Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Rapport: EU's handelsordninger fremmer økonomisk udvikling og menneskerettigheder

Bruxelles, den 19. januar 2018

Den rapport, der i dag offentliggøres i fællesskab af Europa-Kommissionen og Tjenesten for EU's Optræden Udadtil, viser den positive indvirkning af EU's toldrabatordninger for udviklingslandene.

Handel fungerer som en drivkraft for vækst og hjælper med at fremme menneske- og arbejdstagerrettigheder, god forvaltningspraksis og principperne om bæredygtig udvikling.

Da det EU-reforminitiativ, der kendes som det generelle toldpræferencearrangement (GSP), trådte i kraft i 2014, steg eksporten til EU fra de lande, som nyder godt af disse toldnedsættelser, med næsten en fjerdedel til et årligt beløb på 63 mia. EUR. De mindst udviklede lande høstede de største fordele: Deres eksport til EU steg med næsten 40 % og nåede i 2016 op på 23,5 mia. EUR.

Ud over de økonomiske fordele ved ordningen fremhæver dagens rapport de fremskridt, der er gjort på områder som f.eks. styrkelse af kvinders indflydelse, børnearbejde og tvangsarbejde, tortur, ulovlig narkotikahandel og klimaændringer. EU's overvågning har afdækket mange positive udviklinger som følge af EU's engagement i forbindelse med ordningen. Som ét ud af mange eksempler herpå kan nævnes Pakistans nye lovgivning mod æresdrab og voldtægt samt medtagelsen af Paraguay på listen over lande med det stærkeste engagement i beskyttelsen af truede arter i henhold til konventionen om international handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter. Men rapporten peger også på områder, hvor der er behov for yderligere forbedringer med henblik på at opfylde betingelserne i ordningen, f.eks. med hensyn til gennemførelse og håndhævelse af den relevante lovgivning i modtagerlandene.

I et særskilt dokument, der ledsager dagens rapport, findes en detaljeret oversigt over fremskridt og tilbageværende mangler, især i de lande, der deltager i den særlige ansporende ordning for bæredygtig udvikling og god regeringsførelse ("GSP+").

Rapporten viser også, at der er sket en øget inddragelse af civilsamfundet i overvågningen af ordningen: I 2016 og 2017 fandt der 16 civilsamfundsdialoger sted; den dialog, der var helliget udarbejdelsen af denne rapport, omfattede 20 ikkestatslige organisationer.

Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og næstformand for Europa-Kommissionen, Federica Mogherini, udtalte: "Når demokrati og grundlæggende frihedsrettigheder garanteres, bliver vores økonomier stærke, vores samfund bliver modstandsdygtige, vores sikkerhed bliver bæredygtig, og vores udvikling bygger på et mere solidt grundlag. Det generelle toldpræferencearrangement supplerer EU's politiske engagement med dets partnere. Som følge heraf har vi bidraget til styrkelsen af civilsamfundet og uafhængige stemmer og bedre beskyttelse af menneskerettighederne gennem national lovgivning i partnerlandene. Vi vil fortsat arbejde sammen med vore partnere og investere i menneskerettigheder, i civilsamfundets arbejde og i åbne samfund — for at garantere en bæredygtig sikkerhed for alle."

Handelskommissær Cecilia Malmström udtalte: "Vores politikker tilbyder favorabel adgang til EU's marked, med stærk deltagelse fra de nationale myndigheders side. Vi kan nu se positive ændringer mange steder rundt om i verden, som indebærer en styrkelse af grundlæggende værdier i EU's handelspolitik såsom menneskerettigheder og bæredygtig udvikling. Stærkere nationale institutioner og lovgivning bidrager til gennemførelsen af vigtige internationale konventioner. I nogle lande er der stadig områder, som giver anledning til alvorlig bekymring med hensyn til menneskerettigheder og bæredygtighed. Her kan vores handelsordninger bruges som en løftestang, der gør det muligt for os at udøve indflydelse og skabe forandring, og vi er nødt til at styrke vores fælles indsats."

Marianne Thyssen, kommissær med ansvar for beskæftigelse, sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold, kompetencer og arbejdskraftens mobilitet, udtalte: "Den internationale dimension i beskæftigelses- og social- og arbejdsmarkedspolitikken er af strategisk betydning for at opnå jobskabende, inklusiv og bæredygtig vækst. GSP-ordningen er et enestående redskab til at fremme anstændige arbejdsvilkår og respekten for internationale arbejdsmarkedsstandarder. Vi er opmuntrede ved at se en positiv udvikling og have en åben dialog om vigtige arbejdstagerrettigheder som f.eks. afskaffelse af børnearbejde. Da der stadig tilbagestår betydelige udfordringer, er det så meget desto mere vigtigt at optrappe vores indsats. Vi er forpligtede til at fremme grundlæggende principper og rettigheder på arbejdspladsen og til at opnå vækst til gavn for alle."

I de næste to år vil EU fortsætte samarbejdet med hvert GSP-begunstiget land om de nødvendige prioritetstiltag og tilrettelægge GSP-observatørmissioner, som er rettet specifikt mod de lande, hvor en øget indsats er påkrævet på grund af mere alvorlige mangler. EU vil også fortsætte med at støtte indsatsen fra Den Internationale Arbejdsorganisation (ILO) for at forbedre GSP+-landenes overholdelse af organisationens rapporterings- og gennemførelsesforpligtelser. EU vil også fortsætte med at arbejde for at styrke lokale civilsamfundsorganisationer for at bidrage mere effektivt til gennemførelsen af internationale konventioner via et treårigt EU-finansieret projekt på 4,5 mio. EUR.

Baggrund

Det generelle toldpræferencearrangement (GSP) er EU's vigtigste handelspolitiske instrument til støtte for udviklingslandene. Det består af tre forskellige ordninger for privilegeret adgang til EU-markedet, der har til formål at tage hensyn til de forskellige behov i modtagerlandene:

  • Det almindelige generelle toldpræferencearrangement reducerer EU's importtold på ca. 66 % af alle toldpositioner for 23 lande.
  • GSP+, den særlige ansporende ordning for bæredygtig udvikling og god regeringsførelse, fjerner tolden for to tredjedele af alle varer fra 10 andre sårbare lande (Armenien, Bolivia, Kap Verde, Georgien, Kirgisistan, Mongoliet, Pakistan, Paraguay, Filippinerne og Sri Lanka), der har forpligtet sig til at anvende 27 internationale konventioner om menneske- og arbejdstagerrettigheder, miljøbeskyttelse og god regeringsførelse.
  • "Alt undtagen våben" (EBA) fjerner tolden for næsten alle varer fra de 49 mindst udviklede lande.

Den nuværende GSP-forordning, der har været gældende siden januar 2014, pålægger Kommissionen at aflægge rapport til Europa-Parlamentet og Rådet hvert andet år om virkningen af GSP-ordningen. Denne rapportering består også regelmæssigt af et "arbejdsdokument", der ledsager rapporten, med fokus på GSP+-begunstigede lande. Dokumentet peger på lovgivningsmæssige og praktiske udviklinger i GSP+-begunstigede lande vedrørende gennemførelsen af 27 internationale konventioner, som de har forpligtet sig på. EU's overvågning finder sted både gennem observatørmissioner, dialog med modtagerlandene og skriftlige spørgeskemaer.

Yderligere oplysninger

Spørgsmål og svar

Hovedpunkter i rapporten

Rapport

Arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene, der ledsager rapporten

Mere om GSP

IP/18/301

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar