Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

VentureEU: 2,1 млрд. евро за насърчаване на инвестициите на рисков капитал в стартиращите иновативни предприятия в Европа

Брюксел, 10 април 2018 r.

Европейската комисия и Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ) поставиха началото на програма за общоевропейски фондове за инвестиции във фондове за рисков капитал (VentureEU), чиято цел е насърчаване на инвестициите в стартиращи и бързо разрастващи се иновативни предприятия из цяла Европа.

В Европа се гордеем с нашите блестящи таланти, световно признати изследователи и способни предприемачи, но има какво още да се направи, за да превърнем тези възможности в реални успехи. Достъпът до рисков капитал играе ключова роля за иновациите. Днес Комисията и ЕИФ обявяват шест фонда, които ще получат подкрепа от ЕС за инвестициите си на европейския пазар на рисков капитал. Тяхната цел ще бъде посредством финансирането от ЕС в размер на 410 млн. евро да мобилизират публични и частни инвестиции на стойност до 2,1 млрд. евро. Очаква се това да привлече 6,5 млрд. евро нови инвестиции в стартиращи и разрастващи се иновативни предприятия из цяла Европа и да удвои сегашния размер на рисковия капитал в ЕС.

Заместник-председателят на Комисията Юрки Катайнен, който отговаря за работните места, растежа, инвестициите и конкурентоспособността, заяви: При рисковия капитал мащабът е от огромно значение. Благодарение на VentureEU многобройните европейски иновативни предприятия не след дълго ще разполагат с инвестициите, които са им така необходими, за да създават иновации и да реализират постижения на световно ниво. Това означава повече работни места и засилен растеж в Европа.

Карлош Моедаш, комисар по въпросите на изследванията, науката и иновациите, добави: VentureEU е ключов елемент на стратегията за отворени иновации, чието начало поставихме преди три години. Жизненоважно е Европа да запази позицията си на промишлен лидер и икономическа движеща сила.

Елжбета Бенковска, комисар по въпросите на вътрешния пазар, промишлеността, предприемачеството и МСП, заяви: Програмата VentureEU ще увеличи както общия обем на рисковия капитал, така и средния размер на фондовете. Тя ще помогне на стартиращите предприятия с голям потенциал да останат и да се развиват тук, в Европа, като се възползват от всички предимства на единния пазар.

Пиер Луиджи Джилиберт, главен изпълнителен директор на ЕИФ, посочи: VentureEU е важно допълнение към капиталовите пазари в Европа. До момента сме предоставили подкрепа за над 500 фонда, но сега за първи път ЕС подема подобно единствено по рода си начинание и ние в ЕИФ се гордеем, че сме част от тази инициатива.

Фондовете за рисков капитал са от първостепенно значение за гладкото функциониране на съюза на капиталовите пазари. Развитието им в Европа обаче се нуждае от допълнителен тласък. През 2016 г. инвестициите в рисков капитал в ЕС са на стойност около 6,5 млрд. евро, а за сравнение в САЩ те са 39,4 млрд. евро.

Фондовете за рисков капитал в Европа са и твърде малки по размер — средно 56 млн. евро спрямо 156 млн. евро в САЩ. Затова те изместват дейността си към системи, които им предлагат по-добър шанс за бърз растеж. В края на 2017 г. свръхуспелите стартиращи предприятия с пазарна оценка над 1 млрд. щатски долара (или т.нар. „еднорози“ (unicorn), са били 26 на брой в ЕС, в сравнение със 109 в САЩ и 59 в Китай.

VentureEU ще осигури нови източници на финансиране и ще даде възможност на европейските иновативни предприятия да се превърнат в лидери в световен мащаб. Достъп до инвестициите се очаква да получат около 1 500 стартиращи и разрастващи се предприятия в целия ЕС.

ЕС ще предостави основната част от инвестициите на стойност до 410 млн. евро, включително 67 млн. евро от собствените средства на ЕИФ: 200 млн. евро по капиталовия механизъм InnovFin в рамките на „Хоризонт 2020“, 105 млн. евро по COSME (програмата на ЕС за малките и средните предприятия) и 105 млн. евро от Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) в рамките на т.нар. „План Юнкер“. Останалата част от финансирането ще наберат мениджърите на фондовете, които ще бъдат избрани предимно измежду независими инвеститори.

Всеки от шестте фонда ще инвестира в множество по-малки фондове и ще участва в проекти в най-малко четири европейски държави. Фондовете, в които ще се инвестира, ще подпомогнат финансирането на малките и средните предприятия (МСП) и предприятията със средна пазарна капитализация в редица сектори, например информационни и комуникационни технологии, цифрови технологии, природни науки, медицински технологии, ресурсна и енергийна ефективност.

Инвестициите на ЕС във VentureEU ще се управляват от ЕИФ под надзора на Комисията. Средствата ще бъдат инвестирани от опитни професионалисти, избрани за мениджъри на шестте фонда, като по този начин ще се осигури изцяло пазарен подход. Това ще привлече повече инвестиции и значително ще стимулира предлагането на рисков капитал за стартиращите и разрастващите се предприятия в ЕС.

Контекст

Комисията обяви създаването на програмата за общоевропейски фондове за инвестиции във фондове за рисков капитал (VentureEU) в рамките на съюза на капиталовите пазари (СКП) и инициативата за стартиращите и разрастващите се предприятия. Програмата бе предложена за първи път през 2015 г. от комисар Моедаш като част от стратегията „Отворени иновации, отворена наука, отвореност към света“.

През ноември 2016 г. Комисията и ЕИФ публикуваха покана за заявяване на интерес, в отговор на която до крайния срок на 31 януари 2017 г. бяха получени 17 кандидатури. Първата задача на Комисията бе да оцени всички ивестиционни предложения и да направи първоначален подбор на онези от тях, които най-добре се вписват в концепцията на програмата. Впоследствие ЕИФ проведе стандартната комплексна проверка на предварително подбраните кандидати. Шестима от тях бяха избрани да получат финансиране и бяха поканени да започнат преговори с ЕИФ в края на 2017 г. Днес в Брюксел ЕИФ подписа първите две споразумения за финансиране с IsomerCapital и Axon Partners Group. Останалите четири — с Aberdeen Standard Investments, LGT, Lombard Odier Asset Management и Schroder Adveq — се очаква да бъдат финализирани през 2018 г.

VentureEU е част от комплексната иновационна екосистема, която ЕС изгражда, за да осигури на множеството иновативни предприемачи всички необходими условия, за да се превърнат в световни лидери. По-конкретно, като част от Плана за действие за изграждане на съюз на капиталовите пазари, Комисията представи редица мерки за подобряване на достъпа до финансиране за малките и разрастващите се предприятия с цел създаването на работни места и постигането на растеж. Планът за инвестиции за Европа също има за цел да подобри бизнес средата в ЕС чрез по-интелигентно използване на финансовите ресурси и премахване на пречките пред инвестициите.

На 1 март 2018 г. започнаха да се прилагат новите разпоредби за европейските фондове за рисков капитал (EuVECA) и европейските фондове за социално предприемачество (EuSEF). Правилата са в помощ на мениджъри на фондове от всякакъв мащаб и улесняват достъпа до инвестиции за по-широк кръг дружества. Новите разпоредби ще намалят разходите за трансгранично предлагане на EuVECA и EuSEF и ще опростят процедурите по регистрацията.

Както бе посочено в обновената стратегия за индустриалната политика, Комисията проучва възможността за допълнително европейско действие за разгръщане на рисковия капитал (ESCALAR), чрез което фондовете за рисков капитал да увеличат своя инвестиционен капацитет.

През ноември 2016 г. Комисията предложи директива относно несъстоятелността на предприятията, насочена към улесняване на ранното преструктуриране и предоставянето на втори шанс.

Продължават усилията на Комисията за постигане на напредък по изграждането на стабилно единно европейско пространство по отношение на ДДС, включително чрез неотдавнашното предложение за целенасочени мерки за подпомагане на МСП, извършващи трансгранична дейност в рамките на ЕС. В данъчната област също бяха договорени нови разпоредби на равнището на ЕС, които опростяват задълженията по ДДС за хиляди МСП, предлагащи стоки онлайн в целия Съюз.

За повече информация

IP/18/2763

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar