Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Eurooppalainen kansalaisaloite: Yhdeksän miljoonaa kansalaista on osallistunut EU:n lainsäädäntöprosessiin

Bryssel 28. maaliskuuta 2018

Euroopan komissio on tänään antanut toisen kertomuksensa eurooppalaista kansalaisaloitetta koskevan asetuksen soveltamisesta.

Sen jälkeen kun eurooppalainen kansalaisaloite otettiin käyttöön vuonna 2012 noin 9 miljoonaa eurooppalaista kaikista 28 jäsenvaltiosta on antanut tukensa jollekin tällaiselle aloitteelle. Tähän mennessä neljä aloitetta on kukin saavuttanut yli miljoona allekirjoitusta. Komissio on luvannut jatkotoimia niistä kolmeen.

”Yhdeksän miljoonan ihmisen ilmaisema tuki eurooppalaisille kansalaisaloitteille kuuden viime vuoden aikana osoittaa, että tämä väline lisää kansalliset rajat ylittävää osallistumista ja keskustelua ja vaikuttaa konkreettisesti EU:n politiikkoihin”, totesi komission varapuheenjohtaja Frans Timmermans, mutta jatkoi: ”Meidän on kuitenkin mentävä pitemmälle. Komissio on hiljattain ehdottanut uudistuksia, joilla helpotetaan kansalaisaloitteiden käynnistämistä ja niille tuen ilmaisemista. Lisäksi tämä vaikutuskanava avattaisiin jo 16-vuotiaille.

Välinettä on jo parannettu kolmen viime vuoden kuluessa muilla kuin lainsäädännöllisillä keinoilla. Junckerin komissio suhtautuu aloitteisiin aiempaa poliittisemmin, ja kaikki aloitteiden rekisteröintipyynnöt (ennen kuin allekirjoituksia voidaan alkaa kerätä) esitellään komission kollegiolle. Joissakin tapauksissa aloitteita on rekisteröity osittain. Nämä muutokset ovat johtaneet rekisteröitäviksi hyväksyttyjen aloitteiden määrän tuntuvaan kasvuun: huhtikuusta 2015 alkaen toimitetuista ehdotuksista rekisteröitiin noin 90 prosenttia, kun aiempien kolmen vuoden aikana toimitetuista ehdotuksista rekisteröitiin 60 prosenttia.

Niistä neljästä kansalaisaloitteesta, jotka ovat saaneet yli miljoona kannattajaa, komissio ryhtyy eläinkokeiden lopettamista koskevan aloitteen osalta muihin kuin lainsäädännöllisiin jatkotoimiin, kun taas vastauksena vesialoitteeseen komissio ehdotti helmikuussa muutoksia juomavesidirektiiviin. Glyfosaatin ja myrkyllisten torjunta-aineiden kieltämistä koskevan aloitteen ansiosta komissio on ilmoittanut säädösehdotuksesta, jolla parannetaan tieteellisen arvioinnin ja päätöksenteon avoimuutta.

Sen jälkeen kun komissio oli antanut kansalaisaloiteasetuksesta ensimmäisen kertomuksensa maaliskuussa 2015, käynnistettiin tarkastelu, jossa pohdittiin parannuksia aloitteen vaikuttavuuteen. Tarkastelun yhteydessä järjestettiin myös avoin julkinen kuuleminen. Tämän seurauksena komissio ehdotti 13. syyskuuta 2017 uutta asetusta, joka on nyt Euroopan parlamentin ja neuvoston käsittelyssä. Uusi asetus toisi eurooppalaisen kansalaisaloitteen useampien ulottuville ja tekisi sen käytöstä helpompaa sekä järjestäjille että kannattajille. Komissio toivoo, että se hyväksytään vuoden 2018 loppuun mennessä, jotta se voi tulla voimaan tammikuussa 2020.

Ehdotuksista keskustellaan sidosryhmien kanssa ”Eurooppalaisen kansalaisaloitteen päivänä”, jonka Euroopan talous- ja sosiaalikomitea järjestää 10. huhtikuuta.

Tausta

Eurooppalainen kansalaisaloite otettiin käyttöön Lissabonin sopimuksella. Kansalaisaloitteesta annettu asetus, jolla pannaan täytäntöön Lissabonin sopimuksen määräykset, tuli voimaan huhtikuussa 2012. Kansalaiset saivat käyttöönsä välineen, jonka avulla he voivat tehdä ehdotuksia EU:n asialistalle otettavista aiheista.

Sen jälkeen kun kansalaisaloite on rekisteröity virallisesti, siihen tarvitaan miljoonan kansalaisen allekirjoitus vähintään neljäsosasta EU:n jäsenvaltioita, jotta Euroopan komissiota voidaan pyytää tekemään säädösehdotus aloilla, joilla komissiolla on toimivalta ehdottaa lainsäädäntöä.

Ehdotettu aloite voidaan rekisteröidä, jos se täyttää kansalaisaloiteasetuksessa säädetyt edellytykset: ehdotettu kansalaisaloite ei selvästi ylitä komission toimivaltaa tehdä säädösehdotus, se ei ole selvästi oikeuden väärinkäyttöä, aiheeton tai tehty haitantekotarkoituksessa eikä se ole selvästi unionin arvojen vastainen.

Lisätietoja

Komission toinen kertomus kansalaisaloitteesta annetun asetuksen soveltamisesta

Komission ehdotus uudeksi eurooppalaista kansalaisaloitetta koskevaksi asetukseksi

Eurooppalaista kansalaisaloitetta koskevat verkkosivut

Eurooppalaista kansalaisaloitetta koskeva asetus

 

LIITE: Kaikki ehdotetut kansalaisaloitteet

 

Ensimmäiset kolme vuotta (4/2012–3/2015)

Toiset kolme vuotta (4/2015–3/2018)

 

Yhteensä

(4/2012 lähtien)

Rekisteröityjä aloitteita yhteensä

31

17

48

Evättyjä rekisteröintipyyntöjä yhteensä

20

2

22

Lähde: Kansalaisaloiterekisteri

IP/18/2563

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar