Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

EU-kommissionen förbjuder illojala handelsmetoder i livsmedelskedjan

Bryssel den 12 april 2018

EU-kommissionen riktar in sig på de skadligaste illojala handelsmetoderna för att ge jordbrukarna och de små och medelstora företagen större trygghet och mindre ansvar för risker som de inte råder över.

Idag föreslog EU-kommissionen ett förbud ­mot de skadligaste illojala handelsmetoderna i livsmedelskedjan för att tillförsäkra de små och medelstora livsmedels- och jordbruksföretagen en rättvisare behandling. Dessutom innehåller förslaget bestämmelser om verksam tillsyn: myndigheterna kan besluta om påföljder för bevisade överträdelser.

Mindre aktörer i livsmedelskedjan, bl.a. jordbrukare, drabbas av illojala handelsmetoder som används av handelspartner i kedjan. De saknar ofta förhandlingsstyrka och alternativ för att få ut sina produkter till konsumenterna.

– Det är skillnader i förhandlingsstyrka i livsmedelskedjan, och med det här förslaget tar EU-kommissionen krafttag mot illojala handelsmetoder, säger vice ordförande Jyrki Katainen som ansvarar för sysselsättning, tillväxt, investeringar och konkurrenskraft. Vi tar tag i detta för att ohederligt affärsbruk undergräver företagens ekonomiska bärkraft. Med hjälp av minimikrav och stärkt tillsyn kommer förslaget att tillförsäkra företagen rättvisa konkurrensvillkor, vilket bidrar till övergripande effektivitet i kedjan. Detta är ett tydligt ställningstagande för rättvisare handelsmetoder.

– En kedja är aldrig starkare än dess svagaste länk, säger kommissionären för jordbruk och landsbygdsutveckling Phil Hogan. Rättvisa innebär effektivitet i livsmedelskedjan. Dagens förslag handlar i grund och botten om rättvisa för dem som har svårt att göra sin röst hörd och oförskyllt har hamnat i en svag förhandlingsposition. Dagens förbud mot illojala handelsmetoder handlar om att stärka producenternas och de små och medelstora företagens ställning i livsmedelskedjan. I förslaget ingår också stark och verksam tillsyn. Vi vill sätta stopp för skrämselfaktorn i livsmedelskedjan med hjälp av en konfidentiell klagorätt.

De illojala handelsmetoder som förbjuds är sena betalningar för färskvaror, avbeställningar i sista minuten, ensidiga eller retroaktiva ändringar i avtalen och krav på att leverantören ska betala för svinn. Vissa andra metoder kommer bara att tillåtas om det finns en föregående tydlig och otvetydig överenskommelse mellan parterna: köparen returnerar osålda varor till leverantören, köparen tar betalt för att leverantören ska få eller få behålla ett leveransavtal, leverantören betalar för reklam eller marknadsföring gällande varor som köparen säljer.

Enligt EU-kommissionens förslag ska varje EU-land utse en myndighet som får tillsynsansvar över de nya reglerna. Om en överträdelse bevisas kommer tillsynsmyndigheten att kunna besluta om proportionella och avskräckande påföljder. Tillsynsmyndigheten ska kunna inleda utredningar på eget initiativ eller efter ett klagomål. De klagande kommer att kunna begära sekretess och anonymitet för att skydda sig gentemot sina handelspartner. EU-kommissionen kommer att inrätta en samordningsmekanism mellan tillsynsmyndigheterna för utbyte av bästa praxis.

De föreslagna åtgärderna är ett komplement till bestämmelser som redan finns i medlemsstaterna och till den frivilliga uppförandekoden enligt leverantörskedjeinitiativet. EU-länderna kan vidta ytterligare åtgärder om de vill.

EU-kommissionens initiativ är ett förslag till EU-lagstiftning (direktiv) och kommer nu att, tillsammans med en konsekvensbedömning, läggas fram för de två medlagstiftarna, Europaparlamentet och ministerrådet, där EU-ländernas regeringar är företrädda.

Bakgrund

I EU-kommissionens arbetsprogram 2018 står det att ”kommissionen [kommer] att föreslå åtgärder för att förbättra livsmedelskedjan, hjälpa jordbrukarna att stärka sin ställning på marknaden och skydda dem från framtida chocker”.

Initiativet är i linje med ordförande Jean-Claude Junckers tal om tillståndet i unionen 2015 och 2016, och det utgör ett politiskt svar på Europaparlamentets resolution från juni 2016 där EU-kommissionen uppmanas att lägga fram ett förslag till EU-regelverk om illojala handelsmetoder. Vidare uppmanade ministerrådet i december 2016 EU-kommissionen att utarbeta en konsekvensbedömning i syfte att föreslå en lagstiftningsram för EU eller andra, icke lagstiftande åtgärder för att ta itu med illojala handelsmetoder.

EU-kommissionen har arbetat i riktning mot en rättvisare och bättre balanserad livsmedelskedja ända sedan början av mandatperioden. År 2016 inrättades arbetsgruppen för jordbruksmarknader för att göra en bedömning av jordbrukarnas roll i livsmedelskedjans större sammanhang och lämna rekommendationer om hur den rollen kan stärkas. På grundval av rekommendationerna tog EU-kommissionen 2017 initiativ till en inledande konsekvens­bedömning och ett offentligt samråd om förbättring av livsmedelskedjan, något som bidrog till att identifiera de specifika illojala handelsmetoder som direktivet gäller. En EU-omfattande opinionsundersökning från i februari 2018 visar att en stor majoritet av de tillfrågade (88 %) tycker att det är viktigt att stärka jordbrukarnas roll i livsmedelskedjan. 96 % av dem som deltog i 2017 års offentliga samråd om moderniseringen av den gemensamma jordbrukspolitiken höll med om att ett av målen för EU:s gemensamma jordbrukspolitik borde vara att förbättra jordbrukarnas ställning i värdekedjan och ta itu med illojala handelsmetoder.

Förslagen bygger på en frivillig kod för bästa praxis i leveranskedjan, leverantörskedjeinitiativet. Det startades 2013 av sju sammanslutningar verksamma på EU-nivå inom livsmedels- och dryckesindustri, tillverkning av märkesvaror, detaljhandel, små och medelstora företag samt handel med jordbruksprodukter. Det vidareutvecklades med hjälp av det EU-kommissionsledda högnivåforumet för en bättre fungerande livsmedelsförsörjningskedja som inrättades 2010 för att bidra till att utveckla politiken inom livsmedels- och dryckessektorn och få livsmedelskedjan att fungera bättre.

Läs mer

Kommissionens förslag om insatser mot illojala handelsmetoder i livsmedelskedjan

Frågor och svar: Insatser mot illojala handelsmetoder i livsmedelskedjan

IP/18/2702

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar