Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Fair beskatning: Kommissionen iværksætter EU's første modforanstaltninger over for lande på listen over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner

Bruxelles, den 21. marts 2018

Europa-Kommissionen følger i dag op på sit løfte om at sikre, at oprettelsen af EU's fælles liste over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner følges op af effektive modforanstaltninger.

Med vedtagelsen af retningslinjerne i dag tages det første skridt i retning af at standse EU-midlers passage gennem ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner. Retningslinjerne sikrer, at EU-midler ikke utilsigtet bidrager til global skatteundgåelse

Retningslinjerne fra i dag bør især kunne sikre, at EU-midler, der skal anvendes til ekstern udvikling og investering, ikke kan kanaliseres igennem enheder i lande på den fælles EU-liste. Den første liste blev vedtaget og offentliggjort i december 2017 og opdateres løbende.

De nye krav har til formål at skabe sammenhæng mellem målsætningen om at bekæmpe skatteundgåelse på globalt plan og reglerne for den anvendelse af EU-midler, som varetages af internationale finansielle institutioner som f.eks. Den Europæiske Investeringsbank (EIB), udviklingsfinansieringsinstitutioner – herunder Den Europæiske Fond for Bæredygtig Udvikling (EFSD) – og andre dertil berettigede modparter.

Pierre Moscovici, kommissær med ansvar for økonomiske og finansielle anliggender, beskatning og toldunion, udtalte: "EU's sortliste over skattely er et levende dokument, og flere lande vil blive føjet til listen, hvis de ikke lever op til deres løfter om at forbedre deres skattesystemer. Kommissionen vil ikke tillade, at EU-midler bidrager til global skatteundgåelse. EU's modforanstaltninger er en advarsel til jurisdiktionerne på listen om, at EU er klar til at bekæmpe skatteundgåelse på globalt plan".

Dagens retningslinjer fastlægger, hvilken lovgivning der gælder med hensyn til behandling af EU-midler, når det drejer sig om skatteundgåelse og ikkesamarbejdsvillige jurisdiktioner. De indeholder oplysninger om, hvordan EU-partnere bør vurdere projekter, der involverer enheder i jurisdiktioner, som EU har registreret som ikkesamarbejdsvillige i skattemæssig henseende. Vurderingen omfatter en række kontroller, som har til formål at identificere risikoen for skatteundgåelse i forbindelse med en bestemt forretningsenhed. Inden midler kanaliseres gennem en enhed, bør det f.eks. fastslås, at der er sunde forretningsmæssige begrundelser for et projekts struktur, og at der ikke er tale om udnyttelse af tekniske aspekter i et skattesystem eller divergenser mellem to eller flere skattesystemer med henblik på at betale mindre i skat.

De nye retningslinjer vil sikre en ensartet fortolkning og anvendelse af reglerne. For at beskytte EU's udviklingspolitik indføres der en undtagelse for direkte finansiering til projekter, der gennemføres fysisk i en af de på listen anførte ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner. Det forudsættes, at disse projekter ikke er blevet bragt i forbindelse med hvidvaskning af penge, terrorfinansiering, skattesvig eller skatteunddragelse.

Kommissionen opfordrer også internationale finansielle institutioner og andre organer, som er involveret i forvaltningen af EU's budget, til at gennemgå deres interne politikker med hensyn til ikkesamarbejdsvillige jurisdiktioner i løbet af 2018. Formålet er at sikre, at disse politikker afspejler EU's langvarige indsats for at bekæmpe skatteundgåelse både i og uden for Unionen.

Baggrund

Efter Kommissionens meddelelse om en ekstern strategi til effektiv beskatning fra januar 2016 er status nu, at der er fire retsakter vedrørende gennemførelsespartneres brug af EU-midler, som omfatter eller inden for den nærmeste fremtid kommer til at omfatte kravet om, at EU-midler ikke må bruges til at støtte projekter, der bidrager til skatteundgåelse. Gennemførelsespartnere som f.eks. internationale finansielle institutioner, udviklingsfinansieringsinstitutioner eller andre typer berettigede modparter, som er involveret i den indirekte forvaltning af EU's budget, skal overholde disse krav, når de anvender EU-midler i forbindelse med deres investeringsaktiviteter. Kravene udgør en solid ramme til sikring af, at kanaliseringen af EU-midler sker i overensstemmelse med god forvaltningsskik på skatteområdet. Dette gælder især, når kravene kombineres med de eksisterende forbud mod at anvende ikkesamarbejdsvillige jurisdiktioner og med offentliggørelsen af den fælles EU-liste over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner.

Målet med denne meddelelse er at bistå de relevante organisationer i at sikre overholdelsen af de nye lovbestemmelser og samtidig give bredere anbefalinger om, hvordan man vurderer skatteundgåelsesproblemer.

For at supplere bestemmelserne på EU-niveau har Kommissionen opfordret medlemsstaterne til at koordinere deres nationale sanktioner over for jurisdiktionerne på listen. Medlemsstaterne er allerede blevet enige om en række modforanstaltninger, som de kan vælge at gøre brug af over for de pågældende lande, herunder øget tilsyn og kontrol, kildeskat, særlige dokumentationskrav og bestemmelser til at forebygge misbrug. Kommissionen vil støtte medlemsstaternes indsats med henblik på at udvikle en mere bindende og definitiv strategi for sanktioner i relation til EU-listen i 2018. 

Yderligere oplysninger

Generaldirektoratet for Økonomiske og Finansielle Anliggenders hjemmeside og retsakterne

Den fælles EU-liste over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner

Meddelelse om en ekstern strategi til effektiv beskatning

IP/18/2245

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar