Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Spravedlivé zdanění: Komise zavádí první unijní opatření vůči nespolupracujícím daňovým jurisdikcím

Brusel 21. března 2018

Evropská komise dnes naplňuje svůj závazek, že společný unijní seznam jurisdikcí nespolupracujících v daňové oblasti bude podpořen účinnými protiopatřeními.

Komise přijala pokyny, které představují první krok ve snaze zabránit tomu, aby finanční prostředky EU plynuly přes nespolupracující daňové jurisdikce. Díky tomu nebudou prostředky EU neúmyslně přispívat k celosvětovému fenoménu vyhýbání se daňovým povinnostem.

Dnes schválené pokyny by měly zejména zajistit, aby finanční prostředky EU na vnější rozvojovou činnost a investice nebylo možné poskytovat či převádět přes subjekty v zemích, které jsou uvedeny na společném unijním seznamu. Tento první seznam byl schválen a zveřejněn v prosinci 2017 a průběžně se aktualizuje.

Smyslem nových požadavků je sladit cíl EU, jímž je boj proti vyhýbání se daňovým povinnostem na celosvětové úrovni, a pravidla, jimiž se řídí využívání fondů EU mezinárodními finančními institucemi, jako jsou Evropská investiční banka (EIB), rozvojové finanční instituce včetně Evropského fondu pro udržitelný rozvoj (EFSD) a další způsobilé protistrany.

Komisař pro hospodářské a finanční záležitosti, daně a cla Pierre Moscovici k tomu řekl: „Unijní černá listina daňových rájů je otevřený dokument a přibudou na ni ještě další země, pokud nebudou plnit přijaté závazky ke zlepšení svých daňových systémů. Komise nedopustí, aby finanční prostředky EU přispívaly k vyhýbání se daním na celosvětové úrovni. Tato unijní protiopatření by měla být pro příslušné jurisdikce varovným signálem, že EU hodlá tuto globální problematiku skutečně řešit.

Dnešní pokyny představují platné právní předpisy upravující, jak by se mělo zacházet s finančními prostředky EU, pokud jde o vyhýbání se daňovým povinnostem a nespolupracující jurisdikce. Obsahují informace o tom, jak by partneři měli posuzovat projekty, do nichž jsou zapojeny subjekty v jurisdikcích, které podle unijního seznamu nespolupracují v daňové oblasti. Toto posouzení zahrnuje řadu kontrol, které by měly identifikovat riziko, že by se podnikatelský subjekt mohl vyhýbat daňovým povinnostem. Před tím, než se prostřednictvím určitého subjektu poskytne financování, by například mělo být potvrzeno, že pro strukturu projektu existují rozumné důvody a nejde jen o využití technických detailů určitého daňového systému nebo nesouladu mezi dvěma či více daňovými systémy za účelem snížení daně.

Díky novým pokynům budou tato pravidla jednotně interpretována a uplatňována. V zájmu zachování rozvojové politiky EU existuje výjimka pro přímé financování v případech, kdy se projekt reálně uskutečňuje v nespolupracující daňové jurisdikci uvedené na seznamu a není spojen s praním peněz, financováním terorismu, daňovými podvody ani vyhýbáním se dani.

Komise rovněž vyzývá mezinárodní finanční instituce i další subjekty, které jsou zapojeny do řízení unijního rozpočtu, aby v průběhu roku 2018 provedly revizi svých interních politik vůči nespolupracujícím jurisdikcím. Tyto politiky by měly reflektovat dlouhodobé úsilí EU řešit problém vyhýbání se daňovým povinnostem jak v Unii, tak i na světové úrovni.

Souvislosti

V návaznosti na sdělení Komise o vnější strategii pro účinné zdanění z ledna 2016 dnes již čtyři právní akty týkající se využívání finančních prostředků EU ze strany prováděcích partnerů obsahují nebo v blízké budoucnosti budou obsahovat požadavek, aby prostředky EU nepodporovaly projekty, které přispívají k vyhýbání se daňovým povinnostem. Prováděcí partneři, jako jsou mezinárodní finanční instituce, rozvojové finanční instituce nebo jiné druhy způsobilých protistran zapojených do nepřímého řízení rozpočtu EU, musí tyto požadavky při využívání prostředků EU v rámci svých investičních operací dodržovat. Tím je zajištěn solidní rámec pro to, aby převádění finančních prostředků EU odpovídalo standardům řádné správy v oblasti daní, a to zejména ve spojení s platnými zákazy využívání nespolupracujících jurisdikcí a zveřejněním společného unijního seznamu jurisdikcí nespolupracujících v daňové oblasti.

Cílem sdělení je pomoci těmto organizacím zajistit soulad s novými právními předpisy a zároveň přinést obecnější doporučení, jak posuzovat otázky vyhýbání se daňovým povinnostem.

Kromě právních předpisů EU vyzvala Komise členské státy, aby se dohodly na koordinovaných sankcích, které by se proti jurisdikcím uvedeným na seznamu použily na vnitrostátní úrovni. Členské státy již odsouhlasily soubor protiopatření, která mohou vůči uvedeným zemím uplatňovat, včetně intenzivnějšího monitorování a auditů, srážkové daně, zvláštních požadavků na dokumentaci a ustanovení proti zneužívání daňového systému. Komise bude podporovat členské státy v jejich úsilí vypracovat v roce 2018 závaznější a jednoznačnější přístup k sankcím v souvislosti s unijním seznamem. 

Další informace

Internetová stránka a právní texty GŘ ECFIN

Společný unijní seznam jurisdikcí nespolupracujících v daňové oblasti

Sdělení o vnější strategii pro účinné zdanění

IP/18/2245

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar