добрата координация на всички национални, регионални и местни равнища. В доклада се подчертава необходимостта от по-ефективно наблюдение на процеса на интеграция, като се достига до заключението, че най-добрият начин за постигане на това е чрез ангажиране на неправителствени организации, бизнес партньори и самите мигранти чрез участието им в оценки и проучвания. Накрая, в доклада се посочват начините за подобряване на достъпа до финансови ресурси, като например фондовете на ЕС, във връзка с разработването на програми за интеграция.

Контекст

Броят на лицата, мигрирали за постоянно в държави от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) през 2016 г., надхвърля пет милиона. Въпреки че е преди всичко национална отговорност, интеграцията на мигрантите ще бъде едно от основните предизвикателства, които Съюзът с общи усилия ще трябва да преодолее през идните десетилетия. Европейските градове ще играят ключова роля за успешната интеграция на местно равнище. Според проучване на Евробарометър, публикувано през април 2018 г., 69 % от европейците считат, че в дългосрочен план е необходимо да се инвестира в интеграционни мерки, а сходен дял възприемат интеграцията като двупосочен процес — както за мигрантите, така и за приемащите общества.http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/special/surveyky/2169

Този доклад, изготвен по поръчка на Европейската комисия, е част от по-широките усилия в подкрепа на социалното и професионалното приобщаване на мигрантите към обществата в ЕС. Обект на проучването бяха девет големи европейски града (Амстердам, Атина, Барселона, Берлин, Глазгоу, Гьотеборг, Париж, Рим и Виена), както и по-малкият немски град Алтена, за да се прецени доколко те са се справили с тези предизвикателства — какво е постигнато, кои методи работят и къде има нужда от подобрение. ОИСР също така проведе анкета в 61 други града, както и сдружения на градове (например т.нар. Евроградове), и създаде база данни за характеристиките на текущата миграция в страните от ОИСР, на поднационално равнище.

В Съобщението на Комисията от 2015 г. Европейска програма за миграцията бе посочено, че миграционната политика ще бъде успешна единствено ако се основава на ефективна интеграционна политика. В Плана за действие относно интеграцията от 2016 г. ЕС определи мерки за стимулиране и подпомагане на държавите членки в усилията им да насърчават интеграцията на граждани на трети държави. Тези мерки включват целево финансиране и инструменти, целящи социалното и икономическото сближаване между държавите членки. Неотдавна Комисията представи набор от инструменти, които да улеснят държавите от ЕС както при изготвянето на стратегии и проекти за интегриране на мигрантите, така и при намирането на най-подходящите ресурси от ЕС.

За повече информация:

Доклад на ОИСР — Съвместни усилия за интеграцията на мигрантите и бежанците на местно равнище [Working together for local integration of migrants and refugees]

Информационен документ към доклада

@CorinaCretuEU@EU_Regional

@Avramopoulos @EUHomeAffairs

@OECD

IP/18/3321

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar

Documents


OECD_Factsheet.pdf