Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Bankunionen: Første statusrapport om behandling af misligholdte lån til fremme af dagsordenen for risikoreduktion

Bruxelles, den 18. januar 2018

Europa-Kommissionen glæder sig over de fremskridt, der er gjort med hensyn til at behandle misligholdte lån i EU som led i det igangværende arbejde på nationalt plan og EU-plan for at reducere de tilbageværende risici i dele af den europæiske banksektor.

I sin første statusrapport, siden finansministrene blev enige om en handlingsplan til reduktion af misligholdte lån, peger Kommissionen på yderligere forbedringer af andelene af misligholdte lån og kommende foranstaltninger, der skal mindske beholdningerne af misligholdte lån yderligere.

Reduktion af misligholdte lån er af stor betydning for en velfungerende bankunion og kapitalmarkedsunion og for et stabilt og integreret finansielt system i EU. Det er af helt afgørende betydning at håndtere store beholdninger af misligholdte lån og at forhindre en eventuel fremtidig ophobning heraf, hvis den økonomiske vækst i Europa skal styrkes og befæstes. Husholdninger og virksomheder er afhængige af en solid finansiel sektor, der kan modstå kriser, for at opnå finansiering. De enkelte banker og medlemsstater befinder sig i førersædet, når det drejer sig om at behandle deres beholdninger af misligholdte lån, men hele spørgsmålet har en klar EU-dimension i betragtning af de potentielle afsmittende virkninger for EU's økonomi som helhed.

Kommissionens næstformand Valdis Dombrovskis, som er ansvarlig for finansiel stabilitet, finansielle tjenesteydelser og kapitalmarkedsunionen, udtalte: "Det er af afgørende betydning at mindske omfanget af misligholdte lån for at kunne reducere risiciene i banksektoren og fuldføre bankunionen. En samordnet indsats fra bankernes, tilsynsmyndighedernes, medlemsstaternes og Kommissionens side har allerede båret frugt. Men vi er nødt til at arbejde videre for at nedbringe omfanget af misligholdte lån yderligere. Vi ønsker at se, at bankerne i alle EU-landene genvinder deres fulde kapacitet til at yde lån til virksomheder og husholdninger, samtidig med at en ophobning af nye dårlige lån forhindres."

De vigtigste resultater

I dagens første statusrapport, i form af en meddelelse og et ledsagende arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene, fremhæves den seneste udvikling med hensyn til misligholdte lån, både i EU som helhed og i de enkelte medlemsstater. Heraf fremgår det, at den positive tendens med faldende andele af misligholdte lån og tiltagende dækningsgrader er stabiliseret og fortsatte i andet halvår af 2017.

Desuden forholder det sig som følger:

  • Andelene af misligholdte lån her været faldende i næsten alle medlemsstater, selv om situationen varierer betydeligt medlemsstaterne imellem. Den samlede andel af misligholdte lån i EU er faldet til 4,6 % (Q2 2017), svarende til et fald på omkring et procentpoint fra år til år, og med en tredjedel siden Q4 2014.

  • Dataene viser, at risikoreduktion er ved at få fodfæste i det europæiske banksystem og vil medvirke til fremskridt hen imod fuldførelsen af bankunionen, hvilket bør ske via risikoreduktion, der går hånd i hånd med risikodeling.

  • Rapporten viser også, at EU's gennemførelse af Rådets handlingsplan forløber planmæssigt.

I foråret vil Kommissionen fremsætte forslag til en omfattende pakke af foranstaltninger for at reducere omfanget af de eksisterende misligholdte lån og forhindre ophobning af misligholdte lån i fremtiden. Pakken vil fokusere på fire områder: i) tilsyn, ii) reform af rammerne for omstrukturering, insolvens og gældsinddrivelse, iii) udvikling af sekundære markeder for nødlidende aktiver og iv) fremme af omstrukturering af banksystemet. Foranstaltninger på disse områder bør træffes på nationalt plan og på EU-plan, hvis det er relevant.

Kommissionen opfordrer også medlemsstaterne og Europa-Parlamentet til hurtigt at nå til enighed om Kommissionens forslag vedrørende virksomheders insolvens. Denne foranstaltning blev foreslået i november 2016 og vil hjælpe virksomheder i finansielle vanskeligheder med at omstrukturere på et tidligt tidspunkt for at undgå konkurs og føre til mere effektive insolvensprocedurer i EU.

Baggrund

Da misligholdte lån er en af de vigtigste tilbageværende risici i EU's banksystem, foreslog Kommissionen i oktober 2017 at lægge større vægt på foranstaltninger til reduktion af misligholdte lån i forbindelse med fuldførelsen af bankunionen via risikodeling, der går hånd i hånd med risikoreduktion, hvilket er blevet hilst velkommen i drøftelserne med Europa-Parlamentet og Rådet i de seneste måneder.

Selv om den gennemsnitlige andel af misligholdte lån er faldet med en tredjedel siden 2014 og stadig er faldende, kan de tilbageværende store beholdninger af misligholdte lån hæmme den økonomiske vækst i de berørte lande, da de indskrænker bankernes rentabilitet og evne til at yde lån til husholdninger og virksomheder. Det primære ansvar for at behandle store andele af misligholdte lån ligger hos de berørte banker og medlemsstater. I en monetær union, hvor økonomierne i medlemslandene er indbyrdes forbundne og kan få afsmittende virkninger på hinanden, har EU også en klar interesse i at reducere de nuværende andele af misligholdte lån. Kommissionen har konsekvent nævnt dette spørgsmål for de berørte lande inden for rammerne af EU's cyklus for samordning af økonomisk politik — nemlig det europæiske semester.

Rådet vedtog i juli 2017 en handlingsplan for behandling af misligholdte lån i Europa. Med handlingsplanen opfordres forskellige institutioner — herunder Kommissionen — til at træffe yderligere passende foranstaltninger til at tackle de udfordringer, der er forbundet med store andele af misligholdte lån i Europa. Rådet nåede til enighed om at gøre status over udviklingen med hensyn til misligholdte lån i EU på grundlag af en rapport fra Kommissionen. Kommissionen bebudede derfor i sin meddelelse om fuldførelse af bankunionen af 11. oktober 2017, at den ville arbejde hen imod en omfattende pakke om håndtering af misligholdte lån i Europa. Derudover indeholder Kommissionens ØMU-pakke af 6. december 2017 en køreplan og konkrete forslag til uddybning af Den Økonomiske og Monetære Union.

Yderligere oplysninger:

Pressemeddelelse

Faktablad

Arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene og meddelelse

IP/18/266

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar