Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Δελτίο Τύπου

Δίκαιη φορολόγηση: η Επιτροπή θεσπίζει τα πρώτα αντίμετρα της ΕΕ για τις περιοχές που περιλαμβάνονται στον κατάλογο των μη συνεργάσιμων περιοχών φορολογικής δικαιοδοσίας

Βρυξέλλες, 21 Μαρτίου 2018

Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υλοποιεί τη δέσμευσή της να συμπληρώσει τον κοινό ενωσιακό κατάλογο των μη συνεργάσιμων περιοχών φορολογικής δικαιοδοσίας με αποτελεσματικά αντίμετρα.

Οι κατευθυντήριες γραμμές που εγκρίθηκαν σήμερα αποτελούν το πρώτο βήμα για να σταματήσει η μεταφορά κονδυλίων της ΕΕ μέσω μη συνεργάσιμων περιοχών φορολογικής δικαιοδοσίας και εξασφαλίζουν ότι τα κονδύλια της ΕΕ δεν συμβάλλουν ακούσια στην παγκόσμια φοροαποφυγή.

Ειδικότερα οι σημερινές κατευθυντήριες γραμμές εγγυώνται ότι τα κονδύλια της ΕΕ που προορίζονται για την εξωτερική ανάπτυξη και τις επενδύσεις δεν μπορούν να διοχετεύονται ή να μεταφέρονται μέσω φορέων σε χώρες που περιλαμβάνονται στον κοινό κατάλογο της ΕΕ. Ο πρώτος κατάλογος εγκρίθηκε και δημοσιεύτηκε τον Δεκέμβριο του 2017 και επικαιροποιείται συνεχώς.

Οι νέες απαιτήσεις αποσκοπούν στην ευθυγράμμιση του στόχου της ΕΕ για την αντιμετώπιση της φοροαποφυγής σε παγκόσμιο επίπεδο με τους κανόνες που διέπουν τη χρήση των κονδυλίων της ΕΕ από διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (ΔΧΟ), όπως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), οι φορείς αναπτυξιακής χρηματοδότησης (DFI) - συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΕΤΒΑ) - και άλλους επιλέξιμους αντισυμβαλλόμενους.

Ο Πιερ Μοσκοβισί, επίτροπος Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων, Φορολογίας και Τελωνείων, δήλωσε σχετικά: «Η «μαύρη λίστα» των φορολογικών παραδείσων είναι ένα «ζωντανό» έγγραφο της ΕΕ, στο οποίο θα προστεθούν και άλλες χώρες, εάν δεν ανταποκριθούν στις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει σχετικά με τη βελτίωση των φορολογικών τους συστημάτων. Η Επιτροπή δεν θα επιτρέψει τα κονδύλια της ΕΕ να συμβάλλουν στην παγκόσμια φοροαποφυγή. Αυτά τα αντίμετρα σε επίπεδο ΕΕ θα πρέπει να λειτουργήσουν ως μήνυμα αφύπνισης για τις εν λόγω περιοχές δικαιοδοσίας, καθώς αποδεικνύουν την αποφασιστικότητα της ΕΕ για την αντιμετώπιση της φοροαποφυγής σε παγκόσμια κλίμακα.»

Οι σημερινές κατευθυντήριες γραμμές καθορίζουν την εφαρμοστέα νομοθεσία σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης των κονδυλίων της ΕΕ, σε περιπτώσεις φοροαποφυγής και μη συνεργάσιμων περιοχών δικαιοδοσίας. Παρέχουν πληροφορίες σχετικά με το πώς οι εταίροι της πρέπει να αξιολογούν τα σχέδια στα οποία συμμετέχουν φορείς από περιοχές δικαιοδοσίας που χαρακτηρίζονται από την ΕΕ ως μη συνεργάσιμες για φορολογικούς σκοπούς. Η αξιολόγηση αυτή περιλαμβάνει διάφορους ελέγχους για την επισήμανση κινδύνου φοροαποφυγής εκ μέρους ενός επιχειρηματικού φορέα. Για παράδειγμα, πριν από τη διοχέτευση κονδυλίων μέσω ενός φορέα, θα πρέπει να αποδεικνύεται η επιχειρηματική ορθότητα του τρόπου διάρθρωσης ενός σχεδίου, ώστε να μη γίνεται εκμετάλλευση των τεχνικών πτυχών ενός φορολογικού συστήματος ή των αναντιστοιχιών μεταξύ δύο ή περισσότερων φορολογικών συστημάτων με σκοπό τη μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης.

Οι νέες κατευθυντήριες γραμμές θα εξασφαλίζουν ότι οι κανόνες ερμηνεύονται και εφαρμόζονται με συνέπεια. Προκειμένου να διαφυλαχθεί η αναπτυξιακή πολιτική της ΕΕ, προβλέπεται εξαίρεση όσον αφορά την άμεση χρηματοδότηση, όταν ένα έργο υλοποιείται σε μη συνεργάσιμη περιοχή φορολογικής δικαιοδοσίας που περιλαμβάνεται στον κατάλογο αλλά δεν συνδέεται με νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, φορολογική απάτη ή φοροδιαφυγή.

Η Επιτροπή καλεί επίσης τα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και άλλους φορείς που συμμετέχουν στη διαχείριση του προϋπολογισμού της ΕΕ να επανεξετάσουν, εντός του 2018, τις εσωτερικές τους πολιτικές σχετικά με τις μη συνεργάσιμες περιοχές φορολογικής δικαιοδοσίας. Σκοπός είναι να διασφαλιστεί ότι οι πολιτικές αυτές αντικατοπτρίζουν τις μακροχρόνιες προσπάθειες της ΕΕ να αντιμετωπίσει τη φοροαποφυγή, τόσο εντός όσο και εκτός της Ένωσης.

Ιστορικό

Μετά την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με μια εξωτερική στρατηγική για αποτελεσματική φορολογία τον Ιανουάριο του 2016, τέσσερις νομικές πράξεις που αφορούν τη χρήση των κονδυλίων της ΕΕ από εταίρους υλοποίησης περιλαμβάνουν σήμερα, ή θα περιλαμβάνουν στο άμεσο μέλλον, την απαίτηση τα κονδύλια της ΕΕ να μη στηρίζουν έργα που συμβάλλουν στη φοροαποφυγή. Οι εταίροι υλοποίησης, όπως διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (ΔΧΙ), φορείς αναπτυξιακής χρηματοδότησης (DFI) ή άλλοι επιλέξιμοι αντισυμβαλλόμενοι που συμμετέχουν στην έμμεση διαχείριση του προϋπολογισμού της ΕΕ οφείλουν να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις αυτές όταν χρησιμοποιούν τα ευρωπαϊκά κονδύλια στις επενδυτικές τους δραστηριότητες. Οι συγκεκριμένες απαιτήσεις παρέχουν ένα ισχυρό πλαίσιο που διασφαλίζει ότι η χρηματοδότηση της ΕΕ διοχετεύεται σύμφωνα με τα πρότυπα χρηστής διακυβέρνησης στον τομέα της φορολογίας, ιδίως όταν συνδυάζεται με τις υφιστάμενες απαγορεύσεις σχετικά με την αντιμετώπιση των μη συνεργάσιμων περιοχών φορολογικής δικαιοδοσίας και τη δημοσίευση του κοινού ενωσιακού καταλόγου των μη συνεργάσιμων περιοχών φορολογικής δικαιοδοσίας.

Η παρούσα ανακοίνωση έχει σκοπό να βοηθήσει τους εν λόγω φορείς να εξασφαλίσουν τη συμμόρφωση προς τις νέες νομικές διατάξεις, παρέχοντας ταυτόχρονα ευρύτερες συστάσεις σχετικά με το πώς πρέπει να αξιολογούνται τα ζητήματα φοροαποφυγής.

Εκτός από τις διατάξεις της ΕΕ, η Επιτροπή παρότρυνε τα κράτη μέλη να συμφωνήσουν σχετικά με την επιβολή συντονισμένων εθνικών κυρώσεων κατά των μη συνεργάσιμων περιοχών φορολογικής δικαιοδοσίας που περιλαμβάνονται στον κατάλογο. Τα κράτη μέλη έχουν ήδη συμφωνήσει ένα σύνολο αντιμέτρων που μπορούν να επιβάλλουν στις εν λόγω περιοχές, μεταξύ άλλων, αυξημένη παρακολούθηση και λογιστικούς ελέγχους, παρακράτηση φόρων, ειδικές απαιτήσεις τεκμηρίωσης και διατάξεις για την αντιμετώπιση των καταχρήσεων. Η Επιτροπή θα στηρίξει τις προσπάθειες των κρατών μελών για την ανάπτυξη, εντός του 2018, μιας περισσότερο σταθερής και δεσμευτικής προσέγγισης όσον αφορά τις κυρώσεις κατά των περιοχών που περιλαμβάνονται στον ενωσιακό κατάλογο. 

Περισσότερες πληροφορίες

Ιστότοπος της ΓΔ ECFIN και νομικά κείμενα

Κοινός ενωσιακός κατάλογος μη συνεργάσιμων περιοχών φορολογικής δικαιοδοσίας

Ανακοίνωση σχετικά με μια εξωτερική στρατηγική για αποτελεσματική φορολογία

IP/18/2245

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Ερωτήσεις του κοινού: Europe Direct τηλεφωνικά 00 800 67 89 10 11 ή με ηλεκτρονικό μήνυμα


Side Bar