Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Taisnīga nodokļu politika – Komisija ievieš pirmos ES pasākumus pret sarakstā iekļautajām nodokļu jurisdikcijām, kas nesadarbojas

Briselē, 2018. gada 21. martā

Eiropas Komisija šodien pilda savu solījumu nodrošināt to, ka kopējam ES sarakstam ar nodokļu jurisdikcijām, kas nesadarbojas, seko efektīvi pretpasākumi.

Šodien pieņemtās vadlīnijas ir pirmais solis ceļā uz to, lai apturētu ES līdzekļu nosūtīšanu caur nodokļu jurisdikcijām, kas nesadarbojas. Minētās vadlīnijas nodrošinās, ka ES līdzekļi netīši neveicina nodokļu apiešanu pasaules mērogā.

Ar šodien pieņemtajām vadlīnijām īpaši iecerēts nodrošināt, ka ārējai attīstībai un ieguldījumiem paredzētos ES līdzekļus nevar novirzīt vai nosūtīt caur struktūrām, kas atrodas ES kopējā sarakstā iekļautajās valstīs. Pirmais saraksts tika saskaņots un publicēts 2017. gada decembrī, un tiek pastāvīgi atjaunināts.

Jauno prasību nolūks ir saskaņot ES mērķi (proti, apkarot nodokļu apiešanu pasaules mērogā) ar noteikumiem par to, kā ES līdzekļus izmanto starptautiskās finanšu iestādes (SFI), piemēram, Eiropas Investīciju banka (EIB), attīstības finanšu iestādes (AFI), tostarp Eiropas Fonds ilgtspējīgai attīstībai (EFIA), un citi atbilstīgi darījumu partneri.

Komisārs Pjērs Moskovisī, kas atbild par ekonomikas un finanšu lietām, nodokļu politiku un muitas savienību, teica: „ES melnais saraksts ar nodokļu oāzēm ir pastāvīgi aktualizējams dokuments un tiks papildināts vēl ar citām valstīm, ja tās nepildīs to saistības uzlabot savas nodokļu sistēmas. Komisija nepieļaus to, ka ES līdzekļi sekmē nodokļu apiešanu pasaules mērogā. Šiem ES līmeņa pretpasākumiem būtu jākalpo kā brīdinājuma signālam minētajām jurisdikcijām, jo tie parāda, ka ES ir nopietni apņēmusies apkarot nodokļu apiešanu pasaules mērogā.

Šodien pieņemtajās vadlīnijās ir izklāstīts, kādi tiesību akti ir piemērojami ES līdzekļiem attiecībā uz nodokļu apiešanu un jurisdikcijām, kas nesadarbojas. Vadlīnijas sniedz informāciju par to, kā ES partneriem būtu jānovērtē projekti, kuros iesaistītas struktūras tajās jurisdikcijās, ko ES ir iekļāvusi to jurisdikciju sarakstā, kuras nodokļu jomā nesadarbojas. Šis novērtējums ietver vairākas pārbaudes, kurām būtu jānorāda uz nodokļu apiešanas risku saistībā ar kādu darījumdarbības struktūru. Piemēram, pirms līdzekļus darīt pieejamus caur kādu struktūru, būtu jākonstatē, ka pastāv pamatoti saimnieciski iemesli attiecībā uz to, kā projekts ir strukturēts, un ka tas neizmanto nodokļu sistēmas specifiskās detaļas vai neatbilstības starp divām vai vairākām nodokļu sistēmām, lai samazinātu maksājamo nodokļu summu.

Jaunās vadlīnijas nodrošinās noteikumu konsekventu interpretāciju un piemērošanu. Lai aizsargātu ES attīstības politiku, ir paredzēts izņēmums attiecībā uz tiešo finansējumu gadījumos, kad projekts tiek īstenots sarakstā iekļautā nodokļu jurisdikcijā, kas nesadarbojas, un tas nav saistīts ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, terorisma finansēšanu, krāpšanu nodokļu jomā vai izvairīšanos no nodokļu maksāšanas.

Komisija arī aicina starptautiskās finanšu iestādes un citas ES budžeta pārvaldībā iesaistītās struktūras 2018. gada laikā pārskatīt to iekšējo politiku attiecībā uz jurisdikcijām, kas nesadarbojas. Tas ir nepieciešams, lai nodrošinātu, ka šī politika atspoguļo ES ilgstošos centienus apkarot nodokļu apiešanu gan Savienībā, gan ārpus tās.

Konteksts

Pēc tam, kad Komisija 2016. gada janvārī pieņēma paziņojumu par ārējo stratēģiju faktiskai nodokļu uzlikšanai, četros tiesību aktos, kuri attiecas uz to, kā īstenošanas partneri izmanto ES līdzekļus, pašlaik ir iekļauta (vai drīzumā tiks iekļauta) prasība, ka no ES līdzekļiem neatbalsta projektus, kas sekmē nodokļu apiešanu. Īstenošanas partneriem, proti, starptautiskajām finanšu iestādēm (SFI), attīstības finanšu iestādēm (AFI) vai cita veida atbilstīgiem darījumu partneriem, kas iesaistīti ES budžeta netiešajā pārvaldībā, ir jāizpilda šīs prasības, kad tie savās ieguldījumu darbībās izmanto ES līdzekļus. Minētās prasības veido pienācīgu satvaru, kuram jānodrošina, ka ES finansējums tiek darīts pieejams saskaņā ar labas pārvaldības standartiem nodokļu jomā, īpaši apvienojumā ar esošajiem aizliegumiem par tādu jurisdikciju izmantošanu, kuras nesadarbojas, un ar publicēto ES kopīgo sarakstu ar jurisdikcijām, kas nodokļu nolūkos nesadarbojas.

Šā paziņojuma mērķis ir palīdzēt minētajām organizācijām nodrošināt atbilstību jaunajām tiesību normām, vienlaikus sniedzot arī plašākus ieteikumus par to, kā skatīt nodokļu apiešanas jautājumus.

Papildus ES noteikumiem Komisija ir mudinājusi dalībvalstis vienoties par koordinētām sankcijām, kas valstu līmenī tiktu piemērotas pret sarakstā iekļautajām jurisdikcijām. Dalībvalstis jau ir vienojušās par vairākiem pretpasākumiem, kurus tās var piemērot pret sarakstā iekļautajām valstīm, tostarp par pastiprinātu uzraudzību un revīziju, nodokļu ieturējumiem, īpašām prasībām attiecībā uz dokumentāciju un noteikumiem ļaunprātīgas rīcības novēršanai. Komisija atbalstīs dalībvalstu centienus 2018. gadā izstrādāt saistošāku un pilnīgāku pieeju attiecībā uz sankcijām, kas saistītas ar ES sarakstu. 

Plašāka informācija

Ekonomikas un finanšu ģenerāldirektorāta (ECFIN ĢD) tīmekļa vietne un tiesību akti

ES kopīgais saraksts ar jurisdikcijām, kas nodokļu nolūkos nesadarbojas

Paziņojums par ārējo stratēģiju faktiskai nodokļu uzlikšanai

IP/18/2245

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar