Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska - Komunikat prasowy

Sprawiedliwe opodatkowanie: Komisja wprowadza pierwsze unijne środki zaradcze wobec jurysdykcji podatkowych niechętnych współpracy

Bruksela, 21 marca 2018 r.

Komisja Europejska wypełnia dziś swoje zobowiązanie do wprowadzenia skutecznych środków zaradczych wobec umieszczonych we wspólnym unijnym wykazie jurysdykcji podatkowych niechętnych współpracy.

Przyjęte dziś wytyczne to pierwszy krok w kierunku powstrzymania przepływu funduszy UE przez jurysdykcje podatkowe niechętne współpracy. Dzięki tym wytycznym fundusze unijne nie będą wbrew swojemu przeznaczeniu przyczyniać się do unikania opodatkowania.

Wytyczne te powinny w szczególności zapobiec możliwości kierowania lub przesyłania zewnętrznych funduszy rozwojowych i inwestycyjnych UE przez podmioty w krajach umieszczonych we wspólnym unijnym wykazie. Pierwszy wykaz został uzgodniony oraz opublikowany w grudniu 2017 r. i jest stale aktualizowany.

Nowe wymogi służą dostosowaniu celu UE, jakim jest walka z unikaniem opodatkowania na szczeblu globalnym, do zasad regulujących korzystanie z funduszy unijnych przez międzynarodowe instytucje finansowe, takie jak Europejski Bank Inwestycyjny (EBI), instytucje finansujące rozwój – w tym Europejski Fundusz na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (EFZR) – i innych kwalifikujących się kontrahentów.

Pierre Moscovici, komisarz do spraw gospodarczych i finansowych, podatków i unii celnej, powiedział: Unijna czarna lista rajów podatkowych jest dokumentem otwartym i kolejne kraje będą do niej dodawane, jeżeli nie dotrzymają swoich zobowiązań dotyczących poprawy swoich systemów podatkowych. Komisja nie pozwoli, aby fundusze UE były wykorzystywane do unikania opodatkowania. Te środki zaradcze na poziomie UE powinny służyć jako przestroga dla tych jurysdykcji, gdyż świadczą o tym, jak poważnie Unia traktuje walkę z unikaniem opodatkowania w skali światowej.

Dzisiejsze wytyczne określają przepisy mające zastosowanie do postępowania z funduszami UE w odniesieniu do unikania opodatkowania i jurysdykcji niechętnych współpracy. Dostarczają one informacji na temat tego, w jaki sposób partnerzy powinni dokonywać oceny projektów, w które zaangażowane są podmioty w jurysdykcjach umieszczonych przez UE w wykazie jako niechętne współpracy do celów podatkowych. Ocena ta obejmuje serię kontroli, które powinny wskazać na ryzyko unikania opodatkowania przez daną jednostkę gospodarczą. Na przykład przed przekazaniem pomocy UE za pośrednictwem danego podmiotu należy upewnić się, czy określona struktura projektu jest solidnie umotywowana względami gospodarczymi i nie wykorzystuje się w niej szczegółów technicznych systemu podatkowego lub rozbieżności pomiędzy dwoma lub więcej systemami podatkowymi w celu zmniejszenia płaconego podatku.

Nowe wytyczne zagwarantują spójną interpretację i spójne stosowanie przepisów. W celu zapewnienia realizacji unijnej polityki na rzecz rozwoju przewidziano wyjątek dla bezpośredniego finansowania, w przypadku gdy projekt jest fizycznie realizowany na terytorium umieszczonej w wykazie jurysdykcji podatkowej niechętnej współpracy i nie jest powiązany z praniem pieniędzy, finansowaniem terroryzmu, oszustwami podatkowymi ani uchylaniem się od opodatkowania.

Komisja wzywa także międzynarodowe instytucje finansowe i inne organy zaangażowane w zarządzanie budżetem UE do przeprowadzenia w 2018 r. przeglądu ich wewnętrznej strategii wobec jurysdykcji niechętnych współpracy. Ma to zapewnić, by polityka ta odzwierciedlała długotrwałe wysiłki UE na rzecz walki z unikaniem opodatkowania zarówno w Unii, jak i poza nią.

Kontekst

W następstwie komunikatu Komisji w sprawie strategii zewnętrznej na rzecz efektywnego opodatkowania w styczniu 2016 r. już cztery akty prawne dotyczące wykorzystania funduszy UE przez partnerów wykonawczych zawierają obecnie lub w najbliższej przyszłości będą zawierać wymóg, aby fundusze UE nie wspierały projektów przyczyniających się do unikania opodatkowania. Partnerzy wykonawczy, tacy jak międzynarodowe instytucje finansowe, instytucje finansujące rozwój i inne rodzaje kwalifikujących się kontrahentów. uczestniczący w trybie pośredniego zarządzania budżetem UE, są zobowiązani do przestrzegania tych wymogów przy wykorzystywaniu funduszy UE w swoich operacjach inwestycyjnych. Stanowią one solidne ramy zapewniające przepływ funduszy UE zgodnie ze standardami dobrego zarządzania w dziedzinie opodatkowania, zwłaszcza w połączeniu z istniejącymi zakazami dotyczącymi korzystania z jurysdykcji niechętnych współpracy oraz publikacją wspólnego unijnego wykazu jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych.

Celem niniejszego komunikatu jest wsparcie tych organizacji w przestrzeganiu nowych przepisów prawnych, a jednocześnie dostarczenie ogólniejszych zaleceń co do sposobu oceny kwestii związanych z unikaniem opodatkowania.

Jako uzupełnienie przepisów UE Komisja zwróciła się do państw członkowskich, by uzgodniły skoordynowane stosowanie sankcji na poziomie krajowym w odniesieniu do państw umieszczonych w wykazie. Państwa członkowskie uzgodniły już szereg środków zaradczych, które mogą zastosować wobec państw umieszczonych w wykazie, w tym ściślejsze monitorowanie i kontrole, podatki u źródła, szczególne wymogi w zakresie dokumentacji oraz przepisy zapobiegające nadużyciom. Komisja będzie wspierać działania państw członkowskich mające na celu opracowanie bardziej wiążącego i zdecydowanego podejścia do sankcji w odniesieniu do unijnego wykazu w 2018 r. 

Więcej informacji:

Strona internetowa DG ECFIN i teksty prawne

Wspólny unijny wykaz jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych

Komunikat w sprawie strategii zewnętrznej na rzecz efektywnego opodatkowania

IP/18/2245

Kontakty z mediami:

Zapytania od obywateli: Serwis Europe Direct – tel. [ 00 800 67 89 10 11 ] lub e-mail


Side Bar