Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Paremad tingimused tarbijatele: Odavad euroülekanded kogu ELis ja õiglasem konverteerimine

Brüssel, 28. märts 2018

Euroopa Komisjon teeb täna ettepaneku muuta eurodes tehtavad välismaksed odavamaks kogu ELis. Kehtivate eeskirjade kohaselt ei ole euroala elanike või ettevõtjate jaoks vahet, kas nad teevad tehinguid eurodes oma riigis või mõnes teises euroala liikmesriigis.

Tänase ettepaneku eesmärk on seda hüve laiendada, et sellest saaksid kasu ka inimesed ja ettevõtted euroalasse mittekuuluvates riikides. See võimaldaks kõigil kodanikel ja ettevõtetel saada täit kasu ühtsest turust, kui nad saadavad raha, võtavad raha välja või teevad makseid välismaal. Kõik ELi-sisesed väljaspool euroala eurodes tehtavad välismaksed on nüüdsest sama hinnaga kui omavääringus tehtavad riigisisesed maksed – kas väga odavad või lausa tasuta. Lisaks sellele teeb komisjon täna ettepaneku suurendada läbipaistvust ja konkurentsi valuuta konverteerimise teenuste puhul, mida tarbijad vajavad siis, kui nad ostavad kaupu ja teenuseid muus kui oma riigi vääringus.

Euroopa Komisjoni asepresident ning finantsstabiilsuse, finantsteenuste ja kapitaliturgude liidu volinik Valdis Dombrovskis ütles: „Tänase ettepanekuga anname euroalasse mittekuuluvate riikide kodanikele ja ettevõtjatele euroala elanikega võrdsed tingimused välismaksete tegemisel eurodes. Kõik eurooplased saavad teha piiriüleseid rahaülekandeid eurodes sama tasu eest kui riigisiseste tehingute puhul. Tänase ettepaneku kohaselt eeldatakse ka täielikku läbipaistvust valuuta konverteerimises juhul, kui tarbijad teevad kaardimakseid riigis, kus kasutatakse nende koduriigist erinevat vääringut.“

2001. aastal vastu võetud piiriüleste maksete määruse tulemusena maksavad euroala tarbijad ja ettevõtted juba praegu väga väikest tasu eurodes tehtavate välismaksete eest. Kehtivate eeskirjade kohaselt ei ole euroala elanike või ettevõtjate jaoks vahet, kas nad teevad tehinguid eurodes oma riigis või mõnes teises euroala liikmesriigis. Tänase ettepaneku eesmärk on seda hüve laiendada, et sellest saaksid reisides ja välismaal makseid tehes kasu ka euroalasse mittekuuluvate riikide kodanikud ja ettevõtted. Seega tehtaks lõpp suurte tasude maksmisele ELi siseste eurodes tehtavate välismaksete puhul.

Ettepanekuga nähakse ette, et eurodes tehtavate välismaksete eest võetavad tasud on võrdsed samaväärsete kohalikus vääringus tehtud riigisiseste maksete tasudega. Selle tulemusena langeb selliste tasude suurus mõne euro või isegi mõne sendini. Näiteks eurodes (EUR) tehtava kreeditkorraldusega välismakse hind Bulgaarias saab olema sama kui riigisisese Bulgaaria leevides (BGN) tehtava kreeditmakse puhul. Tegemist on suure muutusega, kuna mõnes euroalasse mittekuuluvas liikmesriigis võib lihtsa kreeditmakse tasu olla pöörane – kuni 24 eurot 10-eurose ülekande eest! Senised kõrged teenustasud kahjustavad ühtset turgu, kuna takistavad leibkondade ja ettevõtete, eriti VKEde piiriülest tegevust (kaupade ja teenuste ostmist muus vääringus). See tekitab ebavõrdse olukorra ühisraha kasutavate euroala elanike ja euroalasse mittekuuluvate riikide elanike vahel, kelle jaoks on odavad üksnes koduriigis tehtavad tehingud.

Tänane ettepanek suurendab ka liidu eri vääringutes tehtavate maksete läbipaistvust. Praegu ei ole tarbijad tavaliselt teadlikud vääringu konverteerimisega seotud tehingu maksumusest. Seepärast nõutakse selle ettepanekuga, et tarbijad saaksid kogu teabe vääringu konverteerimise maksumuse kohta enne sellise makse tegemist (st kaarditehingud välismaal – raha väljavõtmine pangaautomaadist, kaardimakse müügipunktis või internetis). Tarbijad saaksid seega võrrelda eri konverteerimisvõimaluste maksumust ja teha teadliku valiku. Hiljutised järeldused on näidanud, et tarbijad ei ole rahul vääringu dünaamilise konverteerimise tavadega seoses välismaal oma koduriigi vääringus tehtud maksetega ning on palunud nende tavade keelustamist, kuna enamikul uuritud juhtudest jäid kaotajaks tarbijad. Kuna puudub vajalik teave parima valiku tegemiseks, suunatakse tarbijad sageli ebaõiglaselt kallima vääringu konverteerimise valiku juurde. Euroopa Pangandusjärelevalvele tehakse ülesandeks koostada regulatiivne tehniline standard, mis on vajalik suurema läbipaistvuse rakendamiseks.

Seadusandlik ettepanek esitatakse nüüd vastuvõtmiseks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

Taust

Üks Junckeri komisjoni põhiprioriteetidest on luua integreeritum ja õiglasem ühtne turg, mis võimaldab inimestel, teenustel, kaupadel ja kapitalil vabalt liikuda majanduses, mille SKP on 15 triljonit eurot aastas. Ühtse turu eesmärk on anda suurema konkurentsi tulemusena tarbijatele juurdepääs parematele toodetele ja odavamatele hindadele. Euroopa Komisjon on juba astunud mitmeid samme, et võimestada Euroopa tarbijaid ja kaitsta neid finantsteenuste valdkonnas: maksekontode direktiiviga saavad kõik ELi elanikud juurdepääsu põhipangakontole; makseteenuste direktiiv suurendab oluliselt maksete turvalisust ning komisjoni kavandatud üleeuroopaliste personaalsete pensionitoodete määrus (PEPP) pakub suuremaid valikuid pensionipõlveks säästmisel. Euroopa Komisjon avaldas märtsis 2017 tegevuskava, milles sätestati strateegia tarbijatele suunatud finantsteenuste ühtse turu tugevdamiseks. Komisjon täidab nüüd esimesed kaks tegevuskavas ettenähtud ülesannet: lahendada piiriüleste tehingute läbipaistvuse ja tasudega seotud probleemid. Välismaksed on ELi majanduse integreerimise seisukohast väga olulised. Neil on tähtis roll ELi kodanike ja ettevõtjate ühendamisel. Välismakseid mõjutavad piirangud ja liigsed kulud takistavad ühtse turu väljakujundamist.

Selleks et valmistada ette määruse (EÜ) nr 924/2009 muudatused, korraldas komisjon juulist oktoobrini 2017 avaliku konsultatsiooni, et koguda sidusrühmade arvamusi selle kohta, kuidas kõige paremini vähendada välismaksete kulusid ELis. Kõik makseteenuste kasutajad (tarbijad ja ettevõtjad) juhtisid avaliku konsultatsiooni vastustes tähelepanu piiriüleste tehingute kõrgele hinnale ja neilt võetavate tasude läbipaistmatusele. Makseteenuse pakkujad tõstsid esile erinevust automaatselt töödeldavate euromaksete ning muus vääringus sooritatud maksete vahel, mille töötlemine on oluliselt vähem tõhus ja seega palju kulukam.

Lisateave

PRESSITEADE

Teabeleht

Tänase ettepaneku tekst

Üldteave välismaksete kohta

IP/18/2423

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar