Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

EU směřuje k obranné unii a představuje akční plán vojenské mobility

Brusel 28. března 2018

V souladu se závazkem předsedy Junckera vytvořit do roku 2025 plně rozvinutou obrannou unii předkládá Komise a vysoká představitelka akční plán ke zlepšení vojenské mobility v rámci Evropské unie i mimo ni.

Snadnější pohyb vojenských sil a prostředků je nezbytným předpokladem při zajišťování bezpečnosti evropských občanů a vytváření efektivnější, pohotovější a propojenější Unie, jak uvádí společné sdělení „Jak zlepšit vojenskou mobilitu v EU“globální strategie zahraniční a bezpečnostní politiky EU. Dnešní akční plán představuje řadu operativních opatření, jejichž cílem je odstranit fyzické, procedurální a regulační překážky, jež vojenské mobilitě brání. Klíčový význam při provádění tohoto akčního plánu bude mít úzká spolupráce s členskými státy EU a všemi příslušnými aktéry.

Vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a místopředsedkyně Komise Federica Mogheriniová uvedla: „Podpora míru a zajištění bezpečnosti našich občanů jsou hlavními prioritami Evropské unie. Snadnější vojenská mobilita v rámci EU nám umožní efektivněji předcházet krizím, účinněji využívat naše mise a rychleji reagovat na nové výzvy. Půjde o další prohloubení naší spolupráce na úrovni EU, jednak v rámci stálé strukturované spolupráce, kterou jsme formálně zahájili nedávno, jednak s našimi partnery, v prvé řadě s NATO. Pro nás jako EU zůstává spolupráce jediným způsobem, jak být v dnešním světě efektivní.“

Komisařka EU odpovědná za dopravu Violeta Bulcová dodala: „Naším cílem je lépe využívat dopravní síť a zohledňovat při plánování infrastrukturních projektů vojenské potřeby. To znamená účelnější využití veřejných finančních prostředků a lépe vybavenou dopravní síť zajišťující rychlou a hladkou mobilitu po celém kontinentu. Jde o kolektivní bezpečnost.“

Dnešní akční plán navazuje na plán vojenské mobility vypracovaný v rámci Evropské obranné agentury a navrhuje konkrétní opatření v následujících oblastech:

  • Vojenské požadavky: jde o výchozí bod pro efektivní a koordinovaný přístup k vojenské mobilitě po celé EU. Evropská služba pro vnější činnost (ESVČ) a Vojenský štáb EU určí vojenské požadavky, které odrážejí potřeby EU a jejích členských států, včetně infrastruktury nutné pro vojenskou mobilitu. Do poloviny roku 2018 by je pak měla projednat a potvrdit Rada.
  • Dopravní infrastruktura: politika v oblasti infrastruktury a investice nabízejí příležitosti pro větší synergie mezi potřebami civilního a vojenského sektoru. Do roku 2019 určí Komise úseky transevropské dopravní sítě, jež jsou vhodné pro vojenskou přepravu, včetně nezbytné modernizace stávající infrastruktury (jde např. o výšku a nosnost mostů). Bude také vypracován seznam prioritních projektů. Komise zohlední případnou dodatečnou finanční podporu pro tyto projekty v příštím víceletém finančním rámci.
  • Regulační a procedurální záležitosti: Komise prozkoumá možnosti zefektivnění a zjednodušení celních formalit pro vojenské operace a posoudí potřebu sladit pravidla pro přepravu nebezpečných věcí ve vojenské oblasti. Souběžně s tím bude Evropská obranná agentura podporovat členské státy při přípravě ujednání v oblasti povolení k přeshraničnímu pohybu.

Komise, Evropská služba pro vnější činnost a Evropská obranná agentura budou na účinném provedení těchto opatření pracovat v úzké koordinaci s členskými státy. Při jejich realizaci budou plně respektovány jednak svrchovanost členských států EU nad jejich územím, jednak vnitrostátní rozhodovací postupy. Rovněž bude zajištěna koordinace s opatřeními v rámci stálé strukturované spolupráce (PESCO) a samostatného projektu PESCO v oblasti vojenské mobility. Spolupráce a konzultace s NATO v otázkách vojenské mobility bude pokračovat v rámci provádění společného prohlášení. Tak bude zajištěna soudržnost a synergie.

Další kroky

Akční plán se předkládá členským státům EU k projednání a ke schválení. Realizace prvních opatření se očekává v nadcházejících měsících.

První zpráva o pokroku při provádění tohoto akčního plánu bude předložena členským státům do léta 2019.

Souvislosti

Ve svém projevu o stavu Unie v roce 2017 zdůraznil předseda Komise Juncker nutnost vytvořit do roku 2025 plně rozvinutou evropskou obrannou unii.

EU již podniká nezbytné kroky k posílení připravenosti a krizové reakce EU, což vyžaduje hladké, efektivní a účelné přesouvání vojenského personálu a prostředků v rámci EU i mimo ni. Tento akční plán navazuje na sdělení „Jak zlepšit vojenskou mobilitu v Evropské unii“, jež bylo přijato dne 10. listopadu 2017.

Zlepšování vojenské mobility patří rovněž mezi závazky stálé strukturované spolupráce (PESCO), jež byla zahájena v prosinci 2017; věnuje se mu i jeden samostatný projekt PESCO. Představuje také hlavní výstup v rámci společného prohlášení EU a NATO.

Další informace

Akční plán o vojenské mobilitě

Informativní přehled: Vojenská mobilita

Informativní přehled: Stálá strukturovaná spolupráce

Společné prohlášení EU a NATO

IP/18/2521

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar