Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Õiglane maksustamine: komisjon kehtestab koostööd mittetegevate maksujurisdiktsioonide loetelus nimetatud riikide suhtes esimesed ELi vastumeetmed

Brüssel, 21. märts 2018

Euroopa Komisjon teeb teoks varem antud lubaduse, et koostööd mittetegevate jurisdiktsioonide ELi ühisloetellu kandmisega kaasnevad tõhusad vastumeetmed.

Täna vastu võetud suunistega asutakse esimene samm, et peatada ELi vahendite liikumine läbi koostööd mittetegevate jurisdiktsioonide. Suunistega tagatakse, et EL ei aita oma vahenditega tahtmatult kaasa ülemaailmsele maksustamise vältimisele.

Tänased suunised peaksid eelkõige andma kindluse selles, et ELi välisarengu- ja investeerimisfondide vahendeid ei saa suunata ega viia läbi üksuste, mis asuvad ELi ühisloetellu kantud riikides. Kõige esimene loetelu lepiti kokku ja avaldati 2017. aasta detsembris ning seda ajakohastatakse pidevalt.

Uute nõuetega soovitakse viia eeskirjad, millega reguleeritakse seda, kuidas kasutavad ELi vahendeid muud rahvusvahelised finantsasutused, nagu Euroopa Investeerimispank, arenguabi andvad finantsasutused (sh Euroopa Kestliku Arengu Fond) ja teised võrdsed vastaspooled, kooskõlla ELi eesmärgiga võidelda ülemaailmsel tasandil maksustamise vältimise vastu.

Majandus- ja rahandusküsimuste ning maksunduse ja tolliliidu volinik Pierre Moscovici sõnas: „ELi maksuparadiiside must nimekiri ei ole lõplik ja sinna lisatakse ka riigid, kes ei pea kinni oma maksusüsteemide parandamiseks võetud kohustustest. Komisjon ei luba ELi vahendite kasutamisega kaasa aidata ülemaailmsele maksustamise vältimisele. Need ELi tasandi vastumeetmed peaksid sellistele jurisdiktsioonidele üheselt selgeks tegema, et EL suhtub ülemaailmsel tasandil maksustamise vältimisega võitlemisse väga tõsiselt.

Tänastes suunistes esitatakse kohaldatavad õigusaktid, millest tuleb ELi vahendeid kasutades lähtuda nii maksustamise vältimise kui ka koostööd mittetegevate jurisdiktsioonide puhul. Suunistes on kirjas, kuidas partnerid peaksid hindama projekte, millesse on kaasatud üksused riikidest, mis on kantud maksualast koostööd mittetegevate jurisdiktsioonide ELi loetellu. Selline hindamine sisaldab erinevaid kontrolle, mis peaksid näitama, kas majandusüksuse puhul esineb maksustamise vältimise oht. Näiteks tuleks enne rahaliste vahendite andmist vahendava üksuse käsutusse veenduda, et projekti struktuur on äriliselt põhjendatud ega eelda maksukoormuse vähendamiseks maksusüsteemi lünkade ega kahe või enama maksusüsteemi erinevuste kuritarvitamist.

Uute suunistega tagatakse eeskirjade tõlgendamise ja kohaldamise järjepidevus. ELi arengupoliitika kaitsmiseks tehakse otsese rahastamise korral erand, kui projekti rakendatakse koostööd mittetegevate maksujurisdiktsioonide loetellu kantud riigis kohapeal ning see ei ole seotud rahapesu, terrorismi rahastamise, maksupettuse ega maksudest kõrvalehoidumisega.

Samuti kutsub komisjon rahvusvahelisi finantsasutusi ja teisi ELi eelarve haldamisega seotud organeid üles 2018. aastal oma siseeeskirju koostööd mittetegevate maksujurisdiktsioonide suhtes läbi vaatama. Seeläbi soovitakse tagada nende eeskirjade vastavus ELi pikaajalistele jõupingutustele maksustamise vältimise vastu võitlemisel nii liidus kui ka mujal.

Taust

Pärast seda, kui komisjon võttis 2016. aasta jaanuaris vastu teatise tõhusa maksustamise välisstrateegia kohta, on jõutud niikaugele, et nelja ELi vahendite kasutamist käsitlevasse õigusakti juba on või peagi lisatakse nõue, et ELi vahenditega ei tohi toetada maksustamise vältimisele kaasa aitavaid projekte. Koostööpartnerid, nagu rahvusvahelised finantsasutused, arenguabi andvad finantsasutused (sh Euroopa Kestliku Arengu Fond) ja mis tahes teised ELi eelarve haldamisega seotud võrdsed vastaspooled, peavad neid nõudeid investeerimistehingutes ELi vahendite kasutamisel järgima. Need nõuded loovad kindla raamistiku, millega tagatakse, et ELi rahalised vahendid liiguvad maksunduse valdkonna heade valitsemistavade kohaselt; seda eelkõige koostoimes varasemate koostööd mittetegevate jurisdiktsioonide kasutamise keeldudega ja maksualast koostööd mittetegevate jurisdiktsioonide ELi loeteluga.

Teatise eesmärk on aidata kõnealustel organisatsioonidel tagada uute õigusnormide täimine ja anda samas maksustamise vältimise probleemide hindamiseks üldsoovitusi.

Komisjon on liikmesriike üles kutsunud lisaks ELi õigusnormidele leppima kokku ka koordineeritud sanktsioonid, mida loetellu kantud jurisdiktsioonide suhtes riiklikul tasandil kohaldada. Liikmesriigid on juba kokku leppinud eri vastumeetmed, mida nad võivad otsustada loetellu kantud riikide suhtes kohaldada, sh aktiivsem järelevalve ja sagedasemad auditid, maksude kinnipidamine, erinõuded dokumentidele ja kuritarvituste vältimise sätted. Komisjon toetab liikmesriike nende püüdlustes töötada 2018. aastal välja ELi loeteluga kasutatavate sanktsioonide siduv ja lõplik kord. 

Lisateave

Majandus- ja rahandusküsimuste peadirektoraadi veebisait ja õigusaktid

Maksualast koostööd mittetegevate jurisdiktsioonide ELi ühisloetelu

Teatis tõhusa maksustamise ühise välismajandusliku strateegia kohta

IP/18/2245

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar