Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Ziņojums: ES tirdzniecības režīmi veicina ekonomikas attīstību un cilvēktiesību ievērošanu

Briselē, 2018. gada 19. janvārī

Ziņojums, ko šodien kopīgi publicējusi Eiropas Komisija un Eiropas Ārējās darbības dienests, rāda Eiropas Savienības nodokļu atlaižu režīmu pozitīvo ietekmi uz jaunattīstības valstīm.

Tirdzniecība ir izaugsmes dzinējspēks un palīdz veicināt cilvēktiesības un darba tiesības, labas pārvaldības un ilgtspējīgas attīstības principus.

Kopš 2014. gadā stājās spēkā ES iniciatīva, tā dēvētā Vispārējā preferenču sistēma jeb shēma (VPS), eksports uz ES no valstīm, kas izmanto šos tarifu samazinājumus, ir palielinājies par gandrīz ceturto daļu, gadā sasniedzot 63 miljardus eiro. Vislielākās ieguvējas ir vismazāk attīstītās valstis: eksports no tām uz ES 2016. gadā palielinājies par gandrīz 40 % un sasniedzis 23,5 miljardus eiro.

Papildus shēmas nestajiem ekonomiskajiem ieguvumiem šodien publicētais ziņojums norāda uz progresu tādu problēmu risināšanā, kas saistītas ar sieviešu iespēju veicināšanu, bērnu darbu un piespiedu darbu, spīdzināšanu, nelikumīgu narkotisku vielu tirdzniecību un klimata pārmaiņām. ES, veikdama uzraudzību, atklājusi daudzas pozitīvas pārmaiņas, ko nodrošinājusi iesaistīšanās shēmā. Starp daudzajiem piemēriem ir Pakistānas jaunie tiesību akti pret goda slepkavībām un izvarošanu un Paragvajas iekļaušana to valstu sarakstā, kuras visstingrāk apņēmušās aizsargāt apdraudētās sugas, uz kurām attiecas Konvencija par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām. Tomēr ziņojumā norādītas arī jomas, kurās nepieciešami tālāki uzlabojumi, lai tiktu izpildīti shēmas nosacījumi, piemēram, attiecībā uz attiecīgo tiesību aktu īstenošanu un izpildi valstīs, kas izmanto shēmu.

Atsevišķā dokumentā, kas pievienots šodien publicētajam ziņojumam, sniegts detalizēts pārskats par progresu un nenovērstajiem trūkumiem tieši tajās valstīs, kas piedalās īpašajā veicināšanas režīmā ilgtspējīgai attīstībai un labai pārvaldībai, tā sauktajā “VPS+”.

Ziņojums atklāj arī to, ka shēmas uzraudzībā vairāk iesaistījusies pilsoniskā sabiedrība: 2016. un 2017. gadā notikuši 16 pilsoniskās sabiedrības dialogi; vienā no dialogiem, kas tika veltīts šodien publicētā ziņojuma sagatavošanai, iesaistījās 20 nevalstiskās organizācijas.

Savienības Augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos un Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietniece Federika Mogerīni norāda: “Kad ir garantēta demokrātija un pamattiesības, mūsu ekonomika ir spēcīga, sabiedrība ir izturīga, drošība — stabila un attīstību veidojam uz stingrākiem pamatiem. Vispārējā preferenču shēma papildina Eiropas Savienības politisko iesaisti ar mūsu partneriem. Rezultātā ar partnervalstu tiesību aktu starpniecību esam piedalījušies pilsoniskās sabiedrības un neatkarīgu viedokļu paušanas stiprināšanā un cilvēktiesību labākā aizsardzībā. Un, lai garantētu stabilu drošību visiem, mēs turpināsim kopīgu darbu ar saviem partneriem, ieguldot cilvēktiesībās, pilsoniskās sabiedrības darbā un atvērtās sabiedrībās.”

Tirdzniecības komisāre Sesīlija Malmstrēma atzīst: “Mūsu politika, savienota ar valstu iestāžu spēcīgu iesaisti, ir dāsni atvērusi ES tirgu. Daudzviet pasaulē redzam pozitīvas pārmaiņas: tiek stiprinātas tādas ES tirdzniecības politikas pamatvērtības kā cilvēktiesības un ilgtspējīga attīstība. Spēcīgākas valsts iestādes un tiesības palīdz ieviest starptautiskās pamatkonvencijas. Joprojām pastāv nopietnas bažas par cilvēktiesībām un ilgtspēju dažās valstīs. Šajā ziņā mūsu tirdzniecības režīmi kalpo par svirām, kas ļauj pielikt spēku, panākot izmaiņas, un mums ir jāpastiprina mūsu kopīgie centieni.”

Nodarbinātības, sociālo lietu, prasmju un darbaspēka mobilitātes komisāre Marianna Teisena apstiprina: “Lai panāktu augstu nodarbinātības līmeni, iekļaujošu un ilgtspējīgu izaugsmi, stratēģiski svarīga ir nodarbinātības un sociālās politikas starptautiskā dimensija. VPS shēma ir unikāls instruments, kurš veicina pienācīgas kvalitātes darba apstākļus un starptautisko darba standartu ievērošanu. Esam gandarīti par pozitīvajām pārmaiņām un atklāto dialogu, kas skar tādus darba tiesību jautājumus kā bērnu darba izskaušana. Vēl aizvien saglabājoties nozīmīgām problēmām, ir jo svarīgāk pastiprināt mūsu pūles. Esam apņēmušies veicināt pamatprincipus un tiesības darbā un sasniegt izaugsmi, no kuras iegūst visi.”

Nākamajos divos gados ES turpinās iesaisti ar katru valsti, kas izmanto VPS saistībā ar vajadzīgajām prioritārajām darbībām un tieši tajās valstīs, kurās nopietnāku trūkumu dēļ nepieciešami pastiprināti pasākumi, rīkos VPS uzraudzības misijas. ES turpinās atbalstīt arī Starptautiskās Darba organizācijas (SDO) centienus uzlabot to, kā VPS+ valstis izpilda organizācijas ziņošanas un īstenošanas pienākumus. Ar 4,5 miljonus vērtu ES finansētu trīs gadu projektu ES turpinās arī vietējo pilsoniskās sabiedrības organizāciju iespēju veicināšanas darbu, lai tās varētu efektīvāk piedalīties starptautisko konvenciju īstenošanā.

Konteksts

Vispārējā preferenču shēma (VPS) ir ES galvenais tirdzniecības instruments, kas atbalsta jaunattīstības valstis. Tas sastāv no trim dažādiem režīmiem, kas piešķir priviliģētu piekļuvi ES tirgum un kas veidoti tā, lai ņemtu vērā shēmas izmantotāju valstu dažādās vajadzības:

  • standarta VPS shēma samazina ES ievedmuitu aptuveni 66 % no visām produktu kategorijām 23 valstīs.
  • Saskaņā ar VPS+ jeb īpašo veicināšanas režīmu ilgtspējīgai attīstībai un labai pārvaldībai ir atcelti muitas nodokļi divām trešdaļām produktu no vēl 10 citām neaizsargātām valstīm (Armēnijas, Bolīvijas, Filipīnām, Gruzijas, Kaboverdes, Kirgizstānas, Mongolijas, Pakistānas, Paragvajas un Šrilankas), kuras apņēmušās piemērot 27 starptautiskās konvencijas par cilvēktiesībām un darba tiesībām, vides aizsardzību un labu pārvaldību.
  • Režīma “Viss, izņemot ieročus” (EBA) ietvaros ir atcelti muitas nodokļi gandrīz visiem produktiem no 49 vismazāk attīstītajām valstīm.

Saskaņā ar pašreizējo VPS regulu, kas tiek piemērota kopš 2014. gada janvāra, Eiropas Komisijai reizi divos gados ir jāiesniedz ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei par VPS shēmas ietekmi. Galvenajam ziņojumam regulāri tiek pievienots dienestu darba dokuments, kurš veltīts valstīm, kuras izmanto VPS+. Tajā izklāstītas norises likumdošanā un praksē valstīs, kas izmanto VPS+, attiecībā uz to 27 starptautisko konvenciju īstenošanu, kurām tās pievienojušās. ES veic uzraudzību, gan rīkojot uzraudzības misijas un dialogus ar valstīm, kas izmanto shēmu, gan nosūtot rakstveida anketas.

Plašāka informācija

Jautājumi un atbildes

Ziņojuma galvenās atziņas

Ziņojums

Ziņojumam pievienotais dienestu darba dokuments

Sīkāk par VPS

IP/18/301

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar