Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

VentureEU: 2,1 mia. EUR til fremme af venturekapitalinvesteringer i Europas innovative nystartede virksomheder

Bruxelles, den 10. april 2018

Europa-Kommissionen og Den Europæiske Investeringsfond (EIF) har iværksat VentureEU, som er et program for paneuropæiske venturekapital-funds of funds, med det formål at øge investeringerne i innovative nystartede virksomheder og vækstvirksomheder i hele Europa.

Europa råder over et væld af talenter, forskere i verdensklasse og kvalificerede iværksættere, men kan yde en større indsats for at gøre denne ekspertise til en succeshistorie. Adgangen til risikovillig kapital til innovation spiller en central rolle. Kommissionen og EIF offentliggør i dag de seks deltagende fonde, der vil modtage støtte fra EU med henblik på investering i det europæiske venturekapitalmarked. Ved hjælp af EU-midler på i alt 410 mio. EUR sigter disse fonde mod at fremskaffe 2,1 mia. EUR i form af offentlige og private investeringer. Dette forventes efterfølgende at generere ca. 6,5 mia. EUR i nye investeringer i innovative nystartede virksomheder og vækstvirksomheder i Europa, og dermed fordobles det venturekapitalbeløb, der i øjeblikket er til rådighed i Europa.

Jyrki Katainen, der er næstformand for Kommissionen med ansvar for vækst, beskæftigelse, investeringer og konkurrenceevne, udtalte: "Inden for risikovillig kapital betyder størrelse noget! Med VentureEU vil Europas mange innovative iværksættere snart få de investeringer, de behøver for at være innovative, så de kan vokse og blive til en global succeshistorie." Dette betyder flere job og mere vækst i Europa."

Carlos Moedas, kommissær for forskning, videnskab og innovation, tilføjede: "VentureEU er et centralt element i den åbne innovationsstrategi, som vi lancerede for tre år siden. Det er afgørende, at Europa fortsat er industrielt førende og et økonomisk kraftcenter."

Elżbieta Bieńkowska, kommissær med ansvar for det indre marked, industri, iværksætteri og SMV'er, udtalte: "VentureEU vil øge mængden og den gennemsnitlige størrelse af venturekapitalfonde. Det vil hjælpe vores nystartede virksomheder med stort potentiale til at forblive i Europa og vokse og dermed drage fuld fordel af det indre marked."

Pier Luigi Gilibert, administrerende direktør for EIF, tilføjede: "VentureEU er et vigtigt supplement til det europæiske marked for egenkapital. Vi har til dato støttet mere end 500 fonde, men det er første gang, at EU har skabt et sådant unikt program. EIF er stolt af at være en del af dette initiativ."

Venturekapital er af afgørende betydning for en velfungerende kapitalmarkedsunion, men er fortsat underudviklet i Europa. I 2016 investerede risikovillige investorer ca. 6,5 mia. EUR i EU mod 39,4 mia. EUR i USA.

Desuden er venturekapitalfondene i Europa for små - i gennemsnit på 56 mio. EUR sammenlignet med 156 mio. EUR i USA. Som følge heraf flytter disse virksomheder til økosystemer, hvor de har bedre chancer for hurtigt at vokse. Antallet af virksomheder, som opnåede "unicorn-status" med mere end 1 mia. USD i markedsværdi ved udgangen af 2017, var på 26 i EU mod 109 i USA og 59 i Kina.

VentureEU vil tilvejebringe nye finansieringskilder og give europæiske innovatorer mulighed for at vokse og blive førende på verdensplan. Omkring 1 500 nystartede virksomheder og vækstvirksomheder forventes at få adgang i hele EU.

EU vil bidrage med de første investeringer på op til 410 mio. EUR – herunder 67 mio. EUR fra EIF's egne ressourcer: 200 mio. EUR fra Horisont 2020 (InnovFin-egenkapital),105 mio. EUR fra COSME (EU's program for små og mellemstore virksomheder) og 105 mio. EUR fra Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (EFSI) – den såkaldte Junckerplan Resten af finansieringen vil blive rejst af udvalgte fondsforvaltere, hovedsageligt fra uafhængige investorer.

De seks fonde vil have andele i en række mindre investeringsfonde og hver især omfatte projekter i mindst fire europæiske lande. Disse investeringsfonde vil bidrage til finansieringen af små og mellemstore virksomheder (SMV'er) og midcapselskaber fra en bred vifte af sektorer, som f.eks. informations- og kommunikationsteknologisektoren (IKT), den digitale sektor, sektoren for biovidenskab samt sektorerne for medicinske teknologier og for energi- og ressourceeffektivitet.

EU's investeringer i VentureEU forvaltes af EIF under tilsyn af Kommissionen og gennemføres via seks professionelle og erfarne fondsforvaltere, hvilket vil sikre en fuldt ud markedsorienteret tilgang. Dette vil tiltrække flere investeringer og øge udbuddet af venturekapital betydeligt til nystartede virksomheder og vækstvirksomheder i EU.

Baggrund

Kommissionen bekendtgjorde oprettelsen af et program for paneuropæiske venturekapital-funds of funds (VentureEU) i forbindelse med kapitalmarkedsunionen (CMU) og opstarts- og opskaleringsinitiativet. Initiativet blev først foreslået af kommissær Moedas som en del af 2015-strategien for åben forskning, åben innovation og åbenhed over for verden.

I november 2016 lancerede Kommissionen og EIF en indkaldelse af interessetilkendegivelser, hvortil der blev modtaget 17 ansøgninger inden fristen den 31. januar 2017. Som et første skridt vurderede Kommissionen alle investeringsforslag og foretog den foreløbige udvælgelse ud fra hensynet til, om forslagene passer til programmet. Kort tid efter gennemførte EIF sin almindelige due diligence-proces i forbindelse med de forhåndsudvalgte kandidater, hvoraf seks blev udvalgt til finansiering og indbudt til at indlede forhandlinger med EIF i slutningen af 2017. De to første aftaler blev underskrevet i dag i Bruxelles mellem IsomerCapital og EIF og Axon Partners Group og EIF. De resterende fire – Aberdeen Standard Investments, LGT, Lombard Odier Asset Management og Schroder Adveq — forventes underskrevet i løbet af 2018.

VentureEU er del af et større økosystem, som EU er i færd med at etablere for at give Europas mange innovative iværksættere mulighed for at blive til førende globale virksomheder. Som en del af handlingsplanen for kapitalmarkedsunionen har Kommissionen navnlig foreslået en række foranstaltninger, der skal forbedre adgangen til finansiering for små virksomheder og virksomheder i vækst for at skabe beskæftigelse og vækst. Investeringsplanen for Europa sigter også mod at forbedre erhvervsklimaet i EU gennem en mere intelligent brug af finansielle ressourcer og en afskaffelse af hindringer for investeringer.

Den 1. marts 2018 trådte nye bestemmelser om venturekapitalinvesteringer (EuVECA) og europæiske sociale iværksætterfonde (EuSEF) i kraft, hvilket gør det lettere for fondsforvaltere uanset størrelse at forvalte disse fonde og giver en bredere vifte af virksomheder mulighed for at drage fordel af deres investeringer. De nye regler vil også gøre markedsføringen af EuVECA- og EuSEF-fondene på tværs af grænserne billigere og forenkle registreringsprocedurerne.

Som bebudet i den nye industripolitiske strategi er Kommissionen ved at undersøge mulighederne for at oprette en supplerende europæisk opkalibreringsaktion for risikokapital (Escalar), der skal gøre det muligt for venturekapitalfonde at øge deres investeringskapacitet.

I november 2016 fremsatte Kommissionen et forslag til et direktiv om virksomheders insolvens, som fokuserer på at gøre en tidlig rekonstruktion lettere og dermed give virksomhederne en ny chance.

Kommissionen arbejder også på at fremme dagsordenen med hensyn til at etablere et robust fælles europæisk momsområde. Dette omfatter et nyligt forslag til målrettede foranstaltninger, der skal hjælpe SMV'er, som driver virksomhed på tværs af grænserne i EU. Der er ligeledes vedtaget nye regler på EU-plan, som skal forenkle momsforpligtelserne for tusindvis af SMV'er, der sælger varer online i hele Unionen.

Yderligere oplysninger

IP/18/2763

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar