Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Ataskaita. ES prekybos sistemomis skatinama plėsti ekonomiką ir laikytis žmogaus teisių

Briuselis, 2018 m. sausio 19 d.

Iš šiandien paskelbtos Europos Komisijos ir Europos išorės veiksmų tarnybos ataskaitos matyti, kad Europos Sąjungos muitų lengvatų sistemos turi teigiamo poveikio besivystančios ekonomikos šalims.

Prekyba yra ekonomikos augimo variklis, ji padeda skatinti laikytis žmogaus ir darbo teisių, gero valdymo ir darnaus vystymosi principų.

2014 m. įsigaliojus atnaujintai ES iniciatyvai – Bendrajai lengvatų sistemai (BLS) – šalių, kurios naudojasi sumažintais tarifais, eksportas į ES padidėjo beveik ketvirtadaliu ir per metus siekia 63 mlrd. eurų. Daugiausia sistema naudojasi mažiausiai išsivysčiusios šalys: 2016 m. jų eksportas į ES padidėjo beveik 40 proc. ir pasiekė 23,5 mlrd. eurų.

Šios dienos ataskaitoje pabrėžiama ne tik ekonominė nauda, kurią teikia sistema, bet ir pažanga, padaryta tokiais klausimais kaip moterų įgalėjimas, vaikų ir priverčiamasis darbas, kankinimas, neteisėta prekyba narkotikais ir klimato kaita. ES vykdoma stebėsena atskleidė daug teigiamų pokyčių dėl ES dalyvavimo sistemoje. Be daugelio kitų pavyzdžių paminėtinas Pakistano naujas teisės aktas, kuriuo draudžiami nužudymai dėl garbės ir išžaginimai, arba Paragvajaus įtraukimas į šalių, kurios yra tvirčiausiai įsipareigojusios saugoti nykstančias rūšis pagal Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvenciją, sąrašą. Vis dėlto ataskaitoje nurodomos ir sritys, kurias reikia toliau stiprinti, kad būtų įvykdytos sistemos sąlygos – pavyzdžiui, sistema besinaudojančių šalių susijusių teisės aktų įgyvendinimas ir vykdymas.

Prie šios dienos ataskaitos pridedamame atskirame dokumente pateikiama išsami pažangos ir likusių trūkumų, visų pirma, šalyse, kurios dalyvauja specialioje darnaus vystymosi ir gero valdymo skatinamojoje priemonėje, žinomoje kaip BLS+, apžvalga.

Ataskaitoje taip pat nurodyta, kad sistemos stebėsenoje aktyviau dalyvauja pilietinė visuomenė – 2016 ir 2017 m. surengta 16 pilietinės visuomenės dialogų, o šios ataskaitos rengimui skirtame dialoge dalyvavo 20 nevyriausybinių organizacijų.

Vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai bei Komisijos pirmininko pavaduotoja Federica Mogherini sakė: „Kai užtikrinama demokratija ir pagrindinės laisvės, mūsų šalių ekonomika tampa stipri, visuomenė atspari, saugumas tvarus, o vystymosi pamatai – tvirtesni. Bendroji lengvatų sistema papildo Europos Sąjungos politinį įsipareigojimą partneriams. Taigi mes prisidedame prie pilietinės visuomenės ir nepriklausomos nuomonės stiprinimo ir geresnės žmogaus teisių apsaugos per šalių partnerių nacionalinę teisę. Siekdami užtikrinti tvarų saugumą visiems mes toliau dirbsime kartu su partneriais ir investuosime į žmogaus teises, pilietinės visuomenės darbą bei atviras visuomenes.“

Už prekybą atsakinga Komisijos narė Cecilia Malmström sakė: „Mūsų politika suteikia daug galimybių patekti į ES rinką, tam yra tvirtai įsipareigojusios ir nacionalinės valdžios institucijos. Matome teigiamų pokyčių daugelyje pasaulio šalių – stiprinamos ES prekybos politikos pagrindinės vertybės, kaip antai žmogaus teisės ir darnus vystymasis. Stipresnės nacionalinės institucijos ir teisės aktai padeda įgyvendinti esmines tarptautines konvencijas. Kai kuriose šalyse vis dar yra didelį susirūpinimą keliančių sričių, susijusių su žmogaus teisėmis ir tvarumu. Mūsų prekybos sistemos suteikia mums galimybę daryti spaudimą ir siekti pokyčių, tad turime dėti daugiau bendrų pastangų.“

Už užimtumą, socialinius reikalus, gebėjimus ir darbo jėgos judumą atsakinga Europos Komisijos narė Marianne Thyssen sakė: „Tarptautinis užimtumo ir socialinės politikos matmuo yra ypatingai svarbus siekiant darbo vietų kūrimą užtikrinančio, integracinio ir tvaraus ekonomikos augimo. BLS sistema yra išskirtinė priemonė, pagal kurią pirmenybė teikiama deramoms darbo sąlygoms ir tarptautinių darbo standartų laikymuisi. Esame skatinami įžvelgti teigiamus pokyčius ir pradėti atvirą dialogą svarbiais darbo teisių klausimais, pavyzdžiui, kaip panaikinti vaikų darbą. Dar lieka didelių iššūkių, todėl labai svarbu stiprinti mūsų pastangas. Esame įsipareigoję skatinti laikytis pagrindinių darbo principų ir teisių ir siekti visiems naudingo ekonomikos augimo.“

Per ateinančius dvejus metus ES toliau bendradarbiaus su kiekviena BLS besinaudojančia šalimi dėl būtinų prioritetinių veiksmų ir rengs BLS stebėjimo misijas, visų pirma, tose šalyse, kuriose dėl esamų rimtesnių trūkumų reikia didinti pastangas. ES toliau rems Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) pastangas stiprinti BLS+ sistema besinaudojančioms šalims tenkančių TDO ataskaitų teikimo ir įgyvendinimo prievolių laikymąsi. Per trejų metų 4,5 mln. eurų ES lėšomis finansuojamą projektą ES toliau padės stiprinti vietos pilietinės visuomenės organizacijas, kad jos galėtų veiksmingiau prisidėti prie tarptautinių konvencijų įgyvendinimo.

Pagrindiniai faktai

Bendroji lengvatų sistema (BLS) yra pagrindinė ES prekybos priemonė, skirta padėti besivystančioms šalims. Ją sudaro trys skirtingos priemonės, pagal kurias suteikiamos palankesnės sąlygos patekti į ES rinką ir kurios yra parengtos siekiant atsižvelgti į skirtingus sistema besinaudojančių šalių poreikius:

  • pagal įprastinę BLS sistemą sumažinami ES importo muitai apytikriai 66 proc. visų produktų kategorijų 23 šalyse;
  • pagal BLS+ – specialią darnaus vystymosi ir gero valdymo skatinamąją priemonę – panaikinami muitai dviem trečdaliams produktų iš 10 kitų pažeidžiamų šalių (Armėnijos, Bolivijos, Žaliojo Kyšulio, Gruzijos, Kirgizijos, Mongolijos, Pakistano, Paragvajaus, Filipinų ir Šri Lankos), kurios įsipareigojo taikyti 27 tarptautines konvencijas dėl žmogaus ir darbo teisių, aplinkos apsaugos ir gero valdymo;
  • pagal priemonę „Viskas, išskyrus ginklus“ (VIG) panaikinami muitai beveik visiems produktams iš 49 mažiausiai išsivysčiusių šalių.

Nuo 2014 m. sausio mėn. galiojančiu BLS reglamentu reikalaujama, kad Europos Komisija kas dvejus metus Europos Parlamentui ir Tarybai pateiktų ataskaitą dėl BLS sistemos poveikio. Prie pagrindinės ataskaitos visada pridedamas ir tarnybų darbinis dokumentas, kuriame daugiausia dėmesio skiriama BLS+ besinaudojančioms šalims. Jame aprašomi teisiniai ir praktiniai pokyčiai BLS+ besinaudojančiose šalyse, susiję su 27 tarptautinių konvencijų, kurias tos šalys yra įsipareigojusios taikyti, įgyvendinimu. ES stebėsena vykdoma rengiant stebėsenos misijas ir dialogus su sistema besinaudojančiomis šalimis, taip pat teikiant klausimynus raštu.

Daugiau informacijos

Klausimai ir atsakymai

Pagrindiniai ataskaitos aspektai

Ataskaita

Prie ataskaitos pridedamas tarnybų darbinis dokumentas

Daugiau apie BLS

IP/18/301

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar