Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Zpráva: Obchodní režimy EU podporují hospodářský rozvoj a lidská práva

Brusel 19. ledna 2018

Podle zprávy, kterou dnes společně zveřejnily Evropská komise a Evropská služba pro vnější činnost, mají systémy celních úlev Evropské unie pozitivní dopady na rozvíjející se ekonomiky.

Obchod je motorem hospodářského růstu a přispívá k prosazování lidských a pracovních práv, řádné správy věcí veřejných a zásad udržitelného rozvoje.

Od té doby, co v roce 2014 začal platit reformovaný systém všeobecných celních preferencí (systém GSP), vývoz do EU ze zemí, které ze snížení cel profitují, vzrostl téměř o třetinu a činí 63 miliard eur ročně. Největší prospěch mají nejméně rozvinuté země: jejich vývoz do EU se zvýšil téměř o 40 % a v roce 2016 dosáhl částky 23,5 miliardy eur.

Vedle ekonomických výhod tohoto systému dnešní zpráva zdůrazňuje pokrok v otázkách, jako je posílení postavení žen, dětská a nucená práce, mučení, obchodování s drogami a změna klimatu. Během monitorování EU vyšlo najevo mnoho pozitivních změn, ke kterým došlo díky angažovanosti EU v rámci systému. Mezi mnoha příklady lze uvést nové pákistánské zákony proti znásilnění a vraždám ze cti či zařazení Paraguaye na seznam zemí s největším odhodláním k ochraně ohrožených druhů podle Úmluvy o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. Zpráva však poukazuje rovněž na oblasti, které vyžadují další zlepšení, aby bylo možné splnit podmínky systému. Jde například o to, aby zvýhodněné země zaváděly příslušné právní předpisy a vymáhaly jejich dodržování.

Samostatný dokument, který dnešní zprávu doplňuje, obsahuje podrobný přehled dosaženého pokroku a přetrvávajících nedostatků zejména v zemích účastnících se zvláštního pobídkového režimu pro udržitelný rozvoj a řádnou správu věcí veřejných, takzvaného systému GSP+.

Zpráva také zaznamenává větší zapojení občanské společnosti do monitorování systému: v letech 2016 a 2017 se uskutečnilo 16 dialogů s občanskou společností, přičemž do dialogu věnovaného přípravě nynější zprávy se zapojilo 20 nevládních organizací.

Vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a místopředsedkyně Evropské komise Federica Mogheriniová uvedla: „Pokud je zajištěna demokracie a základní svobody, naše ekonomiky jsou silné, naše společnosti jsou odolné, naše bezpečnost je udržitelná a náš rozvoj stojí na pevnějších základech. Všeobecný systém preferencí doplňuje politickou spolupráci Evropské unie s jejími partnery. Výsledkem je náš příspěvek k posílení občanské společnosti a nezávislých hlasů a k lepší ochraně lidských práv prostřednictvím vnitrostátních právních předpisů v partnerských zemích. Spolupracovat s našimi partnery budeme i nadále. Jsou to investice do lidských práv, investice do občanské společnosti, investice do otevřených společností, jež zajišťují udržitelnou bezpečnost pro všechny.“

Komisařka pro obchod Cecilia Malmströmová doplnila: „Naše politiky nabízejí velkorysý přístup na trh EU kombinovaný s intenzivním zapojením vnitrostátních orgánů. Jsme nyní svědky pozitivních změn na mnoha místech světa, což posiluje základní hodnoty obchodní politiky EU, jako jsou lidská práva a udržitelný rozvoj. Silnější vnitrostátní instituce a důslednější právní předpisy přispívají k zavádění klíčových mezinárodních úmluv. V některých zemích dosud existují oblasti, ve kterých panují vážné obavy, pokud jde o lidská práva a udržitelnost. V tomto ohledu nám naše obchodní režimy poskytují možnosti, jak zvýšit tlak a docílit změny. V této věci musíme naše společné snahy zintenzivnit.“

Komisařka pro zaměstnanost, sociální věci, dovednosti a pracovní mobilitu Marianne Thyssenová uzavírá: „Mezinárodní rozměr zaměstnanosti a sociální politiky má strategický význam pro dosažení udržitelného, inkluzivního a pracovní místa generujícího hospodářského růstu. Systém GSP je jedinečným nástrojem k zajištění důstojných pracovních podmínek a dodržování mezinárodních pracovních norem. Je povzbudivé sledovat pozitivní vývoj a otevřeně diskutovat o důležitých pracovněprávních otázkách, jako je např. odstranění dětské práce. Jelikož však přetrvávají značné problémy, musíme naše úsilí ještě zvýšit. Jsme odhodláni prosazovat základní principy a práva při práci a naším cílem je růst přínosný pro všechny.“

Během příštích dvou let bude EU s každou zemí zvýhodněnou v rámci systému GSP dále jednat o prioritních opatřeních a pořádat monitorovací mise zaměřené zejména na ty země, ve kterých je vzhledem k závažnějším nedostatkům zapotřebí vyvinout větší úsilí. EU bude rovněž nadále podporovat snahy Mezinárodní organizace práce o lepší plnění závazků v oblasti podávání zpráv a provádění, jež mají u této organizace země v systému GSP+. EU bude také – prostřednictvím tříletého projektu financovaného z prostředků EU ve výši 4,5 milionu eur – nadále usilovat o posílení postavení místních organizací občanské společnosti, aby mohly účinněji přispívat k provádění mezinárodních úmluv.

Souvislosti

Všeobecný systém preferencí (GSP) je hlavním obchodním nástrojem EU na podporu rozvojových zemí. Skládá se ze tří různých režimů, jež poskytují zvýhodněný přístup na trh EU a zohledňují různé potřeby daných zemí:

  • obecný systém GSP snižuje dovozní cla EU u přibližně 66 % kategorií produktů ve 23 zemích;
  • systém GSP+ neboli zvláštní pobídkový režim pro udržitelný rozvoj a řádnou správu věcí veřejných ruší cla u dvou třetin výrobků z deseti dalších zranitelných zemí (Arménie, Bolívie, Kapverdy, Gruzie, Kyrgyzstán, Mongolsko, Pákistán, Paraguay, Filipíny a Šrí Lanka), které se zavázaly k uplatňování 27 mezinárodních úmluv o lidských a pracovních právech, ochraně životního prostředí a řádné správě věcí veřejných;
  • režim „Vše kromě zbraní“ odstraňuje cla pro téměř všechny výrobky pocházející ze 49 nejméně rozvinutých zemí.

Podle stávajícího nařízení o GSP, které platí od ledna 2014, předkládá Evropská komise každé dva roky Evropskému parlamentu a Radě zprávu o účincích systému GSP. K hlavní zprávě se pravidelně přikládá i pracovní dokument útvarů Komise, který se zaměřuje země zvýhodněné v rámci systému GSP+. Dokument popisuje legislativní vývoj a změny v praxi, ke kterým v těchto zemích dochází v souvislosti s prováděním 27 mezinárodních úmluv, k nimž se zavázaly. Monitorování ze strany EU probíhá formou monitorovacích misí, dialogů se zvýhodněnými zeměmi a písemných dotazníků.

Další informace

Otázky a odpovědi

Nejdůležitější body zprávy

Zpráva

Pracovní dokument útvarů Komise přiložený ke zprávě

Více informací o systému GSP

IP/18/301

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar