Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Uus kokkulepe tarbijatega: komisjon tugevdab ELi tarbijate õigusi ja õiguskaitset

Brüssel, 11. aprill 2018

Euroopa Komisjon esitab täna algatuse „Uus kokkulepe tarbijatega“, mille eesmärk on tagada, et Euroopa tarbijad saavad oma liidu õigusaktidest tulenevaid õigusi täiel määral kasutada.

ELi kehtivad tarbijakaitse-eeskirjad on juba praegu ühed maailma rangeimad, kuid hiljutised juhtumid (nt Dieselgate) on näidanud, et nende täiemahuline jõustamine on keeruline. Uus kokkulepe annab kvalifitseeritud üksustele võimaluse esitada tarbijarühma nimel esindushagi. Ühtlasi saavad liikmesriikide tarbijakaitseasutused suuremad volitused karistusi määrata. Lisaks sellele laiendatakse tarbijakaitset veebitehingutele ning selgitatakse, et kvaliteedierinevuste kasutamine tarbijate eksitamiseks on keelatud.

Esimene asepresident Frans Timmermans ütles: „Tänase uue kokkuleppe eesmärk on luua õiglasem ühtne turg, millest saavad kasu nii tarbijad kui ka ettevõtjad. Me loome Euroopa kollektiivse õiguskaitse õiguse, mida saab kasutada juhul, kui kahju on kannatanud terved tarbijarühmad. Lähiminevikus oleme me selliseid sündmusi kogenud, seega tuleb kasutusele võtta ka nõuetekohased kaitsemeetmed, mis välistavad kuritarvitamise. Tarbijad peavad teadma, kellelt nad veebikeskkonnas toote ostavad, ning ka seda, kas müüjad on otsingutulemustesse ilmumise eest maksnud. Enamiku ausalt tegutsevate kauplejate jaoks koormus väheneb. Neid kauplejaid, kes Euroopa tarbijate usaldust meelega kuritarvitavad, karistatakse suuremate trahvidega.

Õigus- ja tarbijaküsimuste ning soolise võrdõiguslikkuse volinik Věra Jourová lisas: „Üleilmastunud maailmas, kus suurettevõtetel on tohutu eelis üksiktarbijate ees, on meil vaja leida tasakaal. Euroopa esindushagi abil muudame olukorra tarbijate jaoks õiglasemaks, loomata seejuures uusi ärivõimalusi advokaadibüroodele. Rangemad sanktsioonid, mis on seotud ettevõtte aastakäibega, annavad tarbijakaitseasutustele lõpuks tõhusa vahendi petjate karistamiseks. Petmine ei tohi olla odav.“

Uus kokkulepe tarbijatega sisaldab järgmist.

1. Tarbijaõiguste tugevdamine internetis

  • Internetipõhiste kauplemiskohtade suurem läbipaistvus – kui tarbija teeb oste internetipõhises kauplemiskohas, tuleb teda selgelt teavitada sellest, kas ta ostab tooteid või teenuseid kauplejalt või eraisikult, et ta teaks, kas juhul, kui midagi läheb valesti, on tema tarbijaõigused kaitstud.
  • Otsingutulemuste suurem läbipaistvus veebiplatvormidel – veebikeskkonnas otsingut tehes peab tarbija saama selget teavet selle kohta, kui kaupleja on otsingutulemuse eest maksnud. Lisaks peavad internetipõhised kauplemiskohad tarbijale teada andma, millised on peamised parameetrid, mis määravad otsingutulemuste järjestuse. Uued tarbijaõigused „tasuta“ digiteenuste puhul – digiteenuste eest makstes on tarbijatel õigus saada teatavat teavet ning 14 päeva aega leping tühistada (taganemisõigus). Uut kokkulepet laiendatakse nüüd „tasuta“ digiteenustele, mille saamiseks esitavad tarbijad oma isikuandmeid, kuid raha ei maksa. Sellisteks teenusteks on näiteks pilvsalvestusteenused ning sotsiaalmeedia- ja e-postikontod.

2. Vahendite pakkumine tarbijatele nende õiguste tagamiseks ja kompensatsiooni saamiseks

  • Esindushagi Euroopa moodi – uus kokkulepe tarbijatega näeb ette, et kvalifitseeritud üksus (nt tarbijaorganisatsioon) võib taotleda õiguskaitset, näiteks kompensatsiooni, asendustoodet või toote parandamist tarbijarühma nimel, keda ebaseaduslik kaubandustava on kahjustanud. Mõnes liikmesriigis on tarbijatel juba võimalik kohtule kollektiivhagi esitada, nüüdsest on see võimalus kättesaadav kõigis ELi riikides.

Näiteks Dieselgate'i tüüpi stsenaariumi korral võivad ebaausate kaubandustavade (nt autotootjate eksitav reklaam, mis ei olnud kooskõlas liidu sõidukite tüübikinnitust käsitleva reguleeriva raamistikuga ega keskkonnaalaste õigusaktidega) ohvrid selle direktiivi kohase esindushagi abil saada kollektiivselt hüvitist. Sellist kollektiivse õiguskaitse võimalust ei olnud varasemates liidu õigusaktides ette nähtud.

Seda mudelit toetavad jõulised kaitsemeetmed ning see erineb selgelt USA stiilis ühishagist. Esindushagi ei saa kasutada advokaadibürood, vaid üksnes tarbijaorganisatsiooni tüüpi mittetulunduslikud üksused, mis täidavad ametiasutuste järelevalve all rangeid kriteeriume. See uus süsteem tagab, et Euroopa tarbijatel on võimalik oma õigusi täiel määral kasutada ja kompensatsiooni saada, ent samal ajal hoitakse ära põhjendamatud või kuritahtlikud kohtuvaidlused.

  • Parem kaitse ebaausate kauplemistavade eest – uue kokkuleppega tagatakse, et kõikide liikmesriikide tarbijatel on õigus taotleda individuaalset õiguskaitset (nt rahalist hüvitist või lepingu lõpetamist), kui nad puutuvad kokku ebaausate kauplemistavadega, nagu agressiivne või eksitav turundus. Praegu on see kaitse liikmesriigiti väga erinev.

3. Tõhusate karistuste kasutamine ELi tarbijaõiguse rikkumise korral

ELi tarbijakaitseasutustel puuduvad vahendid, millega karistada selliste tavade kasutamise eest, mis tekitavad massikahju ja mõjutavad paljusid tarbijaid üle kogu ELi. Praegu on karistuste tase liikmesriigiti väga erinev ning tihti on see liiga madal, et omada eelkõige laiaulatuslikult ja piiriüleselt tegutsevate ettevõtjate jaoks tegelikku heidutavat mõju.

Ettepaneku kohaselt saavad liikmesriikide tarbijakaitseasutused õiguse rakendada tõhusaid, proportsionaalseid ja hoiatavaid karistusi koordineeritud viisil. Laiaulatuslike rikkumiste korral, mis mõjutavad tarbijaid mitmes liikmesriigis, võib igas asjaomases liikmesriigis määrata kauplejale trahvi, mille maksimaalne suurus on 4% kaupleja aastakäibest. Liikmesriikidel on vabad käed kehtestada kõrgemad maksimummäärad.

4. Tarbekaupade kvaliteedierinevuste probleemi lahendamine

Komisjoni 2017. aasta septembri suuniste kohaselt ajakohastatakse uue kokkuleppega ebaausate kaubandustavade direktiivi, et sõnaselgelt sätestada, et liikmesriikide ametiasutustel on õigus hinnata ja käsitleda eksitavaid kaubandustavasid, mis seisnevad selles, et toodet, mille koostis või omadused on märgatavalt erinevad, turustatakse mitmes liikmesriigis täpselt samasugusena.

5. Paremad tingimused ettevõtjate jaoks

Uue kokkuleppega vähendatakse ettevõtjate tarbetut koormust, sealhulgas kaotatakse tarbijate taganemisõigusega seotud kohustused. Näiteks ei saa tarbijad enam tagastada tooteid, mida nad on juba kasutanud (mitte ainult proovinud), ning kauplejad ei pea tarbijale pakkuma hüvitist enne, kui on tagastatava kauba ka tegelikult kätte saanud.

Uute eeskirjadega suurendatakse ka kauplejate ja tarbijate vahelise suhtlemise paindlikkust, võimaldades neil kasutada e-posti asemel veebivorme ja -vestlusi tingimusel, et tarbija saab kauplejaga peetud teabevahetust säilitada.

Järgmised sammud

Komisjoni ettepanekuid arutavad Euroopa Parlament ja nõukogu.

Taust

Algatus „Uus kokkulepe tarbijatega“ toetub Junckeri komisjoni senistele saavutustele tarbijakaitse parandamise valdkonnas. Komisjon on digitaalse ühtse turu strateegia alusel viinud ellu mitu algatust, millega kohandatakse tarbijaeeskirju veebikeskkonnaga, tehes näiteks lõpu rändlustasudele ja põhjendamata asukohapõhistele piirangutele. 2017. aastal vastu võetud uuendatud tarbijakaitsealase koostöö määrusega parandatakse avalikke täitemeetmeid ja tarbijakaitseasutuste piiriülest koostööd.

ELi tarbijakaitse-eeskirjade läbivaatamine ja nende eeskirjade hiljutised kogu ELi hõlmanud rikkumised eelmisel aastal näitasid siiski, et tarbijakaitse parandamises on veel arenguruumi.

Uus kokkulepe tarbijatega koosneb kahest direktiivi ettepanekust:

  • Ettepanek, mis käsitleb esindushagi esitamist tarbijate kollektiivsete huvide kaitsmiseks ja millega tunnistatakse kehtetuks ettekirjutuste direktiiv 2009/22/EÜ.Selle ettepaneku eesmärk on parandada vahendeid ebaseaduslike tavade peatamiseks ja lihtsustada tarbijate võimalusi saada hüvitist juhul, kui paljude õigused on massikahju olukorras sama rikkumise käigus kahjustada saanud.

Lisatud teatis sisaldab tegevuskava ametiasutustevaheliste koordineeritud täitemeetmete koostamiseks ja tugevdamiseks ning rahvusvaheliseks koostööks peamiste kaubanduspartnerite asutustega.

Veebiplatvormide läbipaistvust käsitlev uuring, mis samuti täna avaldatakse, toetab uues kokkuleppes esitatud ettepanekuid internetipõhiste kauplemiskohtade kohta. Veebikeskkonna suurem läbipaistvus aitab tarbijatel otsuseid teha ja suurendab nende usaldust veebikeskkonnas ostlemise vastu.

Lisateave

Algatusega „Uus kokkulepe tarbijatega“ seotud ettepanekud ja õigusdokumendid

TEABEKIRI: Uus kokkulepe tarbijatega: Korduma kippuvad küsimused

Uus kokkulepe tarbijatega: Teabelehed

- Uuest kokkuleppest tulenev kasu tarbijatele

- Uuest kokkuleppest tulenev kasu ettevõtjatele

- Kollektiivse õiguskaitse toimimine

- Junckeri komisjoni saavutused tarbijakaitse valdkonnas

- Paremad avalikud täitemeetmed ja uuendatud tarbijakaitsealase koostöö eeskirjad

Toiduainete kvaliteedierinevused

Teave ELi tarbijakaitsealaste õigusaktide hindamise kohta

Teave kollektiivse õiguskaitse kohta

Veebiplatvormide läbipaistvust käsitlev käitumisuuring

IP/18/3041

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar