Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

VentureEU: 2,1 miljarder euro till riskkapitalinvesteringar i EU:s innovativa uppstartsföretag

Bryssel den 10 april 2018

EU-kommissionen och Europeiska investeringsfonden (EIF) lanserar VentureEU (ett program för en europeisk fondandelsfond för riskkapital) för att främja investeringar i innovativa uppstartsföretag och expanderande företag i hela Europa.

Det finns en uppsjö av talang i EU: forskare i världsklass och skickliga företagare, men mer måste göras för att omvandla denna expertis till framgångssagor. Tillgång till riskkapital för innovation spelar en central roll. I dag meddelar kommissionen och Europeiska investeringsfonden vilka sex deltagande fonder som får EU-stöd för att investera i den europeiska riskkapitalmarknaden. Med hjälp av EU-stöd på 410 miljoner euro är målet med de här fonderna att mobilisera 2,1 miljarder euro i form av offentliga och privata investeringar. Detta förväntas i sin tur generera omkring 6,5 miljarder euro i nya investeringar i innovativa uppstartsföretag och expanderande företag i hela Europa, och därmed fördubbla det riskkapital som för närvarande finns tillgängligt i Europa.

– När det gäller riskkapital har storleken betydelse, säger Jyrki Katainen, kommissionens vice ordförande som ansvarar för sysselsättning, tillväxt, investeringar och konkurrenskraft. Med VentureEU kommer EU:s många innovativa entreprenörer snart att få de investeringar de behöver för att de ska kunna satsa på innovation och bli världsledande företag. Detta betyder fler jobb och mer tillväxt i EU.

– VentureEU är en betydelsefull del i strategin för öppen innovation som lanserades för tre år sedan, säger forskningskommissionär Carlos Moedas. Det är av avgörande betydelse för att EU ska kunna förbli en industriell ledare och ett ekonomiskt kraftcentrum.

– VentureEU kommer att öka riskkapitalfondernas medel och deras genomsnittliga storlek, säger näringskommissionär Elżbieta Bieńkowska. Det kommer att hjälpa lovande uppstartföretag att kunna stanna och växa i Europa och dra full nytta av den inre marknaden.

– VentureEU är ett viktigt tillskott på EU:s kapitalmarknad, säger Pier Luigi Gilibert, chef för Europeiska investeringsfonden. Vi har hittills gett stöd till över 500 fonder, men VentureEU är ett program utan motstycke och EIF är stolt över att kunna delta i detta initiativ.

Riskkapital är av avgörande betydelse för en välfungerande kapitalmarknadsunion, men det är inte tillräckligt utvecklat i EU. Under 2016 investerade riskkapitalisterna omkring 6,5 miljarder euro i EU, jämfört med 39,4 miljarder euro i USA.

Dessutom är de europeiska riskkapitalfonderna för små – i genomsnitt 56 miljoner euro jämfört med 156 miljoner euro i USA. Som en följd av detta flyttar dessa företag till ekosystem där de har bättre chanser att växa snabbt. I slutet av 2017 fanns det 26 enhörningar i EU, dvs. nya företag med en värdering på över 1 miljard dollar, jämfört med 109 i USA och 59 i Kina.

VentureEU kommer att erbjuda nya källor till finansiering och ge europeiska innovatörer möjlighet att växa till världsledande företag. Omkring 1 500 uppstartsföretag och expanderande företag i hela EU förväntas få tillgång till finansiering.

EU kommer att tillhandahålla en grundläggande investering på upp till 410 miljoner euro – inklusive 67 miljoner euro från EIF:s egna medel: 200 miljoner euro från egenkapitalinstrumentet InnovFin Equity inom Horisont 2020, 105 miljoner euro från Cosme (EU:s program för små och medelstora företag) och 105 miljoner euro från Europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi) – den s.k. Junckerplanen. Övrig finansiering kommer att mobiliseras av utvalda fondförvaltare, främst från oberoende investerare.

De sex fonderna kommer att ha andelar i en rad mindre investeringsfonder och omfatta projekt i minst fyra europeiska länder var. Dessa investeringsfonder kommer att bidra till finansieringen av små och medelstora företag och midcap-företag inom en rad olika sektorer, t.ex. IKT-sektorn, den digitala sektorn, sektorn för biovetenskap, sektorerna för medicinsk teknik samt för energi- och resurseffektivitet.

EU:s investeringar i VentureEU kommer att förvaltas av Europeiska investeringsfonden under kommissionens överinseende. De kommer att genomföras via sex professionella och erfarna fondförvaltare som garanterar att verksamheten utgår från behoven på marknaden. Detta kommer att locka fler investeringar och avsevärt öka utbudet av riskkapital till uppstartsföretag och expanderande företag i EU.

Bakgrund

Kommissionen meddelade att man tänkte inrätta ett program för en europeisk fondandelsfond för riskkapital (VentureEU) inom ramen för kapitalmarknadsunionen och initiativet för uppstartsföretag och expanderande företag. Initiativet lades först fram av EU- kommissionär Carlos Moedas som en del av strategin för öppen vetenskap, öppen innovation och öppenhet mot världen från 2015.

I november 2016 offentliggjorde kommissionen och EIF en inbjudan att anmäla intresse. Tidsfristen löpte ut den 31 januari och man fick in 17 ansökningar. Kommissionen bedömde först alla investeringsförslag och gjorde ett första urval efter hur väl förslagen passade in i programmet. Kort därefter genomförde Europeiska investeringsfonden sin allmänna granskning av de förhandsutvalda kandidaterna, och sex av dem valdes ut för finansiering och uppmanades att inleda förhandlingar med EIF i slutet av 2017. I dag undertecknades de första överenskommelserna i Bryssel mellan IsomerCapital och EIF samt mellan Axon Partners Group och EIF. De återstående fyra – Aberdeen Standard Investments, LGT, Lombard Odier Asset Management och Schroder Adveq – förväntas bli färdiga under 2018.

VentureEU är en del i det större ekosystem som EU håller på att etablera för att ge EU:s många innovativa entreprenörer alla möjligheter att bli ledande globala företag. Som en del av handlingsplanen för kapitalmarknadsunionen har kommissionen lagt fram en rad åtgärder som ska förbättra tillgången till finansiering för små och växande företag och skapa sysselsättning och tillväxt. Syftet med investeringsplanen för Europa är också att förbättra företagsklimatet i EU genom att använda ekonomiska resurser på ett smartare sätt och få bort hinder för investeringar.

Den 1 mars 2018 trädde nya regler om riskkapitalinvesteringar (EuVECA) och fonder för socialt företagande (EuSEF) i kraft. Detta gör det lättare för fondförvaltare att förvalta dessa fonder, oavsett storlek, och gör det möjligt för fler sorters företag att dra nytta av investeringarna. De nya reglerna kommer också att göra den gränsöverskridande marknadsföringen av EuVECA- och EuSEF-fonder billigare samt förenkla registreringen.

Som aviserades i den nya industripolitiska strategin undersöker kommissionen möjligheterna att inrätta en kompletterande europeisk handlingsplan för utveckling av företag med riskkapital som gör det möjligt för riskkapitalfonder att öka sin investeringskapacitet.

I november 2016 lade kommissionen fram ett förslag till direktiv om företagsinsolvens som ska underlätta tidig omstrukturering och ge företag en andra chans.

Kommissionen arbetar också för att främja agendan för att inrätta ett robust gemensamt momsområde i EU. Detta omfattar ett förslag som nyligen lades fram med riktade åtgärder för att hjälpa små och medelstora företag som bedriver gränsöverskridande verksamhet i EU. Man har också enats om nya regler på EU-nivå som förenklar momsreglerna för tusentals små och medelstora företag som säljer varor på nätet i hela EU.

Läs mer

IP/18/2763

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar