Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Eiropas Komisija rīkojas, lai tiktu aizliegta netaisnīga tirdzniecības prakse pārtikas piegādes ķēdē

Briselē, 2018. gada 12. aprīlī

Komisija vēršas pret viskaitīgākajiem netaisnīgas tirdzniecības prakses veidiem, lai lauksaimnieki un mazie un vidējie uzņēmumi varētu iemantot lielāku noteiktību un tiem būtu mazāk jānodarbojas ar riskiem, kurus tie kontrolē maz vai vispār nekontrolē.

Komisija šodien ierosināja aizliegt viskaitīgākā veida tirdzniecības praksi pārtikas piegādes ķēdē, lai nodrošinātu taisnīgāku attieksmi pret maziem un vidējiem pārtikas un lauksaimniecības nozares uzņēmumiem. Priekšlikumā ir arī noteikumi par rezultatīvu izpildi: konstatējot pārkāpumus, nacionālās iestādes var noteikt sankcijas.

Mazākie pārtikas piegādes ķēdes dalībnieki, to vidū lauksaimnieki, nav aizsargāti no netaisnīgas tirdzniecības prakses, ko ķēdē piekopj partneri. Mazajiem dalībniekiem bieži vien nav iespēju sarunās panākt izdevīgākus nosacījumus un nav arī alternatīvu veidu, kā savus produktus nogādāt līdz patērētājam.

Par darbvietām, izaugsmi, ieguldījumiem un konkurētspēju atbildīgais Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Jirki Katainens: “Pārtikas piegādes ķēdes dalībnieku iespējas panākt sev izdevīgus nosacījumus nav vienlīdzīgas, taču ar šo priekšlikumu Komisija ļoti tieši vēršas pret netaisnīgu tirdzniecības praksi. Mēs tā rīkojamies, jo netaisnīga izturēšanās uzņēmējdarbībā mazina ķēdē piedalīgo uzņēmēju ekonomisko dzīvotspēju. Nosakot minimālus standartus un pastiprinot sankciju izpildes nodrošināšanu, priekšlikumam būtu jānodrošina, lai šie uzņēmēji spētu konkurēt uz taisnīgiem noteikumiem, tādējādi vairojot ķēdes vispārējo efektivitāti. Šis priekšlikums nepārprotami piesaka godīgāku izturēšanos uzņēmējdarbībā.”

Lauksaimniecības un lauku attīstības komisārs Fils Hogans sacīja: “Ķēde ir tikai tik stipra, cik stiprs ir tās vājākais posms – efektīvai un produktīvai pārtikas piegādes ķēdei jādarbojas taisnīgi. Šā priekšlikuma būtība ir panākt taisnīgumu, darīt sadzirdamu to dalībnieku balsi, kam tā bijusi laupīta un kas bez vainas bijuši neizdevīgu sarunvešanas pozīciju upuri. Šodien paziņotā iniciatīva par netaisnīgas tirdzniecības prakses aizliegšanu ir vērsta uz to, lai pārtikas piegādes ķēdē nostiprinātu ražotāju un MVU stāvokli. Vēl viens svarīgs tās elements ir panākt stingru un iedarbīgu izpildes nodrošināšanu. Ar konfidenciālas sūdzību procedūras starpniecību vēlamies pārtikas piegādes ķēdē arī likvidēt “baiļu faktoru”.”

Aizliedzamā netaisnīgā tirdzniecības prakse ir vēli maksājumi par ātrbojīgiem produktiem, pasūtījumu atcelšana pēdējā brīdī, vienpusēji vai retroaktīvi līgumu grozījumi un prasības piegādātājam maksāt par izšķērdētiem produktiem. Vēl citu veidu prakse tikai ar pušu skaidru, nepārprotamu un tiešu vienošanos tiks atļauta šādos gadījumos: pircējs nepārdotus pārtikas produktus atgriež piegādātājam, pircējs piegādātājam pieprasa maksājumu par pārtikas produktu piegādes līguma piešķiršanu vai saglabāšanu, piegādātājs maksā par pircēja pārdoto pārtikas produktu reklāmu vai to tirgošanu.

Komisijas priekšlikumā noteikts, ka dalībvalstis izraugās valsts iestādi, kas būs atbildīga par jauno noteikumu piemērošanu. Ja pārkāpums tiks pierādīts, atbildīgā iestāde varēs piemērot samērīgu un atturošu sodu. Šī izpildiestāde izmeklēšanu varēs uzsākt pēc savas iniciatīvas vai uz sūdzības pamata. Šajā gadījumā sūdzības iesniedzējas puses drīkstēs pieprasīt konfidencialitāti un anonimitāti, lai tām būtu iespējams saglabāt attiecības ar tirdzniecības partneri. Komisija izveidos izpildiestāžu koordinācijas mehānismu, kas tām dos iespēju apmainīties ar labāko praksi.

Ierosinātie pasākumi papildina dalībvalstīs izmantotos pasākumus un brīvprātīgās "Piegādes ķēdes iniciatīvas" rīcības kodeksu. Dalībvalstis pēc izvēles var veikt vēl citus pasākumus.

Komisijas priekšlikums pēc formas būs ES tiesību akts (direktīva), un tagad tas kopā ar ietekmes novērtējumu tiks iesniegts abiem likumdevējiem, Eiropas Parlamentam un Padomei, kurā ir pārstāvētas dalībvalstu valdības.

Priekšvēsture

Komisijas 2018. gada darba programmā ir teikts: “Komisija ierosinās pasākumus, kas uzlabotu pārtikas piegādes ķēdes darbību, lai palīdzētu lauksaimniekiem nostiprināt viņu pozīciju tirgū un pasargātu viņus no satricinājumiem nākotnē.”

Iniciatīva seko arī atsaucēm uz pārtikas aprites ķēdi, kuras izdarītas Komisijas priekšsēdētāja Ž. K. Junkera 2015. un 2016. gada “Runās par stāvokli Savienībā”; tā ir politiska reakcija uz 2016. gadā pieņemto Eiropas Parlamenta rezolūciju, kura Eiropas Komisiju aicināja iesniegt priekšlikumu par ES līmeņa regulējumu netaisnīgas tirdzniecības prakses jautājumā. Turklāt 2016. gada decembrī izdarīt ietekmes novērtējumu, kura mērķis būtu ierosināt ES tiesisko regulējumu vai citus — neleģislatīvus — pasākumus netaisnīgas tirdzniecības prakses novēršanai, Komisiju aicināja Padome.

Komisija pie priekšlikuma ir strādājusi, kopš tā pilnvarota. 2016. gadā tika izveidota Lauksaimniecības tirgu jautājumu darba grupa (AMTF), kuras uzdevums ir novērtēt lauksaimnieku lomu plašākā pārtikas piegādes ķēdes mērogā un paust ieteikumus par tās stiprināšanu. Pamatojoties uz minētajiem ieteikumiem, Komisija 2017. gadā uzsāka sākotnējo ietekmes no­vērtējumu un sabiedrisko apspriešanos par pārtikas piegādes ķēdes uzlabošanu, kuri savukārt palīdzēja apzināt konkrētus netaisnīgas tirdzniecības prakses veidus, uz ko attiecas direktīva. Nesen veiktā ES mēroga aptauja, kas publicēta 2018. gada februārī, liecina, ka vairākums respondentu (88 %) uzskata, ka ir svarīgi stiprināt lauksaimnieku lomu pārtikas piegādes ķēdē. 2017. gada sabiedriskajā apspriešanā par KLP modernizāciju 98 % dalībnieku piekrita apgalvojumam, ka vienam no ES Kopējās lauksaimniecības politikas mērķiem vajadzētu būt uzlabot lauksaimnieku stāvokli vērtību ķēdē, pievēršoties arī netaisnīgas tirdzniecības prakses problēmai.

Priekšlikuma pamatā ir brīvprātīgi lietojams piegādes ķēdē izmantojamās labākās prakses kodekss, ko sauc par "Piegādes ķēdes iniciatīvu" (SCI). SCI izstrādāja septiņas ES līmeņa asociācijas, kas pārstāv pārtikas un dzērienu ražošanas nozari, zīmolpreču ražotājus, mazumtirdzniecību, mazos un vidējos uzņēmumus un lauksaimniecības produktu tirdzniecības uzņēmumus. SCI tika izstrādāta Komisijas vadītā Augsta līmeņa forumā pārtikas piegādes ķēdes darbības uzlabošanai, kurš tika izveidots 2010. gadā, lai palīdzētu izstrādāt pārtikas un dzērienu nozares politiku un veicinātu labāku pārtikas piegādes ķēdes darbību.

Plašāka informācija

Komisijas priekšlikums pret netaisnīgu tirdzniecības praksi pārtikas piegādes ķēdē

MEMO: Netaisnīgas tirdzniecības prakses apkarošana pārtikas piegādes ķēdē

IP/18/2702

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar