Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

2018. aasta digipäev: ELi riigid võtavad kohustuse digiküsimustes üheskoos rohkem saavutada

Brüssel, 9. aprill 2018

Homme toob komisjon kokku ministrid, ELi riikide esindajad ning tööstuse, teadusringkondade ja kodanikuühiskonna esindajad, et soodustada koostööd tehisintellekti, plokiahela, e-tervise ja innovatsiooni valdkonnas.

Kavas on arutelud selle üle, kuidas kujundavad tehnoloogilised edusammud Euroopa tulevikku, ning selle üle, kui oluline on luua tugev digitaalne ühtne turg, millel tehakse rohkem investeeringuid ja pakutakse rohkem digitaaloskusi. 

Eelmisel aastal Roomas toimunud digipäeva tulemusel käivitunud edukas koostöö kõrgjõudlusega andmetöötluse, ühendatud liikuvuse ja tööstuse digiteerimise valdkonnas andis komisjonile põhjuse seda algatust korrata, et digivaldkonna koostööd veelgi süvendada.

Ühe aasta jooksul on digitaalse ühtse turu loomisel tehtud suuri edusamme. Rändlustasude kaotamine ja veebisisuteenuste kaasaskantavus on nüüdseks osa eurooplaste igapäevaelust. 2018. aasta mais hakkavad kehtima rangemad isikuandmete kaitset käsitlevad õigusnormid ning esimesed kogu ELi hõlmavad küberturvalisust käsitlevad eeskirjad.

Hulk ettepanekuid tuleb siiski veel läbi arutada. Euroopa peaks edasi liikuma ning suurendama digitaalsele ühtsele turule toetudes investeeringuid mitmesse olulisse valdkonda, nagu tehisintellekt, plokiahel, e-tervis ja innovatsioon. Lisaks peaks ta toetama nendes valdkondades tehtavat koostööd.

Sõna võttis digitaalse ühtse turu eest vastutav asepresident Andrus Ansip: „Eurooplased hakkavad digitaalse ühtse turu eeliseid tasapisi omal nahal tundma. Nad saavad nüüd üle piiri reisides nautida ilma rändlustasu maksmata oma harjumuspäraseid video- ja muusika voogedastusteenuseid. Geoblokeerimine internetis oste tehes on peagi vaid kauge mälestus. Meie isikuandmed on alates 25. maist paremini kaitstud. Käesoleva aasta digipäev on ideaalne hetk võtta kokku tehtud edusammud, aga see annab samuti võimaluse ärgitada liikmesriike liikuma kiiresti edasi pooleliolevate seadusandlike ettepanekutega. Oma digitaalse tuleviku peame me ette valmistama üheskoos ning me peame ühendama oma jõud ja ressursid, et haarata kinni võimalustest, mida pakub meile tehnoloogia – näiteks tehisintellekt ja plokiahel.“ (Avakõne avaldatakse siin homme ligikaudu kell 9.30 Kesk-Euroopa aja järgi).

Digitaalmajanduse ja -ühiskonna volinik Mariya Gabriel lisas: „Digiteerimine muudab meie ühiskonda ning me saame selle vilju maitsta ainult tiheda ja viljaka koostöö tulemusel. Meie ees seisvate probleemide lahendamiseks on väga vaja ELi tasandi koordineeritud meetmeid ja investeeringuid. Loodan, et 2018. aasta digipäev aitab viia digikoostöö Euroopas tehisintellekti ja e-tervise vallas uuele tasemele, ning kutsun kõiki ELi liikmesriike ja sidusrühmi üles panustama meie jõupingutustesse hoida Euroopa ka digiajastul maailma liidrite hulgas.“

2018. aasta digipäeva tipphetkedeks on deklaratsioonid, mille eesmärk on:

  • teha koostööd tehisintellekti vallas. Tehisintellekt võib meie ühiskonnale ja majandusele olulist kasu tuua näiteks paremal tasemel tervishoiu, turvalisema transpordi ja konkurentsivõimelisema tööstuse näol. Tehisintellekti pakutavate võimaluste täielikuks ärakasutamiseks peavad Euroopa riigid tegema koostööd ning kasutama oma töös kõige rangemaid andmekaitsestandardeid. Komisjon võtab eelolevatel nädalatel vastu tehisintellekti käsitleva teatise. Rohkem teavet tehisintellekti käsitleva deklaratsiooni kohta avaldatakse siin homme ligikaudu kell 13.00 Kesk-Euroopa aja järgi;

  • luua plokiahelatehnoloogia valdkonna Euroopa partnerlus. Euroopa Komisjon kutsus 2018. aasta veebruaris ellu ELi plokiahela vaatluskeskuse ja foorumi ning investeerib ligikaudu 300 miljonit eurot plokiahela kasutamist toetavatesse projektidesse. Samal ajal on liikmesriigid olnud väga aktiivsed plokiahela ökosüsteemide toetamisel, algatades eksperimente ja võttes valitsustasemel vastavaid meetmeid. Selleks et kasutada ära plokiahela pakutavaid erinevaid võimalusi ja vältida killustatud lähenemist, paneb komisjon homme aluse Euroopa plokiahelapartnerlusele, mille raames edendatakse koostalitlusvõimelisi taristuid ja usaldusväärseid digiteenuseid. Rohkem teavet plokiahelatehnoloogiat käsitleva deklaratsiooni kohta avaldatakse siin homme ligikaudu kell 15.30 Kesk-Euroopa aja järgi;

  • jagada andmeid tervishoiuteenuste personaliseerimiseks. Andmepõhise tervishoiuinnovatsiooni keskmes on kodanike vajadused, millel peaks olema nende personaalravis aktiivne roll. E-tervist käsitleva deklaratsiooni eesmärk on siduda juurdepääs olemasolevatele ja tulevastele geenipankadele kogu Euroopa Liidus. See aitab edendada harvikhaiguste, vähi, farmakogenoomika, haiguste ennetamise, ajuga seotud haiguste ning muude haigustega seotud teadusuuringuid. Liikmesriikidevaheline tõhustatud koostöö aitab vähendada koostalitlusvõime puudulikkust ja algatuste killustatust ELis ning tagada samal ajal rangeimad isikuandmete kaitse Euroopa standardid. See võimaldab ELil püsida maailmas personaalmeditsiini esirinnas ning edendada oma teadustulemusi ja tööstuse konkurentsivõimet. Rohkem teavet geenipankasid käsitleva deklaratsiooni kohta avaldatakse siin homme ligikaudu kell 17.00 Kesk-Euroopa aja järgi;

  • soodustada innovatsiooni uue veebipõhise vahendi abil. Innovatsiooniradar võib aidata viia innovaatorid kokku ettevõtjatega, kes võivad aidata nende uuendused turule viia. Komisjon kutsub 2018. aasta digipäeval üles tegema rohkem koostööd murranguliste uuenduslike lahenduste toetamiseks Euroopas. Lisaks on algatuse eesmärk arendada veebipõhist vahendit edasi ning rikastada seda liikmesriikide tipptasemel innovatsiooniprojektidega. Rohkem teavet innovatsiooniradarit käsitleva deklaratsiooni kohta avaldatakse siin homme ligikaudu kell 17.30 Kesk-Euroopa aja järgi;

  • seada sisse 5G piiriülesed katsekoridorid, et toetada ühendatud ja automatiseeritud liikuvust. Esimeste suuremõõtmeliste katsekoridoride loomise kavatsus kuulutati välja 2017. aasta septembris. Homme kirjutavad Hispaania ja Portugal koostöö alustamiseks alla vastastikuse mõistmise memorandumile. Rohkem teavet vastastikuse mõistmise memorandumi kohta avaldatakse siin homme ligikaudu kell 11.30 Kesk-Euroopa aja järgi.

Taustteave

2017. aasta digipäeva keskmes oli viis algatust:

Lisateave:

2018. aasta digipäeva otseülekanne

2017. aasta digipäev Roomas

Koostöö Euroopa superarvutite taristu rajamisel

Kronoloogia: digitaalne ühtne turg – komisjoni meetmed alates 2015. aastast

#DigitalDay18

@DSMeu @Ansip_EU @GabrielMariya

 

IP/18/2902

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar