Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia - Tlačová správa

Spravodlivé zdaňovanie: Komisia zavádza prvé protiopatrenia EÚ zamerané na nespolupracujúce daňové jurisdikcie

Brusel 21. marec 2018

Európska komisia dnes plní svoj sľub podložiť únijný zoznam nespolupracujúcich daňových jurisdikcií účinnými protiopatreniami.

Dnes prijaté usmernenia sú prvým krokom smerom k zastaveniu tranzitu finančných prostriedkov EÚ cez nespolupracujúce daňové jurisdikcie. Zabezpečí sa tak, že prostriedky EÚ nebudú neúmyselne prispievať k vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam na celosvetovej úrovni.

Dnešnými usmerneniami by sa malo zaručiť najmä to, aby prostriedky EÚ určené na vonkajší rozvoj a investície nemohli smerovať ani tranzitovať cez subjekty v krajinách na spoločnom zozname EÚ. Prvý zoznam bol schválený a uverejnený v decembri 2017 a priebežne sa aktualizuje.

Nové požiadavky majú slúžiť na zosúladenie cieľa EÚ bojovať proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam na globálnej úrovni s pravidlami, ktorými sa pri používaní finančných prostriedkov EÚ riadia medzinárodné finančné inštitúcie ako Európska investičná banka (EIB), rozvojové finančné inštitúcie ako Európsky fond pre trvalo udržateľný rozvoj (EFSD) či ďalšie oprávnené protistrany.

Komisár pre hospodárske a finančné záležitosti, dane a colnú úniu Pierre Moscovici v tejto súvislosti uviedol: „Čierny zoznam daňových rajov je neustále sa meniaci dokument a pribudnú naň aj ďalšie krajiny, ak si nebudú plniť záväzky, ktoré prijali na zlepšenie svojich daňových systémov. Komisia nedovolí, aby prostriedky EÚ prispievali ku globálnemu vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam. Dané jurisdikcie by tieto protiopatrenia na úrovni Únie mali vnímať ako varovanie, lebo dokazujú, že EÚ boj proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam na celosvetovej úrovni berie vážne.“

V dnešných usmerneniach sa opisujú platné právne predpisy, v ktorých sa upravuje, ako sa má zaobchádzať s finančnými prostriedkami EÚ, pokiaľ ide o vyhýbanie sa daňovým povinnostiam a nespolupracujúce jurisdikcie. Poskytujú informácie o tom, ako by partneri EÚ mali posudzovať projekty, do ktorých sú zapojené subjekty v rámci jurisdikcií zaradených do únijného zoznamu nespolupracujúcich daňových jurisdikcií. Toto posúdenie zahŕňa rad kontrol, ktoré by mali odhaliť riziko vyhýbania sa daňovým povinnostiam cez obchodný subjekt. Ešte pred tým, než sa prostredníctvom nejakého subjektu poskytne financovanie, by sa napríklad malo zistiť, či je štruktúra projektu riadne odôvodnená a či sa nezneužívajú technické detaily daňového systému alebo nesúlad medzi dvoma či viacerými daňovými systémami s cieľom znížiť daňový výmer.

Vďaka novým usmerneniam sa zabezpečí, aby sa pravidlá vykladali a uplatňovali jednotne. V záujme ochrany rozvojovej politiky EÚ sa zavádza výnimka pre priame financovanie projektov v prípadoch, keď sa projekt reálne uskutočňuje v nespolupracujúcej daňovej jurisdikcii uvedenej na zozname a nie je naviazaný na pranie špinavých peňazí, financovanie terorizmu, daňové podvody ani daňové úniky.

Komisia tiež vyzýva medzinárodné finančné inštitúcie a ďalšie orgány zapojené do správy rozpočtu EÚ, aby v priebehu roka 2018 zrevidovali svoje vnútorné politiky zamerané na nespolupracujúce jurisdikcie. Tieto politiky by mali odzrkadľovať dlhodobé úsilie EÚ o boj proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam v Únii i za jej hranicami.

Súvislosti

Požiadavku, aby sa z prostriedkov EÚ nefinancovali projekty, ktoré prispievajú k vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam, v súčasnosti obsahujú alebo budú v blízkej budúcnosti obsahovať štyri právne akty o využívaní finančných prostriedkov EÚ zo strany realizačných partnerov. Táto požiadavka nadväzuje na oznámenie Komisie o vonkajšej stratégii pre účinné zdaňovanie z januára 2016. Realizační partneri, ako sú medzinárodné finančné inštitúcie, rozvojové finančné inštitúcie či iné druhy oprávnených protistrán, ktorí sú zapojení do nepriameho plnenia rozpočtu EÚ, musia dodržiavať tieto požiadavky pri využívaní finančných prostriedkov EÚ vo svojich investičných operáciách. Ide o spoľahlivý rámec na zabezpečenie toho, aby bol pohyb finančných prostriedkov EÚ v súlade so štandardmi dobrej správy vecí verejných v daňovej oblasti, a to najmä v spojení s existujúcimi zákazmi používania nespolupracujúcich jurisdikcií a uverejnením spoločného zoznamu EÚ obsahujúceho jurisdikcie, ktoré nespolupracujú na daňové účely.

Cieľom oznámenia je pomôcť týmto organizáciám pri dosahovaní súladu s novými právnymi ustanoveniami a zároveň poskytnúť všeobecnejšie odporúčania o tom, ako posudzovať otázky vyhýbania sa daňovým povinnostiam.

Komisia navyše vyzvala členské štáty, aby sa dohodli na koordinovaných sankciách, ktoré sa majú proti jurisdikciám na zozname uplatňovať na vnútroštátnej úrovni. Členské štáty sa už dohodli na súbore protiopatrení, ktoré sa môžu rozhodnúť uplatniť proti krajinám na zozname. Ide napríklad o častejšie monitorovanie a audity, zrážkové dane, osobitné požiadavky na dokumentáciu a pravidlá proti zneužívaniu. Komisia bude v priebehu roka 2018 podporovať úsilie členských štátov, aby sa dospelo k záväznejšej a definitívnejšej koncepcii ukladania sankcií jurisdikciám na zozname EÚ. 

Ďalšie informácie

Webová stránka GR ECFIN a právne predpisy

Spoločný zoznam EÚ obsahujúci jurisdikcie, ktoré nespolupracujú na daňové účely

Oznámenie o vonkajšej stratégii pre účinné zdaňovanie

IP/18/2245

Kontaktné osoby pre médiá:

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky na čísle 00 800 67 89 10 11 alebo e-mailom


Side Bar