Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Справедливо данъчно облагане: Комисията приема първи контрамерки на ЕС срещу включените в списък юрисдикции, неоказващи съдействие за данъчни цели

Брюксел, 21 март 2018 r.

Днес Европейската комисия изпълнява обещанието си да подплати с ефективни контрамерки общия списък на ЕС на юрисдикции, неоказващи съдействие за данъчни цели.

Приетите днес насоки са първите мерки за спиране на транзита на средства от ЕС през юрисдикции, неоказващи съдействие за данъчни цели. Така ще се предотврати неумишлен принос на средствата от ЕС за избягване на данъците в световен план.

По-конкретно, днешните насоки ще гарантират, че средствата от ЕС за външно развитие и инвестиции няма да се насочват и няма да преминават през субекти в държави от общия списък на ЕС. Този първи по рода си списък беше договорен и публикуван през декември 2017 г. и непрекъснато се обновява.

С новите изисквания се търси мост между целта на ЕС за световна борба с избягването на данъци и правилата за използване на средства от ЕС от страна на международни финансови институции, като Европейската инвестиционна банка, финансови институции за развитие, сред които Европейския фонд за устойчиво развитие, и други правоимащи контрагенти.

Комисарят по икономическите и финансовите въпроси, данъчното облагане и митническия съюз Пиер Московиси заяви: „Черният списък на ЕС с данъчни убежища търпи развитие и към него ще бъдат добавяни още държави, ако те не съумеят да изпълнят ангажиментите си за подобряване на своите данъчни системи. Комисията няма да позволи средствата от ЕС да участват в избягването на данъци в световен план. Тези контрамерки на ЕС са предупреждение за неоказващите съдействие юрисдикции, тъй като показват, че ЕС е сериозен в своите намерения да се бори с избягването на данъци в световен план.

В приетите днес насоки се посочват приложимите законодателни разпоредби, които уреждат третирането на средствата от ЕС, що се отнася до борбата с избягването на данъци и до неоказващите съдействие юрисдикции. Те дават информация за това как партньорите следва да оценяват проектите, в които участват субекти от юрисдикции, включени в списъка на ЕС като неоказващи съдействие. Тази оценка предвижда поредица от проверки, които да сигнализират за риск от избягване на данъци, свързан с даден стопански субект. Например преди да се насочат средства чрез даден субект, следва да се установи дали има солидни икономически съображения за конкретното структуриране на даден проект, при които не се използват техническите аспекти на данъчната система или несъответствията между две или повече данъчни системи с цел намаляване на данъците.

Целта на новите насоки ще бъде да гарантират, че правилата се тълкуват и прилагат последователно. За да не се засегне политиката на ЕС за развитие, се предвижда изключение за директното финансиране: когато даден проект се изпълнява физически в някоя включена в списъка юрисдикция, неоказваща съдействие за данъчни цели, и не е свързан с изпиране на пари, финансиране на тероризъм или отклонение от данъчно облагане.

Комисията отправя призив и към международните финансови институции и към други органи, участващи в управлението на бюджета на ЕС, да преразгледат през 2018 г. вътрешните си политики спрямо неоказващите съдействие юрисдикции. Целта е да се гарантира, че тези политики отразяват дългогодишните усилия на ЕС за борба с избягването на данъци — както в рамките на Съюза, така и извън него.

Контекст

В резултат на Съобщението на Комисията относно външна стратегия за ефективно данъчно облагане от януари 2016 г., изискването средства от ЕС да не подкрепят проекти, свързани с избягване на данъци, е залегнало или ще залегне в четири законодателни акта относно използването на средства от ЕС от партньори по изпълнението. Партньорите по изпълнението, като международни финансови институции, финансови институции за развитие или други правоимащи контрагенти, участващи в непрякото управление на бюджета на ЕС, са длъжни да спазват тези изисквания, когато използват средства от ЕС в своите инвестиционни дейности. Изискванията осигуряват солидна уредба, която да следи дали финансирането от ЕС се насочва съобразно със стандартите за добро управление в областта на данъчното облагане, особено когато наред с тях има забрани за използване на неоказващи съдействие юрисдикции и е публикуван общият списък на ЕС на юрисдикциите, неоказващи съдействие за данъчни цели.

Това съобщение цели да помогне на тези организации да се съобразят с новите правни разпоредби и същевременно дава по-общи препоръки за оценка на въпросите, свързани с избягването на данъци.

В допълнение към разпоредбите на ЕС, Комисията поощри държавите членки да се договорят за съгласувани санкции, които да прилагат на национално равнище към включените в списъка юрисдикции. Държавите членки вече се споразумяха за набор от контрамерки, които могат да решат да приложат към включените в списъка държави, включително засилени наблюдение и ревизии, данъци при източника, специални изисквания към документацията и разпоредби за борба със злоупотребите. През 2018 г. Комисията ще подкрепи усилията на държавите членки да разработят по-обвързващ и окончателен подход към санкциите за списъка на ЕС. 

За повече информация

Уебстраница и правни текстове на ГД „Икономически и финансови въпроси“

Общ списък на ЕС на юрисдикциите, неоказващи съдействие за данъчни цели

Съобщение относно външна стратегия за ефективно данъчно облагане

IP/18/2245

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar