Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Euroopa Komisjon kavatseb keelustada ebaausad kaubandustavad toiduainete tarneahelas

Brüssel, 12. aprill 2018

Komisjon on võtnud sihikule kõige kahjulikumad ebaausad kaubandustavad, et pakkuda põllumajandustootjatele ning väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele suuremat kindlustunnet ja vähendada nende vajadust juhtida riske, mille üle neil kontroll sisuliselt puudub.

Komisjon esitab täna ettepaneku keelustada toiduainete tarneahelas esinevad kõige ebaausamad kaubandustavad, et tagada väikeste ja keskmise suurusega toidu- ja põllumajandusettevõtjate õiglasem kohtl­emine. Ettepanek sisaldab ka eeskirjade täitmise tõhusa tagamise sätteid – näiteks võivad riigi ametiasutused tõendatud rikkumiste korral kohaldada karistusi.

Toiduainete tarneahelas tegutsevad väiksemad ettevõtjad, sealhulgas põllumajandustootjad, on kaitsetud ebaausate kaubandustavade vastu, mida praktiseerivad tarneahelas tegutsevad partnerid. Väiksemate ettevõtjate läbirääkimispositsioon on sageli nõrk ja neil puuduvad alternatiivsed võimalused oma toodete tarbijateni viimiseks.

Töökohtade, majanduskasvu, investeeringute ja konkurentsivõime eest vastutav Euroopa Komisjoni asepresident Jyrki Katainen sõnas: „Oma ettepanekuga võitleb komisjon otseselt ebaausate kaubandustavade vastu, mis tulenevad sellest, et toiduainete tarneahelas on läbirääkimisjõud tasakaalustamata. Kuna ebaaus ärikäitumine kahjustab tarneahelas tegutsevate ettevõtjate majanduslikku elujõulisust, tuleb meil sekkuda. Ettepanekuga, millega kehtestatakse miinimumstandardid ja tugevdatakse eeskirjade täitmise tagamist, püütakse kindlustada, et ettevõtjad saaksid konkureerida õiglastel tingimustel, mis omakorda suurendaks tarneahela üldist tõhusust. See on selge üleskutse muuta ärikäitumist ausamaks.“

Põllumajanduse ja maaelu arengu volinik Phil Hogan lausus: „Iga ahel on just nii tugev, kui tugev on tema nõrgim lüli. Ainult õiglane toiduainete tarneahel on tõhus ja toimiv. Tänase ettepaneku keskmes on õiglus – vaja on anda sõnaõigus neile, kel see puudub ja kes on vastu enda tahtmist sattunud nõrga läbirääkimispositsiooni ohvri rolli. Tänane algatus keelustada ebaausad kaubandustavad aitab tugevdada tootjate ja VKEde positsiooni toiduainete tarneahelas. Samuti on algatuse eesmärk tugevdada ja tõhustada eeskirjade järgimise tagamist. Konfidentsiaalse kaebuste esitamise menetluse abil püüame toiduainete tarneahelas kõrvaldada n.ö hirmufaktori.“

Keelustatavad ebaausad kaubandustavad on: hilinenud maksed kiiresti riknevate toiduainete eest, tellimuste tühistamine viimasel hetkel, lepingute ühepoolne või tagasiulatuv muutmine ning tava sundida tarnijaid tasuma raiskuläinud toodete eest. Alljärgnevad tavad on edaspidi lubatud üksnes juhul, kui lepinguosalised on nendes selgelt ja ühemõtteliselt kokku leppinud: ostja tagastab tarnijale müümata jäänud toiduained; ostja nõuab tarnijalt tasu toiduainete tarnelepingu kindlustamise või säilitamise eest; tarnija kannab ostja poolt müüdavate toiduainete müügiedendus- või turustuskulud.

Komisjoni ettepaneku kohaselt peavad liikmesriigid määrama ametiasutuse, kes vastutab uute eeskirjade täitmise tagamise eest. Tõestatud rikkumise korral on vastutaval asutusel õigus määrata proportsionaalseid ja hoiatavaid karistusi. Täitevasutus võib korraldada uurimisi omal algatusel või kaebuse põhjal. Sel juhul on kaebuse esitanud poolel lubatud taotleda konfidentsiaalsust ja anonüümsust, et kaitsta oma positsiooni kaubanduspartneri suhtes. Komisjon loob täitevasutuste vahelise koordineerimismehhanismi, mis võimaldab parimate tavade vahetamist.

Kavandatud meetmetega täiendatakse liikmesriikide olemasolevaid meetmeid ja tarneahelaalgatuse vabatahtlikku tegevusjuhendit. Liikmesriigid võivad võtta täiendavaid meetmeid oma äranägemise järgi.

Komisjoni ettepanek on koostatud Euroopa Liidu õigusakti (direktiivi) kujul ja see esitatakse nüüd koos mõjuhinnanguga kahele kaasseadusandjale, Euroopa Parlamendile ja nõukogule, kus on esindatud liikmesriikide valitsused.

Taustteave

Komisjoni 2018. aasta tööprogrammis on öeldud, et komisjon esitab meetmeid toiduainete tarneahela toimimise parandamiseks, et aidata põllumajandustootjatel tugevdada oma turupositsiooni ja aidata neid kaitsta tulevaste vapustuste eest.

Algatus lähtub toiduainete tarneahelat käsitlevatest viidetest, mille president Juncker tegi oma 2015. ja 2016. aasta kõnes Euroopa Liidu olukorra kohta, ja see on poliitiline vastus Euroopa Parlamendi 2016. aasta juunis vastu võetud resolutsioonile, kus kutsuti komisjoni üles esitama ettepanekut ebaausaid kaubandustavasid käsitleva ELi tasandi raamistiku kohta. Lisaks soovitas nõukogu 2016. aasta detsembris teha komisjonil mõjuhindamise, mille põhjal esitada ettepanek ebaausate kaubandustavade vastase ELi õigusraamistiku või muude kui seadusandlike meetmete kohta.

Komisjon on töötanud õiglasema ja tasakaalustatuma toiduainete tarneahela saavutamise nimel oma ametiaja algusest alates. 2016. aastal lõi komisjon põllumajandusturgude töökonna (AMTF), et hinnata põllumajandustootjate rolli kogu toiduainete tarneahelas ja koostada soovitused selle kohta, kuidas seda rolli tugevdada. Nende soovituste alusel algatas komisjon 2017. aastal toiduainete tarneahela parandamist käsitleva esialgse mõjuhinnangu ja avaliku konsultatsiooni, mis omakorda aitas teha kindlaks direktiivi kohaldamisalasse kuuluvad konkreetsed ebaausad kaubandustavad. Hiljutine kogu ELi hõlmav arvamusuuring, mis avaldati 2018. aasta veebruaris, näitab, et valdav enamik (88%) vastanutest arvab, et põllumajandustootjate rolli tugevdamine toiduainete tarneahelas on oluline. 96% neist, kes osalesid 2017. aasta avalikus konsultatsioonis ühise põllumajanduspoliitika ajakohastamise kohta, nõustus väitega, et põllumajandustootjate positsiooni parandamine väärtusahelas, sealhulgas ebaausate kaubandustavade vastane võitlus, peaks olema ELi ühise põllumajanduspoliitika üks eesmärke.

Ettepanekud tuginevad olemasolevale vabatahtlikule tarneahela parimate tavade tegevusjuhendile, mis on tuntud kui tarneahelaalgatus. Tarneahelaalgatuse lõid 2013. aastal seitse ELi tasandi ühendust, mis hõlmavad toiduainete- ja joogitööstust, kaubamärgitoodete tootjaid, jaemüügisektorit, väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtjaid ning põllumajandusettevõtjaid. Algatus töötati välja tänu komisjoni juhitud kõrgetasemelisele foorumile, kus käsitletakse toiduainete tarneahela toimimise parandamist ja mis asutati 2010. aastal, et aidata välja töötada toiduaine- ja joogisektori poliitikat ning parandada toiduainete tarneahela toimimist.

Lisateave

Komisjoni ettepanek – Toiduainete tarneahelas esinevate ebaausate kaubandustavade vastu võitlemine

TEABEKIRI: Toiduainete tarneahelas esinevate ebaausate kaubandustavade vastu võitlemine

IP/18/2702

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar