Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Доклад: Схемите на ЕС за търговия насърчават икономическото развитие и правата на човека

Брюксел, 19 януари 2018 r.

Публикуваният днес доклад съвместно от Европейската комисия и Европейската служба за външна дейност показва положителното въздействие, което имат върху развиващите се икономики схемите на Европейския съюз за намаляване на митата.

Търговията е двигател за растежа и спомага за насърчаването на правата на човека и трудовите права, както и на принципите на добро управление и устойчиво развитие.

След като през 2014 г. влезе в сила реформираната инициатива на ЕС, известна като Обща схема от преференции (ОСП), износът за ЕС от държави, ползващи се от тези намалени мита, се увеличи с близо една четвърт, достигайки годишна сума от 63 млрд. евро. Най-слабо развитите държави извлякоха най-големи ползи: техният износ за ЕС нарасна с почти 40 % и достигна 23,5 млрд. евро през 2016 г.

Наред с икономическите ползи от схемата, днешният доклад отчита напредъка, постигнат по въпроси като овластяването на жените, детския и принудителния труд, изтезанията, трафика на наркотици и изменението на климата. При проведеното от ЕС наблюдение бяха констатирани редица положителни промени, дължащи се на ангажимента на ЕС по схемата. Сред множеството примери могат да бъдат посочени новото законодателство срещу убийствата на честта и изнасилванията в Пакистан и включването на Парагвай в списъка на държавите с най-силна ангажираност със защитата на застрашени видове в рамките на Конвенцията по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора. В доклада обаче се посочват и областите, в които са необходими още усилия, за да могат изцяло да бъдат изпълнени условията на схемата, например по отношение на въвеждането и прилагането на съответното законодателство от страна на държавите бенефициери.

В отделен документ, придружаващ днешния доклад, е предоставен подробен преглед на постигнатия напредък и оставащите пропуски, по-специално в държавите, участващи в специалния насърчителен режим за устойчиво развитие и добро управление, известен като ОСП+.

В доклада се отчита също по-активното участие на гражданското общество в наблюдението на схемата: през 2016 г. и 2017 г. бяха проведени 16 диалога с представители на гражданското общество, като в диалога относно подготовката на настоящия доклад се включиха 20 неправителствени организации.

Върховният представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и заместник-председател на Европейската комисия Федерика Могерини заяви: „Когато демокрацията и основните свободи са гарантирани, разполагаме със силни икономики и общества, устойчива сигурност и солидна основа за развитието ни. Общата схема от преференции допълва политическия ангажимент, който Европейският съюз е поел заедно със своите партньори. В резултат на това дадохме своята подкрепа за гражданското общество и изразяването на независимо мнение, както и за по-добрата защита на правата на човека посредством националното законодателство в страните партньори. Ще продължим да работим с нашите партньори, като инвестираме в човешките права, в дейността на гражданското общество и в отворените общества, за да гарантираме устойчива сигурност за всички.“

Комисарят по въпросите на търговията Сесилия Малмстрьом заяви: „Нашите политики предоставят широк достъп до пазара на ЕС, в съчетание със силна ангажираност заедно с националните органи. Днес сме свидетели на положителни промени на много места по света — укрепване на основните ценности на търговската политика на ЕС, като например правата на човека и устойчивото развитие. По-стабилните национални институции и закони помагат за прилагането на възлови международни конвенции. В някои държави все още съществуват сфери, които будят сериозна загриженост по отношение на правата на човека и устойчивостта. В такива случаи схемите за търговия ни дават възможност да оказваме натиск и да променим това положение, но е необходимо да увеличим общите си усилия.“

Комисарят за заетостта, социалните въпроси, уменията и трудовата мобилност Мариан Тейсен заяви: „Международното измерение на политиката по заетостта и социалната политика е от стратегическо значение за постигането на приобщаващ и устойчив растеж, съпроводен със създаване на работни места. Общата схема от преференции представлява уникален инструмент, който поставя на преден план достойните условия на труд и зачитането на международните трудови стандарти. Окуражително е, че сме свидетели на положителни промени и че поддържаме открит диалог по важни въпроси в областта на трудовите права, като например премахването на детския труд. Тъй като все още сме изправени пред сериозни предизвикателства, е от още по-голямо значение да увеличим усилията си. Поели сме ангажимент да насърчаваме основните принципи и права на работното място и да постигнем растеж, който да носи ползи за всички.“

През следващите две години ЕС ще продължи да работи с всяка държава бенефициер по Общата схема от преференции във връзка с необходимите приоритетни действия и ще организира мисии за наблюдение на схемата, насочени специално към онези държави, в които са необходими повече усилия поради наличието на сериозни недостатъци. ЕС ще продължи също така да подпомага усилията на Международната организация на труда (МОТ), насочени към по-доброто изпълнение на въведените от организацията задължения за докладване и прилагане от страна на държавите бенефициери по ОСП+. Предоставяйки финансиране в размер на 4,5 млн. евро по тригодишен проект, ЕС също така ще продължи да работи за укрепването на ролята на местните организации на гражданското общество, за да могат по-ефективно да допринасят за прилагането на международните конвенции.

Контекст

Общата схема от преференции (ОСП) е основният търговски инструмент на ЕС за подкрепа на развиващите се страни. Тя се състои от три различни режима за предоставяне на привилегирован достъп до пазара на ЕС, предназначени да отчитат различните потребности на държавите бенефициери:

  • при стандартната схема на ОСП вносните мита на ЕС са намалени за приблизително 66 % от всички продуктови категории за 23 държави;
  • при ОСП+, специалния насърчителен режим за устойчиво развитие и добро управление, се премахват митата за две трети от продуктите, идващи от 10 други уязвими държави (Армения, Боливия, Кабо Верде, Грузия, Киргизстан, Монголия, Пакистан, Парагвай, Филипините и Шри Ланка), които са поели ангажимент да прилагат 27 международни конвенции относно правата на човека и трудовите права, опазването на околната среда и доброто управление;
  • при режима „Всичко освен оръжие“ (ВОО) се премахват митата за почти всички продукти от 49 най-слабо развити страни.

Съгласно сегашния регламент относно ОСП, който е в сила от януари 2014 г., на всеки две години Европейската комисия трябва да представя доклад пред Европейския парламент и Съвета относно въздействието от системата на ОСП. Част от информацията във връзка с докладването редовно се представя под формата на работен документ на службите на Комисията, придружаващ основния доклад, но с акцент върху държавите бенефициери по ОСП+. В него се посочват новостите от законодателно и практическо естество в държавите бенефициери по ОСП+ във връзка с изпълнението на 27-те международни конвенции, по които те са поели ангажимент. Наблюдението от страна на ЕС се осъществява посредством мисии за наблюдение, диалог с държавите бенефициери и писмени въпросници.

За повече информация

Въпроси и отговори

Основни моменти от доклада

Доклад

Работен документ на службите на Комисията, придружаващ доклада

Повече информация за ОСП

IP/18/301

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar