Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Evropska komisija se zavzema za prepoved nepoštenih trgovinskih praks v verigi preskrbe s hrano

Bruselj, 12. aprila 2018

Evropska komisija se je usmerila v najbolj škodljive nepoštene trgovinske prakse, da bi kmetom ter malim in srednjim podjetjem zagotovila večjo gotovost ter da se jim ne bi bilo treba toliko ukvarjati s tveganji, ki jih lahko nadzorujejo le v manjšem obsegu oziroma sploh ne.

Evropska komisija je danes predlagala prepoved najbolj škodljivih nepoštenih trgovinskih praks v verigi preskrbe s hrano, da bi zagotovila pravičnejše pogoje poslovanja za mala in srednja živilska ter kmetijska podjetja. Poleg tega pa predlog vključuje učinkovite določbe o izvrševanju: v primeru ugotovljenih kršitev lahko nacionalni organi naložijo sankcije.

Manjše udeležence v verigi preskrbe s hrano, vključno s kmeti, prizadenejo nepoštene trgovinske prakse partnerjev v verigi. Pogosto jim primanjkuje pogajalske moči in možnosti, da bi njihovi proizvodi dosegli potrošnike.

Podpredsednik Komisije Jyrki Katainen, pristojen za delovna mesta, rast, naložbe in konkurenčnost, je povedal: „Pogajalska moč udeležencev v verigi preskrbe s hrano ni uravnotežena in Komisija s tem predlogom neposredno odpravlja nepoštene trgovinske prakse. Za ukrepanje smo se odločili, ker nepoštene poslovne prakse škodujejo gospodarski uspešnosti udeležencev v verigi. Z določitvijo minimalnih standardov in okrepitvijo izvrševanja bi moral predlog navedenim udeležencem zagotoviti pravične konkurenčne pogoje ter tako prispevati k splošni učinkovitosti verige. To je jasno sporočilo v prid bolj poštenim poslovnim praksam.“

Komisar za kmetijstvo in razvoj podeželja Phil Hogan pa je menil: „Vsaka veriga je tako močna kot njen najšibkejši člen. Učinkovita in uspešna veriga preskrbe s hrano je tudi pravična. V današnjem predlogu gre predvsem za pravičnost – da prisluhnemo neuslišanim, torej tistim, ki so, ne po lastni krivdi, v slabem pogajalskem položaju. Današnja pobuda za prepoved nepoštenih trgovinskih praks si prizadeva okrepiti položaj proizvajalcev ter malih in srednjih podjetij v verigi preskrbe s hrano. Hkrati pa določa tudi strogo in učinkovito izvrševanje. Z zaupnim postopkom vložitve pritožb želimo iz verige preskrbe s hrano izločiti dejavnik strahu.“

Med nepoštene trgovinske prakse, ki jih je treba prepovedati, spadajo zamude pri plačilih hitro pokvarljivih živil, preklici naročil v zadnjem trenutku, enostransko ali retroaktivno spreminjanje pogodb in zahteve, da dobavitelj plača zavržene proizvode. Druge prakse bodo dovoljene le, če se bosta stranki o njih vnaprej jasno in nedvoumno dogovorili. Primeri teh praks so: kupec dobavitelju vrne neprodana živila; kupec od dobavitelja zahteva plačilo za sklenitev ali podaljšanje sporazuma o dobavi živil; dobavitelj plača promocijo ali trženje živil, ki jih prodaja kupec.

Predlog Komisije od držav članic zahteva, da imenujejo javni organ, ki bo zadolžen za izvrševanje novih pravil. V primeru dokazane kršitve bo odgovorni organ pristojen za naložitev sorazmerne in odvračilne kazni. Ta izvršilni organ bo lahko na lastno pobudo ali na podlagi pritožbe začel preiskave. V tem primeru bodo lahko stranke pri vložitvi pritožbe zahtevale zaupno obravnavo in anonimnost, da zaščitijo svoj položaj v razmerju do trgovinskega partnerja. Komisija bo vzpostavila mehanizem za usklajevanje med izvršilnimi organi, da se bo omogočila izmenjava dobrih praks.

Predlagani ukrepi dopolnjujejo že obstoječe ukrepe v državah članicah in kodeks ravnanja prostovoljne pobude za verigo preskrbe s hrano. Države članice lahko po lastni presoji sprejmejo dodatne ukrepe.

Komisija je predlog pripravila v obliki evropskega zakonodajnega akta (direktive), ki bo skupaj z oceno učinka predložen sozakonodajalcema – Evropskemu parlamentu in Svetu, v katerem so zastopane vlade držav članic.

Ozadje

V delovnem programu Komisije za leto 2018 je navedeno, da ˜bo Komisija „predlagala ukrepe za izboljšanje delovanja prehranske verige, da bi kmetom pomagala okrepiti njihov položaj na trgu in jih zaščitila pred prihodnjimi pretresi.

Ta pobuda se navezuje na omembe prehranske verige v govorih predsednika Junckerja o stanju v Uniji iz let 2015 in 2016 ter je politični odgovor na resolucijo Evropskega parlamenta, sprejeto junija 2016, ki je Komisijo pozval, naj predloži predlog okvira na ravni EU za preprečevanje nepoštenih trgovinskih praks. Poleg tega je Svet decembra 2016 pozval Komisijo, naj pripravi oceno učinka ter nato predlaga zakonodajni okvir EU ali druge nezakonodajne ukrepe za odpravo nepoštenih trgovinskih praks.

Komisija si že od začetka svojega mandata prizadeva za pravičnejšo in bolj uravnoteženo verigo preskrbe s hrano. Leta 2016 smo ustanovili Projektno skupino za kmetijske trge (AMTF), da bi ocenila vlogo kmetov v širši verigi preskrbe s hrano in pripravila priporočila, kako bi jo lahko okrepili. Na podlagi teh priporočil je Komisija v letu 2017 pripravila začetno oceno učinka in organizirala javno posvetovanje o izboljšanju verige preskrbe s hrano, kar ji je pomagalo opredeliti specifične nepoštene trgovinske prakse, zajete v Direktivi. Nedavna vseevropska javnomnenjska raziskava, objavljena februarja 2018, je pokazala, da velika večina anketirancev (88 %) meni, da je pomembno okrepiti vlogo kmetov v verigi preskrbe s hrano. V javnem posvetovanju iz leta 2017 o posodobitvi skupne kmetijske politike se je 96 % anketirancev strinjalo s predlogom, da bi cilj skupne kmetijske politike EU moral biti izboljšanje položaja kmetov v vrednostni verigi, skupaj z odpravo nepoštenih trgovinskih praks.

Predlogi temeljijo na obstoječem prostovoljnem kodeksu dobrih praks v verigi preskrbe s hrano, znanem kot pobuda za verigo preskrbe s hrano. To pobudo je leta 2013 vzpostavilo sedem evropskih združenj, ki predstavljajo industrijo hrane in pijač, proizvajalce proizvodov z blagovnimi znamkami, maloprodajni sektor, mala in srednja podjetja ter trgovce s kmetijskimi proizvodi. Pobuda je nastala kot rezultat dela foruma na visoki ravni za izboljšanje delovanja verige preskrbe s hrano pod vodstvom Komisije, ki je bil ustanovljen leta 2010, da bi pripomogel k razvoju politike v sektorju hrane in pijač ter prispeval k boljšemu delovanju verige preskrbe s hrano.

Več informacij

Predlog Komisije proti nepoštenim trgovinskim praksam v verigi preskrbe s hrano

MEMO: Odpravljanje nepoštenih trgovinskih praks v verigi preskrbe s hrano

IP/18/2702

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar