Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Rättvis beskattning: Kommissionen inför EU:s första motåtgärder gentemot förtecknade icke samarbetsvilliga skattejurisdiktioner

Bryssel den 21 mars 2018

Europeiska kommissionen har i dag infriat sitt löfte att säkerställa att EU:s gemensamma förteckning över icke samarbetsvilliga skattejurisdiktioner backas upp av effektiva motåtgärder.

De riktlinjer som antogs idag utgör det första steget för att stoppa transitering av EU-medel genom icke samarbetsvilliga skattejurisdiktioner. De kommer att säkerställa att EU-medlen inte oavsiktligt bidrar till global skatteflykt.

Dagens riktlinjer bör särskilt garantera att EU:s medel för extern utveckling och investering inte kan kanaliseras eller transiteras genom entiteter i länder på EU:s gemensamma förteckning. Den första förteckningen antogs och offentliggjordes i december 2017 och uppdateras kontinuerligt.

De nya kraven syftar till att anpassa EU:s mål att motverka skatteflykt på global nivå med regler för användningen av EU-medel genom internationella finansinstitut såsom Europeiska investeringsbanken, utvecklingsfinansinstitut – inbegripet Europeiska fonden för hållbar utveckling – och andra godtagbara motparter.

Pierre Moscovici, kommissionär med ansvar för ekonomiska och finansiella frågor, skatter och tullunionen, säger: – EU:s svartlista över skatteparadis är ett levande dokument och fler länder kommer att läggas till om de inte lever upp till de åtaganden de har gjort för att förbättra sina skattesystem. Kommissionen kommer inte att tillåta att EU-medel bidrar till global skatteflykt. Dessa motåtgärder på EU-nivå bör fungera som en väckarklocka för dessa jurisdiktioner , eftersom de visar att EU menar allvar med att motverka skatteflykt på global nivå.

I dagens riktlinjer fastställs tillämplig lagstiftning om hur EU-medel bör hanteras när det gäller skatteflykt och icke samarbetsvilliga jurisdiktioner. De ger information om hur dess partner bör bedöma projekt som omfattar entiteter i jurisdiktioner som förtecknas av EU som icke samarbetsvilliga på skatteområdet. Denna bedömning inbegriper en rad kontroller som bör indikera en affärsentitets risk för skatteflykt. Innan medel kanaliseras genom en entitet bör det fastställas att strukturen för ett projekt grundas på sunda ekonomiska överväganden som inte drar fördel av ett skattesystems tekniska detaljer eller bristande överensstämmelse mellan två eller flera skattesystem i syfte att minska den skatt som ska betalas.

De nya riktlinjerna kommer att säkerställa att reglerna tolkas och tillämpas enhetligt. I syfte att skydda EU:s utvecklingspolitik, görs ett undantag för direktfinansiering, där ett projekt fysiskt genomförs i en förtecknad icke samarbetsvillig skattejurisdiktion och inte är kopplat till penningtvätt, finansiering av terrorism, skattebedrägeri eller skatteundandragande.

Kommissionen uppmanar också internationella finansinstitut och andra organ som deltar i förvaltningen av EU-budgeten att se över sina interna regler vad gäller icke samarbetsvilliga jurisdiktioner under loppet av 2018. Detta är för att säkerställa att denna skattepolitik återspeglar EU:s långfristiga insatser för att motverka skatteflykt, både inom unionen och utanför.

Bakgrund

Efter kommissionens meddelande om en extern strategi för effektiv beskattning i januari 2016 innehåller fyra rättsakter om användningen av EU-medel för genomförandepartner för närvarande, eller kommer inom en snar framtid att innehålla, ett krav på att EU-medel inte stöder projekt som bidrar till skatteflykt. Genomförandepartner, såsom internationella finansinstitut, utvecklingsfinansinstitut eller andra typer av stödberättigade motparter som deltar i den indirekta förvaltningen av EU-budgeten, är skyldiga att följa dessa krav vid användning av EU-medlen i sina investeringstransaktioner. Dessa ger ett stabilt regelverk för att säkerställa att EU-medlen överförs enligt standarder för god förvaltning på skatteområdet, särskilt i kombination med befintliga förbud mot användning av icke samarbetsvilliga jurisdiktioner och offentliggörandet av EU:s gemensamma förteckning över icke samarbetsvilliga jurisdiktioner på skatteområdet.

Syftet med detta meddelande är att bistå dessa organisationer att säkerställa efterlevnad av den nya lagstiftningen samtidigt som det lämnar mer omfattande rekommendationer om hur frågor om skatteflykt ska bedömas.

Vid sidan av EU:s bestämmelser har kommissionen uppmanat medlemsstaterna att enas om samordnade sanktioner som tillämpas på nationell nivå mot de förtecknade jurisdiktionerna. Medlemsstaterna har redan enats om en uppsättning motåtgärder som de kan välja att tillämpa mot förtecknade länder, inbegripet ökad övervakning och revisioner, källskatt, särskilda dokumentationskrav och bestämmelser för att motverka missbruk. Kommissionen kommer att stödja medlemsstaternas arbete med att utveckla ett mer bindande och slutgiltigt tillvägagångssätt vad gäller sanktioner i EU:s förteckning under 2018. 

Läs mer

GD Ekonomi och finans Webbsida och rättsakter

EU:s förteckning över icke samarbetsvilliga jurisdiktioner på skatteområdet

Meddelande om en extern strategi för effektiv beskattning

IP/18/2245

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar