Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Kuluttajat vahvempaan asemaan: komissio lujittaa EU:n kuluttajan oikeuksia ja niiden täytäntöönpanon valvontaa

Bryssel 11. huhtikuuta 2018

Euroopan komissio esittää tänään ehdotuksen Kuluttajat vahvempaan asemaan -hankkeesta, jolla varmistetaan, että kaikki Euroopan kuluttajat voivat hyötyä unionin lainsäädännön mukaisista oikeuksistaan täysimääräisesti.

EU:n kuluttajansuojaa koskevat säännöt ovat jo nyt maailman tiukimpien joukossa, mutta Dieselgaten tapaiset tapaukset ovat viime aikoina osoittaneet, että sääntöjen täytäntöönpanoa on vaikea valvoa käytännössä. Kuluttajat vahvempaan asemaan -hankkeen myötä oikeutetut yksiköt voivat nostaa kuluttajien puolesta edustajakanteita ja jäsenvaltioiden kuluttajaviranomaisten valta määrätä seuraamuksia lisääntyy. Hankkeella myös lisätään kuluttajansuojaa verkossa ja selkiytetään, että kuluttajia harhaan johtavat tuotteiden laatueroihin liittyvät käytännöt ovat kokonaan kiellettyjä.

Komission ensimmäisen varapuheenjohtajan Frans Timmermansin mukaan tänään käynnistettävässä hankkeessa on kyse oikeudenmukaisista sisämarkkinoista, jotka hyödyttävät kuluttajia ja yrityksiä. ”Otamme käyttöön eurooppalaisen kollektiivisen oikeussuojakeinon, jota ryhmä kuluttajia voi käyttää hyvityksen saamiseksi vahinkoa kärsittyään – tilanne, jollaisen olemme todistaneet aivan hiljattain – ja joka sisältää asianmukaiset takeet väärinkäytön estämiseksi. Kuluttajat myös tietävät tästä lähin aina, keneltä he ostavat verkossa ja ovatko myyjät maksaneet pääsystään mukaan hakutuloksiin. Suurimmalla osalla sääntöjä noudattavista elinkeinonharjoittajista sääntelytaakka kevenee. Niille vähälukuisille elinkeinonharjoittajille, jotka käyttävät eurooppalaisten kuluttajien luottamusta väärin, seuraamuksina asetettavat sakot tiukentuvat.”

Oikeus-, kuluttaja- ja tasa-arvoasioista vastaava komissaari Věra Jourová lisäsi, että globalisoituneessa maailmassa suuret yritykset ovat etulyöntiasemassa yksittäisiin kuluttajiin nähden, joten tilannetta on tasapainotettava. ”Eurooppalaisten edustajakanteiden tavoitteena on edistää oikeudenmukaisuutta kuluttajan kannalta, ei luoda lisää työtä lakiasiaintoimistoille. Kun seuraamukset ovat aiempaa kovemmat ja sidoksissa yrityksen vuotuiseen liikevaihtoon, kuluttajaviranomaisilla on vihdoin käytössään tehokkaat rangaistukset. Petkuttamisen on käytävä kalliiksi”.

Kuluttajat vahvempaan asemaan -hankkeeseen sisältyvät seuraavat toimet:

1. Kuluttajansuojan vahvistaminen verkossa

  • Verkossa toimivat markkinapaikat avoimemmiksi – Kun kuluttaja tekee ostoksia verkossa toimivasta markkinapaikasta, hänelle on tiedotettava selkeästi, ostaako hän tuotteita tai palveluja elinkeinonharjoittajalta vai yksityishenkilöltä, jotta hän tietää, suojaavatko kuluttajan oikeudet häntä, jos jokin menee vikaan.
  • Verkkoalustojen hakutulokset läpinäkyvämmiksi – Kuluttajalle on ilmoitettava selkeästi, jos elinkeinonharjoittaja maksaa hakutuloksesta. Verkossa toimivan markkinapaikan on lisäksi ilmoitettava tärkeimmistä parametreista, joiden perusteella tarjousten järjestys määräytyy. Uudet kuluttajan oikeudet ”ilmaisten” digitaalisten palvelujen suhteen – Digitaalisesta palvelusta maksaessaan kuluttajalla on oikeus saada tiettyjä tietoja ja hän voi peruuttaa sopimuksen 14 päivän ajan. Uudessa järjestelyssä tämä oikeus laajennetaan koskemaan myös ”ilmaisia” digitaalisia palveluja, joista kuluttajat antavat vastikkeeksi henkilötietojaan, mutta eivät maksa rahaa. Näitä ovat esimerkiksi pilvitallennuspalvelut, sosiaalinen media ja sähköpostitilit.

2. Kuluttajalle välineet valvoa oikeuksiaan ja saada korvausta

  • Edustajakanteet eurooppalaisittain – Kuluttajat vahvempaan asemaan -hankkeen myötä oikeutettu yksikkö, esimerkiksi kuluttajajärjestö, voi hakea laittoman kaupallisen käytännön vuoksi vahinkoa kärsineen kuluttajaryhmän puolesta hyvitystä, kuten korvausta tai tuotteen korvaamista uudella tai sen korjaamista. Joissakin jäsenvaltioissa kuluttajat voivat jo nyt nostaa ryhmäkanteen tuomioistuimissa, mutta nyt tämä mahdollisuus otetaan käyttöön kaikissa EU-maissa.

Esimerkiksi Dieselgate-tapauksen tyyppisessä skenaariossa sopimattomien kaupallisten menettelyjen (esimerkiksi harhaanjohtava mainonta autonvalmistajilta, jotka eivät noudata ajoneuvojen tyyppihyväksyntää koskevaa unionin sääntelykehystä tai ympäristölainsäädäntöä) uhrit voivat saada hyvitystä kollektiivisesti asiaa koskevan direktiivin mukaisen edustajakanteen avulla. Aiemmin unionin lainsäädännössä ei tarjottu tällaista kollektiivista hyvitysmahdollisuutta.

Tällä edustajakanteella on vahvat takeet, ja se eroaa selvästi Yhdysvalloissa käytössä olevista ryhmäkanteista. Sitä eivät voi käyttää lakiasiaintoimistot, vaan pelkästään kuluttajajärjestöjen tyyppiset yksiköt, jotka eivät tavoittele voittoa, mutta täyttävät tiukat viranomaisten valvomat kriteerit. Uudella järjestelyllä varmistetaan, että Euroopan kuluttajat saavat kaiken hyödyn oikeuksistaan ja voivat saada korvauksia, mutta samalla vältetään perusteettomien ja aiheettomien oikeudenkäyntien riski.

  • Parempi suoja sopimattomilta kaupallisilta menettelyiltä – Kuluttajat vahvempaan asemaan -hankkeella varmistetaan, että kuluttajilla on kaikissa jäsenvaltioissa oikeus käyttää yksilöllisiä oikeussuojakeinoja (esim. saada taloudellinen korvaus tai päättää sopimus), jos heihin kohdistetaan sopimattomia kaupallisia menettelyjä, kuten aggressiivista tai harhaanjohtavaa markkinointia. Tämä suoja vaihtelee tällä hetkellä merkittävästi eri puolilla EU:ta.

3. EU:n kuluttajalainsäädännön rikkomisesta aiheutuvien tehokkaiden seuraamusten käyttöönotto

EU:n kuluttajaviranomaisilla ei ole ollut valmiuksia asettaa seuraamuksia käytännöistä, joilla aiheutetaan nk. joukkovahinkotilanteita eli jotka kohdistuvat suureen määrään kuluttajia eri puolilla EU:ta. Seuraamusten taso vaihtelee nykyään paljon eri jäsenvaltioissa ja on usein liian matala saadakseen aikaan todellista pelotevaikutusta varsinkaan yrityksille, jotka toimivat laajamittaisesti ja yli rajojen.

Ehdotuksen mukaan kansallisille kuluttajaviranomaisille annetaan valta määrätä tällaisista rikkomuksista tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia seuraamuksia koordinoidusti. Enimmäissakko laajamittaisista rikkomisista, jotka vaikuttavat kuluttajiin useissa EU:n jäsenvaltioissa, on 4 prosenttia elinkeinonharjoittajan vuotuisesta liikevaihdosta kussakin tällaisessa jäsenvaltiossa. jäsenvaltiot voivat ottaa vapaasti käyttöön suurempiakin enimmäissakkoja.

4. Tuotteiden laatueroihin puuttuminen

Kuluttajat vahvempaan asemaan -aloitteella ajantasaistetaan komission syyskuussa 2017 antamien ohjeiden mukaisesti sopimattomista kaupallisista menettelyistä annettua direktiiviä. Nyt direktiivissä todetaan yksiselitteisesti, että kansalliset viranomaiset voivat sen nojalla puuttua harhaanjohtaviin kaupallisiin menettelyihin, joissa tuotteita markkinoidaan eri jäsenvaltioissa täysin samanlaisina, vaikka niiden koostumus tai ominaisuudet poikkeavat toisistaan merkittävästi.

5. Yritysten toimintaolosuhteiden parantaminen

Kuluttajat vahvempaan asemaan ‑hankkeella poistetaan yrityksiltä tarpeetonta taakkaa, kuten kuluttajan peruutusoikeuteen liittyviä velvoitteita. Kuluttajat eivät enää voi esimerkiksi palauttaa tuotteita, joita he ovat jo käyttäneet – eivätkä siis pelkästään kokeilleet – eikä elinkeinonharjoittajien enää tarvitse suorittaa kuluttajille korvausta ennen palautetun tuotteen vastaanottamista.

Uudet säännöt myös lisäävät joustavuutta elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien väliseen viestintään, jossa voidaan nyt käyttää sähköpostin sijaan verkkolomakkeita tai verkkojuttelua eli chattausta edellyttäen, että kuluttaja pystyy seuraamaan viestintäänsä elinkeinon harjoittajan kanssa.

Seuraavat vaiheet

Komission ehdotuksista keskustellaan tämän jälkeen Euroopan parlamentissa ja neuvostossa.

Tausta

Kuluttajat vahvempaan asemaan -hanke perustuu Junckerin komission tähänastisiin saavutuksiin kuluttajansuojan parantamisessa. Komissio on saanut osana digitaalisten sisämarkkinoiden strategiaa aikaan konkreettisia tuloksia monissa aloitteissa, joilla mukautetaan kuluttajansuojan sääntöjä verkkoympäristöön esimerkiksi lopettamalla verkkovierailumaksut ja perusteettomat maarajoitukset. Myös vuonna 2017 hyväksytyllä kuluttajansuojaa koskevasta yhteistyöstä annetulla nykyaikaistetulla asetuksella parannetaan sääntöjen toimeenpanon julkista valvontaa ja kuluttajaviranomaisten rajatylittävää yhteistyötä.

EU:n kuluttajasääntöjen tarkistus ja hiljattain esiin tulleet koko EU:n laajuiset rikkomiset viime vuonna ovat osoittaneet, että kuluttajansuojaa on edelleen varaa parantaa.

Kuluttajat vahvempaan asemaan -paketti koostuu kahdesta direktiiviehdotuksesta:

  • Ehdotus, joka koskee edustajakanteita kuluttajien yhteisten etujen suojaamiseksi ja jolla kumotaan kieltokannedirektiivi 2009/22/EY.Tällä ehdotuksella pyritään parantamaan välineitä, joilla lopetetaan laittomia käytäntöjä, sekä helpottamaan kuluttajien hyvitysten saamista tapauksissa, joissa monen kuluttajan oikeuksia on rikottu samanaikaisesti nk. joukkovahinkotilanteessa.

Lisäksi annetaan tiedonanto, johon sisältyy toimintasuunnitelma viranomaisten välisten koordinoitujen valvontatoimien kehittämiseksi ja lujittamiseksi sekä kansainvälisen yhteistyön toteuttamiseksi keskeisten kauppakumppaneiden viranomaisten kanssa.

Tänään julkaistu verkkoalustojen läpinäkyvyyttä koskeva selvitys tukee Kuluttajat vahvempaan asemaan -hankkeen ehdotuksia, jotka koskevat verkossa toimivia markkinapaikkoja. Selvityksen mukaan parempi avoimuus verkossa auttaa kuluttajia tekemään päätöksiä ja lisää näiden luottamusta verkko-ostoksia tehtäessä.

Lisätietoja

Kuluttajat vahvempaan asemaan -hankkeen ehdotukset ja oikeudelliset asiakirjat

Taustatiedote: Kuluttajat vahvempaan asemaan: Usein kysyttyä

Kuluttajat vahvempaan asemaan -hankkeen tietosivut:

- Edut kuluttajien kannalta

- Edut yritysten kannalta

- Kollektiivisen hyvitysmekanismin toiminta

- Junckerin komission saavutukset kuluttajansuojan alalla

- Kuluttajansuojaa koskevaan yhteistyöhön liittyvien ajantasaistettujen sääntöjen täytäntöönpanon julkisen valvonnan parantaminen

Elintarvikkeiden laatuerot

Tietoa EU:n kuluttajalainsäädännön arvioinnista

Tietoa kollektiivisesta hyvitysmekanismista

Käyttäytymistä koskeva selvitys läpinäkyvyydestä verkkoalustoilla

IP/18/3041

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar