Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Poročilo: Trgovinske sheme EU spodbujajo gospodarski razvoj in človekove pravice

Bruselj, 19. januarja 2018

Skupno poročilo, ki sta ga danes objavili Evropska komisija in Evropska služba za zunanje delovanje, kaže, da sheme Evropske unije za znižanje dajatev pozitivno vplivajo na gospodarstva v razvoju.

Trgovina je gonilo rasti, ki prispeva k spodbujanju človekovih pravic in delavskih pravic, dobrega upravljanja in načel trajnostnega razvoja.

Od leta 2014, ko je začela veljati reformirana pobuda EU, znana kot splošna shema preferencialov (GSP), se je izvoz v EU iz držav, ki so deležne teh znižanj tarif, povečal za skoraj četrtino, tako da letno znaša 63 milijard evrov. Shema je največje koristi prinesla najrevnejšim državam. Njihov izvoz v EU se je povečal za skoraj 40 % in v letu 2016 dosegel 23,5 milijarde evrov.

Današnje poročilo pa kaže, da shema poleg gospodarskih koristi prinaša tudi napredek na področjih, kot so opolnomočenje žensk, delo otrok in prisilno delo, mučenje, nedovoljen promet s prepovedanimi drogami in podnebne spremembe. Spremljanje EU kaže, da zaradi prizadevanj EU v okviru te sheme prihaja do mnogih pozitivnih sprememb. Med številnimi primeri takega učinka sta nova pakistanska zakonodaja proti ubojem iz časti in posilstvu ter vključitev Paragvaja na seznam držav z odločno zavezo k zaščiti ogroženih vrst v skladu s Konvencijo o mednarodni trgovini z ogroženimi prostoživečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami. Vendar poročilo opozarja tudi na področja, na katerih so potrebne nadaljnje izboljšave, da bi izpolnili pogoje sheme, na primer kar zadeva izvajanje in izvrševanje zadevne zakonodaje s strani držav upravičenk.

Ločen dokument, priložen današnjemu poročilu, vsebuje podroben pregled napredka in preostalih pomanjkljivosti, zlasti v državah, ki sodelujejo v posebnem spodbujevalnem režimu za trajnostni razvoj in dobro upravljanje, imenovanem GSP+.

Poročilo tudi kaže, da se je povečalo sodelovanje civilne družbe pri spremljanju sheme: V letih 2016 in 2017 je potekalo 16 dialogov s civilno družbo, pri čemer je bilo v dialog, namenjen pripravi tega poročila, vključenih 20 nevladnih organizacij.

Visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko ter podpredsednica Komisije Federica Mogherini je dejala: „Kadar je demokracija zagotovljena in z njo temeljne svoboščine, so naša gospodarstva močna, naše družbe so odporne, naša varnost je trajnostna, naš razvoj pa temelji na trdnejših temeljih. Splošna shema preferencialov dopolnjuje politično sodelovanje Evropske unije s partnerji. S tem smo v partnerskih državah prispevali h krepitvi civilne družbe in neodvisnega izražanja mnenj ter k boljšemu varstvu človekovih pravic prek nacionalne zakonodaje. Nadaljevali bomo z našimi prizadevanji v sodelovanju z našimi partnerji ter vlagali v človekove pravice, vlagali v delo civilne družbe, vlagali v odprte družbe, da bi zagotovili trajnostno varnost za vse.“

Evropska komisarka za trgovino Cecilia Malmström je povedala: „Naša politike omogočajo ugoden dostop do trga EU ob tesnem sodelovanju z nacionalnimi organi. V zadnjem času smo priča pozitivnim spremembam na mnogih območjih po svetu. Krepijo se temeljne vrednote trgovinske politike EU, kot so človekove pravice in trajnostni razvoj. Močnejše domače institucije in zakoni pomagajo pri uresničevanju ključnih mednarodnih konvencij. V nekaterih državah določena področja še vedno vzbujajo resno zaskrbljenost glede človekovih pravic in trajnosti. Naše trgovinske sheme tam zagotavljajo učinek vzvoda, s katerim lahko izvajamo pritisk in vplivamo na spremembe, zato moramo okrepiti naša skupna prizadevanja.“

Evropska komisarka za zaposlovanje, socialne zadeve, strokovno usposobljenost in mobilnost delovne sile Marianne Thyssen je dejala: „Mednarodna razsežnost politike zaposlovanja in socialne politike je strateškega pomena za dosego rasti, ki bo prinašala vključujočo in trajnostno rast ter številna nova delovna mesta. Splošna shema preferencialov je edinstven instrument za uveljavitev dostojnih delovnih razmer in spoštovanja mednarodnih delovnih standardov. Spodbudno je, da opažamo pozitivne spremembe in vodimo odprt dialog o pomembnih vprašanjih glede pravic delavcev, na primer o odpravi dela otrok. Glede na to, da še vedno obstajajo številni izzivi, je toliko bolj pomembno, da svoja prizadevanja dodatno okrepimo. Zavezani smo k spodbujanju temeljnih načel in pravic na delovnem mestu ter doseganju rasti, ki prinaša koristi za vse.“

EU bo v naslednjih dveh letih nadaljevala s sodelovanjem z vsako državo upravičenko splošne sheme preferencialov v zvezi s potrebnimi prednostnimi ukrepi in organizirala misije za spremljanje sheme, ki bodo usmerjene zlasti v tiste države, kjer so zaradi resnih pomanjkljivosti potrebna okrepljena prizadevanja. EU bo še naprej podpirala prizadevanja Mednarodne organizacije dela (MOD), da bi izboljšali skladnost držav GSP+ pri izvajanju obveznosti, poročanja in izvajanja, ki jih določa MOD. Prav tako si bo še naprej prizadevala za opolnomočenje lokalnih organizacij civilne družbe, da bi učinkoviteje prispevale k izvajanju mednarodnih konvencij, in sicer na podlagi triletnega projekta v vrednosti 4,5 milijona evrov, ki ga financira EU.

Ozadje

Splošna shema preferencialov je glavni trgovinski instrument EU za podporo državam v razvoju. Sestavljena je iz treh različnih ureditev, ki omogočajo privilegiran dostop do trga EU in so zasnovane tako, da upoštevajo različne potrebe držav upravičenk:

  • Standardna splošna shema preferencialov (GSP) za 23 držav pri vseh kategorijah proizvodov zmanjša uvozne dajatve EU za približno 66 %.
  • Shema GSP+ ali posebni spodbujevalni režim za trajnostni razvoj in dobro upravljanje odpravlja carinske dajatve za dve tretjini proizvodov, ki prihajajo iz desetih drugih ranljivih držav (Armenije, Bolivije, Zelenortskih otokov, Gruzije, Kirgizistana, Mongolije, Pakistana, Paragvaja, Filipinov in Šrilanke), ki so se zavezale k uporabi 27 mednarodnih konvencij o človekovih pravicah in pravicah delavcev, varstvu okolja in dobrem upravljanju.
  • Shema „Vse razen orožja“ (EBA) odpravlja carine za skoraj vse proizvode iz 49 najmanj razvitih držav.

V skladu z uredbo o splošnih tarifnih preferencialih, ki velja od januarja 2014, mora Evropska komisija Evropskemu parlamentu in Svetu vsaki dve leti predložiti poročilo o vplivih sheme splošnih tarifnih preferencialov. Poročanje prav tako redno zajema delovni dokument služb Komisije, ki je priložen glavnemu poročilu in je osredotočen na upravičenke sheme GSP+. Poudarja zakonodajne in praktične spremembe v državah upravičenkah GSP+ v zvezi z izvajanjem 27 mednarodnih konvencij, h kateremu so se zavezale. Spremljanje EU poteka prek misij spremljanja, dialogov z državami upravičenkami in pisnih vprašalnikov.

Več informacij

Vprašanja in odgovori

Poudarki iz poročila

Poročilo

Delovni dokument služb Komisije, ki je priložen poročilu

Več o splošni shemi preferencialov

IP/18/301

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar