Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Handlingsplan om militär rörlighet: EU vidtar åtgärder för en försvarsunion

Bryssel den 28 mars 2018

I linje med ordförande Junckers åtagande om en fullt utvecklad försvarsunion senast 2025 lägger kommissionen och den höga representanten fram en handlingsplan för att förbättra den militära rörligheten inom och utanför Europeiska unionen.

Att underlätta förflyttningen av militära styrkor och tillgångar är avgörande för EU-medborgarnas säkerhet och för att skapa en mer effektiv, lyhörd och sammanlänkad union, såsom fastställdes i det gemensamma meddelandet om förbättrad militär rörlighet inom EU från november 2017 och som efterlystes i EU:s globala strategi för Europeiska unionens utrikes- och säkerhetspolitik. I dagens handlingsplan identifieras en rad operativa åtgärder för att komma till rätta med de fysiska, förfarandemässiga och rättsliga hinder som hämmar den militära rörligheten. Ett nära samarbete med EU:s medlemsstater och alla berörda aktörer kommer att vara avgörande för genomförandet av denna handlingsplan.https://europa.eu/globalstrategy/en/global-strategy-foreign-and-security-policy-european-union

Att främja fred och garantera våra medborgares säkerhet är Europeiska unionens första prioriteringar. Genom att underlätta militär rörlighet i EU kan vi vara effektivare när det gäller att förhindra kriser, effektivare i våra uppdrag och reagera snabbare när det uppstår utmaningar. Det kommer att vara ytterligare ett steg mot att fördjupa vårt samarbete på EU-nivå, även inom ramen för det permanenta strukturerade samarbete som vi nyligen formellt har inlett, och med våra partner, främst Nato. För oss är samarbete inom EU fortfarande den enda verkningsfulla vägen i dagens värld, säger unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik/vice ordförande Federica Mogherini.

— Vårt mål är att bättre utnyttja vårt transportnät för att säkerställa att det tas hänsyn till de militära behoven vid planering av infrastrukturprojekt. Detta innebär en effektivare användning av offentliga medel och ett bättre utrustat transportnät som säkerställer en snabb och sömlös rörlighet över hela världsdelen. Det handlar om kollektiv säkerhet, säger Violeta Bulc, kommissionsledamot med ansvar för transportfrågor.

Dagens handlingsplan bygger vidare på den färdplan för militär rörlighet som utvecklas inom ramen för Europeiska försvarsbyrån. Konkreta åtgärder föreslås på följande områden:

  • Militära krav: Detta är startpunkten för en effektiv och samordnad metod för militär rörlighet i hela EU. Europeiska utrikestjänsten (EEAS) och EU:s militära stab kommer att ta fram militära krav, som återspeglar behoven hos EU och dess medlemsstater, inbegripet den infrastruktur som behövs för militär rörlighet. Rådet uppmanas att granska och validera dessa militära krav senast i mitten av 2018.
  • Transportinfrastruktur: Infrastrukturpolitik och -investeringar erbjuder möjligheter till fler synergieffekter mellan civila och militära behov. Senast 2019 kommer kommissionen att identifiera vilka delar av det transeuropeiska transportnätet som lämpar sig för militära transporter, inklusive nödvändiga förbättringar av befintlig infrastruktur (t.ex. broars höjd och viktkapacitet). En förteckning över prioriterade projekt kommer att utarbetas. Kommissionen kommer att ta hänsyn till eventuellt extra ekonomiskt stöd för dessa projekt i nästa fleråriga budgetram.
  • Reglerings- och förfarandefrågor: Kommissionen kommer att undersöka möjligheterna till att rationalisera och förenkla tullformaliteterna för militära operationer och bedöma behovet av att anpassa reglerna för transport av farligt gods inom det militära området. Samtidigt kommer Europeiska försvarsbyrån att hjälpa medlemsstaterna med att utarbeta överenskommelser om tillstånd för gränsöverskridande rörlighet.

Kommissionen, Europeiska utrikestjänsten och Europeiska försvarsbyrån kommer att arbeta i nära samordning med medlemsstaterna för att säkerställa ett effektivt genomförande av dessa åtgärder. De kommer att genomföras med full respekt för medlemsstaternas suveränitet över sitt territorium och nationella beslutsprocesser. Samordning med insatser inom ramen för det permanenta strukturerade samarbetet (Pesco) och det särskilda Pesco-projektet om militära rörlighet kommer också att säkerställas. Samarbete och samråd med Nato om frågor som rör militär rörlighet kommer att utvecklas vidare inom ramen för genomförandet av den gemensamma förklaringen för att säkerställa samstämmighet och synergieffekter.

Vad händer nu?

Handlingsplanen läggs fram för EU:s medlemsstater för behandling och godkännande. De första åtgärderna förväntas genomföras under de närmaste månaderna.

En första lägesrapport om genomförandet av handlingsplanen kommer att läggas fram för medlemsstaterna senast sommaren 2019.

Bakgrund

I sitt tal om tillståndet i unionen den 13 september 2017 betonade ordförande Jean-Claude Juncker vikten av att skapa en fullt utvecklad europeisk försvarsunion till 2025.

EU har redan vidtagit nödvändiga åtgärder för att öka EU:s beredskap och krishantering, vilket kräver en smidig och effektiv rörlighet för militär personal och tillgångar i och utanför EU. Denna handlingsplan bygger på meddelandet om förbättrad militär rörlighet i Europeiska unionen som antogs den 10 november 2017.

Förbättrad militär rörlighet blev också en del av Pesco-åtagandena som inrättades i december 2017 och på projektnivå med ett särskilt Pesco-projekt. Det är också ett viktigt åtagande inom ramen för EU:s och Natos gemensamma förklaring.

Läs mer

Handlingsplan för militär rörlighet

Faktablad: Militär rörlighet

Faktablad: Permanent strukturerat samarbete

EU:s och Natos gemensamma förklaring

IP/18/2521

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar