Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

En ny giv för konsumenterna: EU-kommissionen stärker konsumenträttigheter och tillsyn

Bryssel den 11 april 2018

Idag lägger EU-kommissionen fram ett förslag om en ny giv för EU:s konsumenter för att se till att alla konsumenter i EU kan dra full nytta av sina rättigheter enligt EU:s lagstiftning.

EU har redan närapå det starkaste konsumentskyddet i världen, men på senare tid – i fall som t.ex. dieselgate-skandalen – har det visat sig att det är svårt att driva igenom reglerna fullt ut i praktiken. Med den nya given för EU:s konsumenter kommer behöriga organ att få rätt att inleda grupptalan på konsumenters vägnar och EU-ländernas konsumentskyddsmyndigheter kommer att kunna utdöma strängare påföljder. Konsumenternas skydd på nätet kommer också att stärkas och det kommer att klargöras i lagstiftningen att det är förbjudet att använda metoder som leder till kvalitetsskillnader och som är vilseledande för konsumenten.

– Dagens nya giv handlar om att skapa en rättvisare inre marknad som gynnar konsumenter och företag, säger kommissionens förste vice ordförande Frans Timmermans. Vi inför en rätt till kollektiv prövning när grupper av konsumenter har lidit skada, så som vi har sett i fall på senare tid, samtidigt som vi sörjer för ett ordentligt skydd så att förfarandet inte ska kunna missbrukas. Konsumenterna ska veta vem de handlar av på nätet och när säljare har betalat för att dyka upp i sökresultaten. För den majoritet av näringsidkare som följer reglerna kommer betungande arbete att minska, medan den handfull näringsidkare som medvetet missbrukar EU-konsumenternas förtroende kommer att straffas med tuffare böter.

– I vår globaliserade värld, där de stora företagen har en enorm fördel i förhållande till den enskilda konsumenten, måste vi utjämna skillnaderna, säger EU:s konsumentskyddskommissionär Věra Jourová. Med möjligheterna till grupptalan enligt EU:s modell kommer det att skapas mer rättvisa för konsumenterna, inte bättre affärer för advokatbyråerna. Och om påföljder dessutom kan utdömas som är kopplade till ett företags årsomsättning kommer konsumentskyddsmyndigheterna äntligen att verkligen kunna straffa dem som fuskar. Man får inte komma billigt undan om man fuskar.

Den nya given för konsumenterna kommer att innebära följande:

1. Stärkta rättigheter för konsumenterna på nätet

  • Större transparens på e-marknadsplatser – När konsumenterna handlar något på en e-marknadsplats måste informationen vara tydlig så att de förstår om de köper varor eller tjänster av en näringsidkare eller en privatperson. De ska veta huruvida konsumentskyddet gäller om något skulle gå fel.
  • Större transparens om sökresultat på e-plattformar – Vid sökningar på nätet kommer det klart och tydlig framgå för konsumenterna om resultatet av en sökning betalas av en näringsidkare. E-marknadsplatser måste dessutom upplysa konsumenterna om vilka parametrar som bestämmer hur resultaten rangordnas. Nya konsumenträttigheter för ”kostnadsfria” digitala tjänster – När konsumenterna betalar för en digital tjänst har de rätt till viss information och 14 dagar på sig att säga upp sitt avtal (ångerrätt). Med den nya given för EU:s konsumenter kommer denna rätt att utvidgas till att även gälla ”kostnadsfria” digitala tjänster när konsumenter lämnar sina personuppgifter, men inte betalar med pengar. Detta är normalt fallet för molntjänster, sociala medier och e-postkonton.

2. Konsumenterna får möjlighet att hävda sina rättigheter och att få ersättning

  • Grupptalan, enligt EU:s modell – Inom ramen för den nya given för konsumenter kommer det att bli möjligt för ett behörigt organ, t.ex. en konsumentorganisation, att söka ersättning eller gottgörelse på uppdrag av en grupp av konsumenter som har lidit skada av olagliga affärsmetoder. I vissa EU-länder kan konsumenter redan inleda grupptalan inför domstol, men nu kommer denna modell att införas i hela EU.

I en situation som exempelvis dieselgatefallet kommer konsumenter som har utsatts för otillbörliga affärsmetoder, t.ex. vilseledande reklam från biltillverkare som inte följer regelverket för typgodkännande av fordon eller miljölagstiftningen i EU, att kunna få gottgörelse kollektivt genom en grupptalan enligt direktivet. Denna möjlighet till kollektiv prövning har tidigare inte funnits i EU:s lagstiftning.

Denna modell har ett starkt skydd och skiljer sig markant från det amerikanska systemet med grupptalan. EU:s modell kommer inte att vara öppen för advokatbyråer, utan bara för organ som t.ex. konsumentorganisationer som inte är vinstdrivande och uppfyller strikta kriterier och som övervakas av en offentlig myndighet. Det nya systemet kommer att säkerställa att konsumenterna kan utnyttja sina rättigheter fullt ut och få ersättning, samtidigt som man undviker risken för missbruk och omotiverade rättstvister.

  • Bättre skydd mot otillbörliga affärsmetoder – Med den nya given kommer konsumenter i alla EU-länder att ha rätt att begära individuell gottgörelse (t.ex. ekonomisk ersättning och hävning av avtalet) när de utsätts för otillbörliga affärsmetoder, t.ex. aggressiv och vilseledande marknadsföring. Detta skydd varierar för närvarande kraftigt inom EU.

3. Verksamma påföljder vid överträdelser av EU:s konsumentskyddslagstiftning

EU:s konsumentskyddsmyndigheter har för närvarande inte så stora möjligheter att vidta åtgärder i ”masskadeärenden” där ett stort antal konsumenter i hela EU har drabbats. Hur omfattande påföljderna blir varierar stort beroende på EU-land och de är ofta för låga för att ha en avskräckande verkan, särskilt för företag som bedriver storskalig verksamhet över nationsgränserna.

Förslaget innebär att de nationella konsumentskyddsmyndigheterna får befogenhet att utdöma effektiva, proportionella och avskräckande påföljder på ett samordnat sätt. För utbredda överträdelser som drabbar konsumenter i flera EU-länder kommer det högsta bötesbeloppet att uppgå till 4 % av näringsidkarens årsomsättning i varje respektive EU-land. EU-länderna får införa högre maximala bötesbelopp.

4. Åtgärder för att motverka kvalitetsskillnader hos konsumentprodukter

Som en uppföljning av kommissionens riktlinjer från september 2017 innebär den nya given för konsumenter att direktivet om otillbörliga affärsmetoder uppdateras så att det klart framgår att de nationella myndigheterna kan vidta åtgärder mot vilseledande affärsmetoder som innebär att produkter säljs som identiska i flera EU-länder trots att produkternas sammansättning eller egenskaper är väldigt olika.

5. Förbättrade villkor för företagen

Den nya given kommer att undanröja onödiga bördor för företagen, bland annat genom att upphäva vissa skyldigheter som företag har när det gäller konsumentens ångerrätt. Konsumenterna kommer t.ex. inte längre att få returnera produkter som de redan har använt i stället för att bara prova, och näringsidkaren kommer inte längre att behöva betala tillbaka pengarna till konsumenten innan de faktiskt får tillbaka de returnerade varorna.

De nya reglerna innebär också att näringsidkarna kan vara mer flexibla i sin kommunikation med konsumenterna: de kommer nu också att kunna använda sig av webbformulär eller chatt i stället för e-post, förutsatt att konsumenterna kan spåra sin kommunikation med näringsidkaren.

Nästa steg

Kommissionens förslag kommer att diskuteras av Europaparlamentet och rådet.

Bakgrund

Den nya given för EU:s konsumenter kommer att bygga vidare på det som den nuvarande kommissionen redan uppnått för att förbättra konsumentskyddet. Inom ramen för strategin för den digitala inre marknaden har kommissionen genomfört många initiativ som anpassar konsumentskyddslagstiftningen till den digitala världen, t.ex. genom att sätta stopp för roamingavgifter eller omotiverad geoblockering. Även den moderniserade förordningen om konsumentskyddssamarbete som antogs 2017 kommer att förbättra konsumentskyddsmyndigheternas offentliga tillsyn och gränsöverskridande samarbete.

Översynen av EU:s konsumentskyddsregler och EU-omfattande överträdelser av dessa regler förra året har dock visat att det fortfarande finns utrymme för att förbättra konsumentskyddet.

Den nya given för EU:s konsumenter består av följande två förslag till direktiv:

  • Ett förslag om grupptalan till skydd för konsumenternas kollektiva intressen och om upphävande av direktiv 2009/22/EG om förbudsföreläggande.Detta förslag syftar till att förbättra verktygen för att stoppa olagliga metoder och underlätta för konsumenterna att hävda sina rättigheter om många har drabbats av att deras rättigheter har kränkts på samma sätt i en masskadesituation.

I meddelandet som läggs fram i samband med detta beskrivs en handlingsplan för att utveckla och stärka såväl samordnade tillsynsåtgärder mellan EU-ländernas myndigheter som deras internationella samarbete med myndigheter från viktiga handelspartner.

En studie om transparens på onlineplattformar, som också publiceras idag, stöder dessa förslag om e-marknadsplatser. Den visar att större transparens online hjälper konsumenterna att fatta beslut och ökar deras förtroende när de handlar på nätet.

Mer information

Förslag och juridiska dokument om den nya given för konsumenter

MEMO: En ny giv för konsumenterna: Vanliga frågor

Faktablad om den nya given för konsumenter

- New Deal benefits for consumers (fördelar för konsumenterna)

- New Deal benefits for businesses (fördelar för företagen)

- Functioning of the collective redress (hur kollektiv prövning fungerar)

- Achievements of the Juncker Commission in the area of consumer protection (vad har den nuvarande kommissionen redan uppnått i fråga om konsumentskyddet)

- Improved public enforcement with updated Consumer Protection Cooperation rules (förbättrad tillsyn med uppdaterade regler om konsumentskyddssamarbete)

Kvalitetsskillnader hos livsmedel

Information om utvärderingen av EU:s konsumentlagstiftning

Information om kollektiv prövning

Beteendevetenskaplig studie om transparens på onlineplattformar

IP/18/3041

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar