Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Банков съюз: първи доклад относно напредъка по решаването на въпроса с необслужваните заеми в подкрепа на програмата за намаляване на риска

Брюксел, 18 януари 2018 r.

Европейската комисия приветства постигнатия напредък при решаване на проблема с необслужваните кредити в ЕС. Напредъкът е резултат от текущата работа в държавите членки и на равнището на ЕС за намаляване на съществуващите рискове в някои части на европейския банков сектор.

Това е първият доклад относно напредъка, след като министрите на финансите се споразумяха за План за действие за необслужваните кредити, и в него Комисията очертава продължаващия спад в равнището на необслужваните кредити и предстоящите мерки за допълнително понижаване на дела на лошите заеми.

Намаляването на необслужваните кредити е важно за гладкото функциониране на банковия съюз и съюза на капиталовите пазари, както и за стабилната и интегрирана финансова система в ЕС. За да се укрепи икономическият растеж в Европа, трябва делът на необслужваните кредити да се намали и да се предотврати евентуалното им натрупване в бъдеще. Домакинствата и предприятията могат да разчитат на финансиране само в условията на стабилен финансов сектор, който е устойчив на кризи. Въпреки че отделните банки и държави членки носят основната отговорност за разрешаване на проблема с необслужваните кредити, ЕС също очевидно има отношение към процеса, тъй като проблемите на отделните държави членки могат да повлияят отрицателно на цялата европейска икономика.

Заместник-председателят на Комисията Валдис Домбровскис, който отговаря за финансовата стабилност, финансовите услуги и съюза на капиталовите пазари, заяви: „Понижаването на равнището на необслужваните кредити е изключително важно за намаляване на рисковете в банковия сектор и завършването на банковия съюз. Съгласуваните усилия от страна на банките, надзорните органи, държавите членки и Комисията вече дават резултати. Но ние трябва да продължим да работим за трайно намаляване на необслужваните кредити. Банките във всички страни от ЕС трябва да възстановят пълния си капацитет за отпускане на заеми на предприятията и домакинствата и да предотвратят натрупването на нови лоши кредити.“

Основни констатации

В публикувания днес първи доклад относно напредъка, който е под формата на съобщение и придружаващ го работен документ на службите на Комисията, са представени последните тенденции при необслужваните кредити в ЕС като цяло и в отделните държави членки. От него става ясно, че и през втората половина на 2017 г. се е запазила положителната тенденция за понижаване на необслужваните кредити и нарастване на процента на заделените резерви за покриване на загуби.

Освен това

  • равнищата на необслужваните кредити спадат в почти всички държави членки, макар че ситуацията се различава значително във всяка от тях. Като цяло процентът на необслужваните кредити в ЕС намаля до 4,6 % (през второто тримесечие на 2017 г.), което представлява спад с около един процентен пункт в сравнение с предходната година и с една трета в сравнение с четвъртото тримесечие на 2014 г.

  • Данните показват, че рискът в европейската банкова система трайно намалява. Това ще спомогне за завършването на банковия съюз, като за целта се изисква намаляване на риска, от една страна, и поделяне на риска, от друга.

  • Докладът показва също така, че ЕС се движи по график с изпълнението на плана за действие на Съвета.

През пролетта Комисията ще предложи цялостен пакет от мерки за намаляване на равнището на съществуващите необслужвани кредити и предотвратяване натрупването на лоши заеми в бъдеще. Мерките в пакета обхващат основно четири области: i) дейности по надзора, ii) реформиране на нормативната уредба относно преструктурирането, несъстоятелността и събирането на вземания, iii) развитие на вторичните пазари за необслужвани активи и iv) насърчаване на преструктурирането на банковата система. Действия в тези области следва да се предприемат на национално равнище и на равнище ЕС, според случая.

Комисията също така призовава държавите членки и Европейския парламент бързо да постигнат съгласие по предложението на Комисията относно несъстоятелността на предприятията. Предложението беше внесено през ноември 2016 г. и целта му е да помогне на дружествата с финансови затруднения да се преструктурират на ранен етап, така че да избегнат фалит, което ще доведе до по-ефективни производства по несъстоятелност в ЕС.

История на досието

Тъй като необслужваните заеми са един от основните оставащи рискове в европейската банкова система, през октомври 2017 г. Комисията предложи мерките за намаляване на необслужваните кредити да бъдат по-активно застъпени в процеса на завършване на банковия съюз чрез едновременно поделяне и намаляване на риска. Идеята беше подкрепена от Европейския парламент и Съвета в проведените с тях обсъждания през последните месеци.

Въпреки че процентът на необслужваните кредити намаля с една трета от 2014 г. насам и продължава трайно да спада, икономическият растеж в страните, в който все още има високи равнища на необслужвани кредити, може да буксува, тъй като лошите заеми намаляват рентабилността на банките и възможността им да финансират домакинствата и предприятията. Основната отговорност за справянето с високите равнища на необслужваните кредити се пада на засегнатите банки и държави членки. ЕС обаче е заинтересован от намаляване на настоящите съотношения на необслужваните кредити, тъй като в условията на паричен съюз икономиките на държавите членки са взаимосвързани и проблемите могат да се разпространят между страните. Комисията редовно поставя този въпрос пред засегнатите държави в контекста на европейския семестър (цикъла на координиране на икономическата политика в ЕС).

През юли 2017 г. Съветът прие План за действие за необслужваните кредити в Европа. В него се отправя призив към различните институции — включително Комисията — да предприемат подходящи мерки, за да продължи търсенето на решение на предизвикателствата, свързани с високото равнище на необслужваните кредити в Европа. Съветът се ангажира да направи преглед на развитието на необслужваните кредити в Съюза въз основа на доклад от Комисията. В тази връзка в Съобщението си относно завършването на банковия съюз от 11 октомври 2017 г. Комисията обяви, че ще изготви цялостен пакет от мерки за справяне с необслужваните кредити в Европа. Освен това в пакета за Икономическия и паричен съюз от 6 декември 2017 г. Комисията представи пътна карта и конкретни предложения за задълбочаване на този съюз.

За повече информация:

MEMO

Информационен документ

Работен документ на службите и Съобщение

IP/18/266

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar