Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Oikeudenmukainen verotus: Komissio ottaa käyttöön EU:n ensimmäiset yhteistyöhaluttomia verotusalueita koskevat vastatoimet

Bryssel 21. maaliskuuta 2018

Euroopan komissio on tänään täyttänyt lupauksensa varmistaa, että EU:n yhteistä luetteloa veroasioissa yhteistyöhaluttomista lainkäyttöalueista tuetaan tehokkailla vastatoimilla.

Tänään hyväksytyt suuntaviivat ovat ensimmäinen askel pyrittäessä pysäyttämään EU:n varojen siirtäminen yhteistyöhaluttomien verotusalueiden kautta. Niiden avulla varmistetaan, että EU:n varoilla ei tahattomasti edistetä maailmanlaajuista veronkiertoa.

Suuntaviivojen tavoitteena on varmistaa erityisesti, että EU:n ulkoisen kehityksen varoja ja investointivaroja ei voi ohjata tai siirtää sellaisten tahojen kautta, jotka sijaitsevat EU:n yhteiseen luetteloon sisältyvissä maissa. Ensimmäinen luettelo hyväksyttiin ja julkaistiin joulukuussa 2017, ja sitä päivitetään jatkuvasti.

Uusien vaatimusten tarkoituksena on mukauttaa EU:n tavoite torjua veronkiertoa maailmanlaajuisesti niihin sääntöihin, joita sovelletaan EU:n varojen käyttöön, kun käyttäjinä ovat kansainväliset rahoituslaitokset, kuten Euroopan investointipankki (EIP), kehitysrahoituslaitokset – mukaan lukien Euroopan kestävän kehityksen rahasto (EKKR) – sekä muut hyväksytyt vastapuolet.

Talous- ja rahoitusasioista, verotuksesta ja tulliasioista vastaava komissaari Pierre Moscovici toteaa, että EU:n musta lista veroparatiiseista elää koko ajan ja uusia maita lisätään luetteloon, jos ne eivät täytä antamiaan sitoumuksia parantaa verojärjestelmiään. ”Komissio ei salli maailmanlaajuista veronkierron edistämistä EU:n varoilla. EU-tason vastatoimien olisi herätettävä kyseiset lainkäyttöalueet huomaamaan, että EU haluaa vakavissaan lopettaa veronkierron maailmanlaajuisesti”, hän jatkaa.

Tänään julkaistuissa suuntaviivoissa vahvistetaan sovellettavat säännökset siitä, miten EU:n varoja olisi käsiteltävä, kun on kyse veronkierrosta ja yhteistyöhaluttomista lainkäyttöalueista. Niissä on tietoa siitä, miten EU:n kumppanien olisi arvioitava hankkeita, joihin osallistuu EU:n luettelossa mainituilla verotusasioissa yhteistyöhaluttomilla lainkäyttöalueilla toimivia yksiköitä. Arviointiin kuuluu tarkastuksia, joiden tarkoituksena on tunnistaa yritykseen liittyvä veronkierron vaara. Esimerkiksi ennen kuin rahoitus kanavoidaan tietyn yksikön kautta, olisi varmistettava, että hankkeen järjestämistavalla on pätevät liiketoiminnalliset perusteet eikä niissä hyödynnetä verojärjestelmän muotoseikkoja tai kahden tai useamman verojärjestelmän keskinäisiä eroja verojen alentamiseksi.

Uusien suuntaviivojen avulla varmistetaan, että sääntöjä tulkitaan ja sovelletaan yhdenmukaisesti. EU:n kehityspolitiikan suojelemiseksi poikkeuksen muodostaa suora rahoitus hankkeille, jotka toteutetaan fyysisesti luettelossa mainitulla yhteistyöhaluttomalla verotusalueella ja jotka eivät liity rahanpesuun, terrorismin rahoitukseen, veropetokseen tai veronkiertoon.

Komissio kehottaa myös kansainvälisiä rahoituslaitoksia ja muita EU:n määrärahojen hallinnointiin osallistuvia elimiä tarkistamaan yhteistyöhaluttomia lainkäyttöalueita koskevaa sisäistä toimintapolitiikkaansa vuoden 2018 aikana. Tarkoituksena on varmistaa, että sovellettava toimintapolitiikka kuvastaa EU:n pitkäaikaisia pyrkimyksiä puuttua veronkiertoon sekä unionissa että sen ulkopuolella.

Tausta

Komissio antoi tammikuussa 2016 tiedonannon tehokasta verotusta koskevasta ulkoisesta strategiasta. Tämän jälkeen neljään säädökseen, jotka koskevat EU:n varojen käyttöä täytäntöönpanokumppaneiden toimesta, on sisällytetty tai sisällytetään lähitulevaisuudessa vaatimus siitä, ettei EU:n varoilla tueta hankkeita, joilla edistetään veronkiertoa. Täytäntöönpanosta vastaavien kumppaneiden, kuten kansainvälisten rahoituslaitosten, kehitysrahoituslaitosten tai muunlaisten hyväksyttyjen vastapuolten, jotka osallistuvat unionin talousarvion välilliseen hallinnointiin, on noudatettava näitä vaatimuksia, kun ne käyttävät EU:n varoja investointitoimissaan. Näillä vankoilla puitteilla varmistetaan, että EU:n rahoitus ohjataan veroalalla sovellettavien hyvän hallintotavan vaatimusten mukaisesti erityisesti silloin, kun niihin yhdistetään olemassa olevat yhteistyöhaluttomien lainkäyttöalueiden käyttöä koskevat kiellot ja EU:n yhteinen luettelo yhteistyöhaluttomista verotuksellisista lainkäyttöalueista.

Tiedonannon tavoitteena on auttaa näitä organisaatioita varmistamaan, että uusia säännöksiä noudatetaan. Samalla annetaan yleisempiä suosituksia siitä, miten veronkiertoa koskevia kysymyksiä olisi arvioitava.

Komissio on kannustanut jäsenvaltioita sopimaan EU:n säännösten lisäksi kansallisella tasolla sovellettavista koordinoiduista seuraamuksista luettelossa mainittuja lainkäyttöalueita vastaan. Jäsenvaltiot ovat jo sopineet vastatoimista, joita ne voivat soveltaa luettelossa mainittujen maiden osalta. Näitä ovat esimerkiksi tiiviimpi valvonta ja tarkastukset, lähdeverot, erityiset dokumentointivaatimukset ja väärinkäytön vastaiset säännökset. Komissio tukee vuonna 2018 jäsenvaltioiden toimia entistä sitovamman ja tarkemman EU:n luetteloon liittyviä seuraamuksia koskevan lähestymistavan kehittämiseksi. 

Lisätietoja

Talouden ja rahoituksen pääosaston verkkosivusto ja säädökset

Veroasioissa yhteistyöhaluttomia lainkäyttöalueita koskeva EU:n yhteinen luettelo

Tiedonanto tehokasta verotusta koskevasta ulkoisesta strategiasta

IP/18/2245

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar