Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Bankunionen: Första lägesrapporten om hur nödlidande lån ska hanteras för att minska riskerna i banksektorn

Bryssel den 18 januari 2018

EU-kommissionen välkomnade framstegen i fråga om hur nödlidande lån i EU ska hanteras. Hanteringen är en del av det pågående arbetet, på nationell nivå och på EU-nivå, för att minska de återstående riskerna i delar av den europeiska banksektorn.

I den första lägesrapporten sedan finansministrarna enades om en handlingsplan för nödlidande lån understryker kommissionen de ytterligare framsteg som gjorts i fråga om att minska andelen nödlidande lån och kommande åtgärder för att minska andelen ytterligare.

En minskning av andelen nödlidande lån är viktigt för att bankunionen och kapitalmarknadsunionen ska kunna fungera effektivt samt för ett stabilt och integrerat finansiellt system i EU. Att åtgärder vidtas mot stora volymer av nödlidande lån och att de förhindras att växa ytterligare är avgörande för att den ekonomiska tillväxten inom EU ska kunna stärkas och befästas. Hushåll och företag är beroende av en stark och motståndskraftig finansiell sektor för att få finansiering. Det är de enskilda bankerna och medlemsstaterna som har huvudansvaret när det gäller att hantera sina respektive andelar av nödlidande lån, men här finns även en tydlig EU-dimension eftersom eventuella spridningseffekter påverkar EU:s ekonomi som helhet.

– Att minska andelen nödlidande lån är av avgörande vikt för att minska riskerna i banksektorn och för att fullborda bankunionen, säger Valdis Dombrovskis, kommissionens vice ordförande med ansvar för finansiella tjänster och kapitalmarknadsunionen. Samordnade insatser av banker, tillsynsmyndigheter, medlemsstater och kommissionen har redan burit frukt. Mer arbete kommer dock att krävs för att vi ska kunna få ner andelen nödlidande lån ytterligare. Vi vill att banker i alla EU-länder ska återfå sin fulla förmåga att låna ut till företag och hushåll utan att de ackumulerar nödlidande lån.

Viktiga punkter

Denna första lägesrapport, som tar formen av ett meddelande med ett åtföljande arbetsdokument, belyser den senaste utvecklingen när det gäller nödlidande lån såväl på EU-nivå som i de enskilda medlemsländerna. Den visar att den positiva trenden med minskande andelar nödlidande lån och allt högre kapitaltäckningsgrader har stabiliserats och fortsatte på samma spår in i det andra halvåret 2017.

Vidare kan det noteras att

  • andelen nödlidande lån har minskat i nästan alla medlemsländer även om situationen varierar från land till land. Den totala andelen nödlidande lån minskade till 4,6 % (andra kvartalet 2017), vilket är en minskning med cirka en procentenhet på årsbasis och med en tredjedel sedan fjärde kvartalet 2014.

  • Uppgifterna pekar på att risknivåerna i det europeiska banksystemet håller på att stabilisera sig på en långsiktigt lägre nivå och kommer att ha en positiv effekt på bankunionen, vars fullbordande är tänkt att uppnås genom en kombination av riskminskning och riskdelning.

  • Rapporten visar också att EU:s genomförande av rådets handlingsplan går som planerat.

Kommissionen kommer under våren att lägga fram ett förslag i form av ett övergripande åtgärdspaket för att minska de befintliga nivåerna av nödlidande lån och för att förhindra ackumulering av dessa lån i framtiden. Paketet kommer att vara inriktat på fyra områden, nämligen i) tillsyn, ii) reform av regelverken för omstrukturering, insolvens och skuldindrivning, iii) utveckling av sekundärmarknader för problemtillgångar, och iv) främjande av en omstrukturering av banksystemet. Åtgärder inom dessa områden bör ske på nationell nivå och när det är lämpligt, på EU-nivå.

Kommissionen uppmanar också medlemsländerna och Europaparlamentet att skyndsamt godkänna kommissionens förslag om företagsinsolvens. Denna åtgärd, som föreslogs i november 2016, syftar till att hjälpa ekonomiskt pressade företag att omstrukturera på ett tidigt stadium för att förhindra konkurs, vilket leder till effektivare insolvensförfaranden inom EU.

Bakgrund

Eftersom nödlidande lån utgör en av de viktigaste återstående riskerna i det europeiska banksystemet föreslog kommissionen i oktober 2017 att riskminskningsåtgärder för nödlidande lån skulle få en mer framträdande roll i arbetet med bankunionen, som ska fullbordas genom en kombination av riskdelning och riskminskning, något som välkomnats under de senaste månadernas diskussioner med Europaparlamentet och rådet.

Den genomsnittliga andelen nödlidande lån har minskat med en tredjedel sedan 2014 och sjunker stadigt. Kvarvarande stora volymer av nödlidande lån kan dock påverka den ekonomiska tillväxten negativt för berörda länder och minska bankernas lönsamhet och förmåga att låna ut till hushåll och företag. Det huvudsakliga ansvaret för att komma till rätta med höga andelar nödlidande lån ligger på berörda banker och medlemsländer. I en monetär union, där medlemsländernas ekonomier är sammanlänkade och där spridningseffekter kan uppstå, har emellertid även EU ett tydligt intresse av att minska andelen nödlidande lån. Kommissionen har regelbundet tagit upp frågan med berörda länder inom ramen för EU:s cykel för koordinering av den ekonomiska politiken – den europeiska planeringsterminen.

I juli 2017 antog rådet en handlingsplan för hantering av nödlidande lån i Europa. Denna handlingsplan uppmanar olika institutioner, däribland kommissionen, att vidta lämpliga åtgärder för att ytterligare ta itu med problemet med höga andelar nödlidande lån i Europa. Rådet kom överens om att göra en bedömning av utvecklingen av nödlidande lån i unionen på grundval av en rapport från kommissionen. Kommissionen kungjorde därför i sitt meddelande om fullbordandet av bankunionen från den 11 oktober 2017 att man kommer att arbeta för att få till stånd ett övergripande paket för hantering av nödlidande lån i Europa. Vidare innehåller kommissionens EMU-paket av den 6 december 2017 en färdplan och konkreta förslag för en fördjupning av Ekonomiska och monetära unionen.

Läs mer

MEMO

Faktablad

Arbetsdokument och meddelande

IP/18/266

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar