Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Pankkiunioni: Ensimmäinen seurantaraportti järjestämättömien lainojen käsittelystä, jolla pyritään vähentämään pankkialan riskejä

Bryssel 18. tammikuuta 2018

Euroopan komissio on tyytyväinen siihen, miten järjestämättömien lainojen käsittely on edistynyt EU:ssa osana jäsenvaltioiden ja koko EU:n pyrkimystä vähentää riskejä joillakin Euroopan pankkisektorin osa-alueilla.

Komissio on antanut ensimmäisen järjestämättömien lainojen vähentämistä käsittelevän seurantaraporttinsa sen jälkeen, kun valtiovarainministerit olivat sopineet järjestämättömien lainojen vähentämistä koskevasta toimintasuunnitelmasta. Raportissa komissio käsittelee järjestämättömien lainojen osuuksissa saavutettuja parannuksia sekä tulevia toimia, joiden tavoitteena on vähentää järjestämättömiä lainoja entisestään.

Järjestämättömien lainojen vähentäminen edistää merkittävästi pankkiunionin ja pääomamarkkinaunionin sujuvaa toimintaa ja EU:n rahoitusjärjestelmän vakautta ja yhdentymistä. On olennaisen tärkeää lujittaa Euroopan talouskasvua supistamalla järjestämättömistä lainoista koostuvia suuria lainakantoja ja estämällä tällaisten lainojen kertyminen tulevaisuudessa. Hankkiessaan rahoitusta kotitaloudet ja yritykset ovat riippuvaisia rahoitusalasta, jonka on oltava vankka ja kestettävä kriisejä. Vaikka yksittäisillä pankeilla ja jäsenvaltioilla on päävastuu hallussaan olevien järjestämättömien lainojen käsittelystä, tällaisten lainojen käsittelyllä voi olla heijastusvaikutuksia koko EU:n talouteen. Sen vuoksi niihin liittyy selkeä EU-ulottuvuus.

Rahoitusvakaudesta, rahoituspalveluista ja pääomamarkkinaunionista vastaavan komission varapuheenjohtajan Valdis Dombrovskisin mukaan on olennaisen tärkeää supistaa järjestämättömien lainojen määrää, jotta voidaan vähentää pankkialan riskejä ja saada pankkiunioni toteutettua. ”Pankkien, valvontaviranomaisten, jäsenvaltioiden ja komission yhteiset toimet ovat jo kantaneet hedelmää”, Dombrovskis toteaa. ”Siitä huolimatta meidän on saatava järjestämättömien lainojen määrät vielä pienemmiksi. Pyrimme siihen, että kaikkien EU-maiden pankit voivat jälleen luotottaa yrityksiä ja kotitalouksia täydellä kapasiteetillaan, ja yritämme samalla estää uusien ongelmaluottojen kertymisen.”

Tärkeimmät havainnot

Tänään annetussa ensimmäisessä seurantaraportissa, joka sisältää tiedonannon ja siihen liittyvän valmisteluasiakirjan, käsitellään järjestämättömien lainojen viimeaikaista kehitystä sekä EU:ssa että yksittäisissä jäsenvaltioissa. Raportin mukaan järjestämättömien lainojen osuudet ovat kutistuneet ja katesuhteet kasvaneet, ja tämä myönteinen kehitys on vahvistunut ja jatkunut vuoden 2017 jälkipuoliskolla.

Lisäksi raportissa todetaan seuraavaa:

  • Järjestämättömien lainojen osuudet ovat supistuneet lähes kaikissa jäsenvaltioissa, vaikka eri jäsenvaltioiden tilanteissa onkin huomattavia eroja. Järjestämättömien lainojen osuus EU:ssa pieneni 4,6 prosenttiin vuoden 2017 toisen neljänneksen aikana (eli noin yhden prosenttiyksikön vuodessa) ja yhdellä kolmasosalla vuoden 2014 viimeiseen neljännekseen verrattuna.

  • Tiedot osoittavat, että riskien vähentäminen saa jalansijaa Euroopan pankkijärjestelmässä ja edistää pankkiunionin toteuttamista, jossa olisi samanaikaisesti sekä vähennettävä että jaettava riskejä.

  • Raportissa todetaan myös, että EU toteuttaa neuvoston toimintasuunnitelmaa aiotulla tavalla.

Komissio aikoo ehdottaa tänä keväänä kattavaa toimenpidepakettia, jolla vähennetään järjestämättömien lainojen määrää ja ehkäistään järjestämättömien lainojen kertymistä tulevaisuudessa. Paketissa on neljä painopistealaa: i) valvontatoimet, ii) uudelleenjärjestely-, maksukyvyttömyys- ja velanperintäpuitteiden uudistaminen, iii) jälkimarkkinoiden kehittäminen ongelmasaataville ja iv) pankkialan uudelleenjärjestelyn tukeminen. Näiden alojen toimia olisi toteutettava kansallisella tasolla ja tarvittaessa myös unionin tasolla.

Lisäksi komissio kehottaa jäsenvaltioita ja Euroopan parlamenttia sopimaan pikaisesti yritysten maksukyvyttömyyttä koskevasta ehdotuksesta, jonka se antoi marraskuussa 2016. Ehdotuksella pyritään siihen, että taloudellisissa vaikeuksissa olevat yritykset voivat organisoida toimintansa uudelleen jo varhaisessa vaiheessa, jolloin voidaan ehkäistä konkursseja. Tämä tehostaisi maksukyvyttömyysmenettelyjä EU:ssa.

Tausta

Järjestämättömät lainat ovat yksi suurimmista Euroopan pankkijärjestelmään jääneistä riskeistä. Sen vuoksi komissio ehdotti lokakuussa 2017, että pankkiunionin toteuttamisessa annettaisiin enemmän painoarvoa järjestämättömiä lainoja vähentäville toimille, joilla riskejä vähennettäisiin ja jaettaisiin samanaikaisesti. Viime kuukausien aikana käymissään keskusteluissa Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat suhtautuneet myönteisesti tähän ehdotukseen.

Vaikka järjestämättömien lainojen keskimääräinen osuus on supistunut kolmanneksella vuodesta 2014 ja supistuminen jatkuu tasaisesti, jäljellä olevat suuret järjestämättömien lainojen määrät voivat heikentää asianomaisten maiden talouskasvua, koska ne vähentävät pankkien kannattavuutta ja kykyä myöntää lainoja kotitalouksille ja yrityksille.Asianomaiset pankit ja jäsenvaltiot ovat edelleen päävastuussa siitä, että suuria järjestämättömien lainojen osuuksia supistetaan. Niiden supistaminen on selvästi myös EU:n etujen mukaista, koska rahaliitossa jäsenmaiden taloudet ovat sidoksissa toisiinsa ja voivat luoda heijastusvaikutuksia. Komissio on ottanut tämän asian toistuvasti esille asianomaisten maiden kanssa talouspolitiikan eurooppalaisen ohjausjakson yhteydessä.

Neuvosto hyväksyi heinäkuussa 2017 järjestämättömien lainojen käsittelyä koskevan EU:n toimintasuunnitelman, jossa eri toimielimiä, komissio mukaan luettuna, kehotetaan toteuttamaan toimenpiteitä, joilla voidaan puuttua järjestämättömien lainojen suuriin osuuksiin Euroopassa. Neuvosto päätti tuolloin arvioida järjestämättömien lainojen kehitystä unionissa komission antaman raportin perusteella. Komissio antoi 11. lokakuuta 2017 pankkiunionin viimeistelyä käsittelevän tiedonannon, jossa se ilmoitti aikovansa koota kattavan toimenpidepaketin, jolla puututaan järjestämättömiin lainoihin Euroopassa. Lisäksi komissio esitti 6. joulukuuta 2017 antamassaan EMU-paketissa etenemissuunnitelman ja konkreettisia ehdotuksia Euroopan talous- ja rahaliiton syventämisestä.

Lisätietoja:

TAUSTATIEDOTE

Tietosivu

Valmisteluasiakirja ja tiedonanto

IP/18/266

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar