Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Mokesčių skaidrumas. Komisija imasi pirmųjų ES atsakomųjų priemonių dėl mokesčių srityje nebendradarbiaujančių šalių

Briuselis, 2018 m. kovo 21 d.

Šiandien Europos Komisija įgyvendina pažadą užtikrinti, kad mokesčių srityje nebendradarbiaujančių šalių įtraukimas į ES sąrašą būtų papildytas veiksmingomis atsakomosiomis priemonėmis.

Šiandien priimtos gairės – pirmasis žingsnis siekiant užkirsti kelią ES lėšų judėjimui per mokesčių srityje nebendradarbiaujančias šalis. Taip bus užtikrinta, kad ES lėšomis nebūtų netyčia prisidėta prie pasaulinio mokesčių vengimo.

Gairės turėtų užtikrinti, kad išorės vystymuisi ir investicijoms skirtos ES lėšos negalėtų būti pervedamos per subjektus, įsisteigusius į bendrą ES sąrašą įtrauktose šalyse. Pirmas toks sąrašas buvo sudarytas ir paskelbtas 2017 m. gruodžio mėn. ir yra nuolat atnaujinamas.

Naujaisiais reikalavimais siekiama, kad taisyklės, kurių turi laikytis ES lėšas naudojančios tarptautinės finansų įstaigos, pavyzdžiui, Europos investicijų bankas, vystymosi finansavimo įstaigos (įskaitant Europos darnaus vystymosi fondą) ar kiti kriterijus atitinkantys subjektai, atitiktų ES tikslą kovoti su mokesčių vengimu visame pasaulyje.

Už ekonomikos ir finansų reikalus, mokesčius ir muitus atsakingas Komisijos narys Pierre'as Moscovici sakė: „ES sudarytas juodasis mokesčių rojų sąrašas yra dinamiškas – į jį bus įtraukiamos ir kitos šalys, jei jos netesės pažadų gerinti savo mokesčių sistemą. Komisija neleis, kad ES lėšomis būtų prisidedama prie pasaulinės mokesčių vengimo problemos. Šios ES lygmens priemonės – įrodymas visoms šalims ir teritorijoms, kad ES yra rimtai nusiteikusi kovoti su mokesčių vengimu visame pasaulyje.

Šiandien paskelbtose gairėse išdėstoma, kokios taisyklės galioja ES lėšoms, kai kalbame apie mokesčių vengimą ir mokesčių srityje nebendradarbiaujančias šalis. Taip pat pateikiama informacijos, kaip jos partneriai turėtų vertinti projektus, kuriuose dalyvauja į ES mokesčių srityje nebendradarbiaujančių šalių sąrašą įtrauktų šalių subjektai. Vertinant reikės atlikti įvairių patikrų, kad būtų tiksliai nustatyta su tokiu verslo subjektu siejama mokesčių vengimo rizika. Pavyzdžiui, prieš skiriant finansavimą per tam tikrą subjektą, reikėtų išsiaiškinti, ar būtent tokią projekto struktūrą lemia svarios verslo priežastys ir ar nebus pasinaudota mokesčių sistemos techniniais aspektais arba dviejų ar daugiau mokesčių sistemų neatitikimais siekiant sumažinti mokesčius.

Naujosios gairės užtikrins, kad taisyklės būtų aiškinamos ir taikomos nuosekliai. Tačiau, siekiant nesudaryti kliūčių ES vystymosi politikai, taikoma išimtis tiesioginiam finansavimui, kai projektas fiziškai įgyvendinamas į sąrašą įtrauktoje mokesčių srityje nebendradarbiaujančioje šalyje ir nesusijęs su pinigų plovimu, teroristų finansavimu, mokestiniu sukčiavimu ir mokesčių vengimu.

Komisija taip pat ragina tarptautines finansų įstaigas ir kitas su ES biudžeto valdymu susijusias institucijas per 2018 metus peržiūrėti savo vidaus politiką mokesčių srityje nebendradarbiaujančių šalių atžvilgiu. Taip siekiama užtikrinti, kad tokia politika derėtų su ilgalaikėmis ES pastangomis išspręsti mokesčių vengimo problemą Sąjungoje ir už jos ribų.

Pagrindiniai faktai

2016 m. sausio mėn. Komisijai paskelbus Komunikatą dėl veiksmingo apmokestinimo išorės strategijos, keturiuose teisės aktuose, kuriais reglamentuojama, kaip įgyvendinimo partneriai turi naudoti ES lėšas, jau yra arba artimiausiu metu bus nustatytas reikalavimas, kad ES lėšomis negali būti remiami projektai, prisidedantys prie mokesčių vengimo problemos. Šių reikalavimų privalo laikytis ES lėšas savo investavimo operacijoms naudojantys įgyvendinimo partneriai, pavyzdžiui tarptautinės finansų įstaigos, vystymosi finansavimo įstaigos ar kiti kriterijus atitinkantys subjektai, netiesiogiai dalyvaujantys įgyvendinant ES biudžetą. Taip suformuojama patikima užtikrinimo, kad ES finansavimas būtų naudojamas laikantis gero mokesčių srities valdymo standartų, sistema, kurią papildo draudimai naudotis nebendradarbiaujančiomis šalimis ir Bendro mokesčių srityje nebendradarbiaujančių šalių ir teritorijų ES sąrašo skelbimas.

Šiuo komunikatu minėtoms organizacijoms siekiama padėti laikytis naujų teisinių nuostatų ir sykiu pateikti platesnio pobūdžio rekomendacijų, kaip vertinti mokesčių vengimo problemas.

Be ES nuostatų, Komisija paragino valstybes nares susitarti dėl koordinuojamų nacionaliniu lygmeniu nebendradarbiaujančioms šalims taikomų sankcijų. Valstybės narės jau sutarė, kokias atsakomąsias priemones jos savo nuožiūra gali taikyti nebendradarbiaujančioms šalims. Tarp jų – akylesnis stebėjimas ir auditas, išskaičiuojamieji mokesčiai, reikalavimai pateikti specialius dokumentus ir kovos su piktnaudžiavimu nuostatos. Per 2018 m. Komisija padės valstybėms narėms suformuoti labiau įpareigojančią ir aiškesnę sankcijų taikymo į ES sąrašą įtrauktoms šalims strategiją. 

Daugiau informacijos

Ekonomikos ir finansų reikalų generalinio direktorato interneto svetainė ir teisiniai dokumentai

Apie nebendradarbiaujančių mokesčių jurisdikciją turinčių subjektų ES sąrašą

Komunikatas „Veiksmingo apmokestinimo išorės strategija“

IP/18/2245

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar